YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 18
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Race: Yarış

Television companies are racing to be the first to screen his life story.  /  Televizyon şirketleri onun hayat hikayesini ekranda ilk gösteren olmak için yarışıyor.

 • Racing: Yarış

a racing driver  /  bir yarış pilotu

 • Radio: Radyo, telsiz, radyodan yayımlamak

The interview was broadcast on radio and television. / Görüşme radyo ve televizyondan yayımlandı.

 • Rail: Ray, demiryolu

rail travel / demiryolu seyahati

 • Railroad: Demiryolu, demiryolu ile taşımak

Railroad came in the 1860s to our city.  /  Demiryolu şehrimize 1860’larda geldi.

 • Railway: Demiryolu

The railway is still under construction.  /  Demiryolu halen yapım aşamasındadır.

 • Rain: Yağmur

Is it raining?   /  Yağmur yağıyor mu?

 • Raise: Yükseltmek, arttırmak

 

 • Range: Dizi, aralık, çeşitli

The hotel offers a wide range of facilities.  /  Otel geniş bir imkanlar dizisi sunuyor. Most of the students are in the 17-20 age range.  /  Öğrencilerin çoğu 17-20 yaş aralığında.

 • Rank: Sıra, derece, rütbe

She is currently the highest ranked player in the world.  /  O, kesinlikle dünyadaki en yüksek dereceli oyuncu.

 • Rapid: Hızlı, çabuk

The disease is spreading rapidly.  /  Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor.

 • Rarely: Nadiren

She is rarely seen in public nowadays.   /  O, bugünlerde halk içinde nadiren görülür.

 • Rare: Nadir, seyrek, az bulunur

This weekend, visitors will get a rare chance to visit the private apartments.  /  Bu hafta sonu, ziyaretçiler özel daireleri ziyaret için az bulunur bir şans elde edecekler.

 • Rate: Oran, sınıf

I’m afraid our needs do not rate very high with this administration.   /  Bu uygulama ile ihtiyaçlarımızı yüksek oranda yapamayacağımızdan korkuyorum.

 • Rather: Aksine, oldukça, daha doğrusu, daha ziyade, bilakis

He looks rather like his father.  /  O, daha ziyade babasına benziyor.

 • Raw: Ham, çiğ

These fish are often eaten raw.  /  Bu balıklar genellikle çiğ yenir.

 • Reach: Ulaşma, erişme

The beach can only be reached by boat.  /  Plaja sadece tekneyle ulaşılabilir.

 • Reaction: Reaksiyon, tepki

What was his reaction to the news?   /   Onun haberlere tepkisi ne oldu?

 • React: Tepki

Local residents have reacted angrily to the news.  /  Yerel sakinler habere öfkeli bir şekilde tepki gösterdi.

 • Reader: Okuyucu, okur

reader letters  /  okuyucu mektupları an avid reader of science fiction  /  hevesli bir bilim kurgu okuyucusu

 • Reading: Okuma

My hobbies include reading and painting.  /  Okuma ve resim yapma benim hobilerim içindedir. He needs more help with his reading. / Onun okuma için daha fazla yardıma ihtiyacı var.

 • Read: Okumak

She’s still learning to read.  /  O, hala okumayı öğreniyor. I can’t read your writing.  /  Yazınızı okuyamıyorum.

 • Ready: Hazır, istekli

I’m not sure if Karen is ready for marriage yet.  /  Karen’in henüz evlilik için hazır olup olduğundan emin değilim.

 • Realistic: Gerçekçi

We have to be realistic about our chances of winning.  /  Kazanma şansımız hakkında gerçekçi olmak zorundayız.

 • Reality: Gerçeklik, realite

She refuses to face reality.  /  O gerçeklikle yüzleşmeyi reddediyor.

 • Realize: Farkına varmak, gerçekleştirmek

I didn’t realize (that) you were so unhappy.  /  Ben senin bu kadar mutsuz olduğunu fark etmedim. 

 • Really: Gerçekten

Bana gerçekten ne olduğunu anlat.

 • Real: Gerçek, sahici

We have a real chance of success.  /  Bizim sahici bir başarı şansımız var.

 • Rear: Arka, geri

front and rear windows  /  ön ve arka pencereler

 • Reasonable: Makul, kabul edilebilir, mantıklı

You must submit your claim within a reasonable time.  /  Makul bir zamanda talebini sunmalısın. 

 • Reasonably: Makul bir şekilde, oldukça

She seems reasonably happy in her new job.  /  O yeni işinde oldukça mutlu görünüyor. We tried to discuss the matter calmly and reasonably.  /  Biz sakin ve makul bir şekilde konuyu tartışmaya çalıştık.

 • Reason: Neden, sebep, gerekçe

Give me one good reason why I should help you.  /  Niçin sana yardım etmem gerekiyor, bana bir neden ver.

 • Recall: Hatırlama, geri çağırma

She could not recall his name.  /  O, onun ismini hatırlayamadı.

 • Receipt: Makbuz, fiş

Can I have a receipt, please?  /  Lütfen, bir makbuz alabilir miyim?

 • Receive: Almak, kabul etmek, teslim almak

He received an award for bravery from the police service.  /  O polis servisinden cesareti için bir ödül aldı.

 • Recently: Son zamanlarda, yakınlarda, bugünlerde

We received a letter from him recently.  /  Biz son bugünlerde ondan bir mektup aldık.

 • Recent: Yeni, son

a recent development  /  yeni bir gelişme his most recent visit to Poland  /  onun Polonya’ya yaptığı en son ziyaret

 • Reception: Resepsiyon, alma, kabul

They hosted a reception for 75 guests.  /  Onlar 75 ziyaretçi için bir resepsiyon verdi.

 • Reckon: Saymak, hesaplamak

The age of the earth is reckoned at about 4600 million years.  /  Yeryüzünün yaşı yaklaşık 4600 milyon yıl olarak hesaplandı.

 • Recognition: Tanıma

He glanced briefly towards her but there was no sign of recognition.  /  Ona doğru kısaca baktı ama tanıma belirtisi yok oldu.

 • Recognize: Tanımak, farkına varmak

I recognized him as soon as he came in the room.  /  Odaya gelir gelmez onu tanıdım. Do you recognize this tune?  /  Bu nağmeyi tanıyor musunuz?

 • Recommend: Tavsiye, önermek

Can you recommend a good hotel?  /  İyi bir otel tavsiye eder misiniz? I recommend the book to all my students.  /  Bütün öğrencilerime kitap önerdim.

 • Record: Kayıt, kaydetmek

Her childhood is recorded in the diaries of those years.  /  Onun çocukluğu, o yılların günlüklerinde kayıtlı.

 • Recover: Geri kazanmak, kurtulmak, iyileşmek

The police eventually recovered the stolen paintings.  /  Polis sonunda çalınan tabloları kurtardı. Six bodies were recovered from the wreckage.  /  Altı beden enkazdan kurtarıldı.

 • Red: Kırmızı

She often wears red.  /  O, çoğu zaman kırmızı giyer.

 • Reduce: Azaltmak, düşürmek

Giving up smoking reduces the risk of heart disease.  /  Sigarayı bırakmak kalp hastalığı riskini azaltır.

 • Reduction: Azaltma, küçültme, düşüş

The report recommends further reductions in air and noise emissions.  /  Rapor, hava ve gürültü yayılmasındaki azalmanın daha fazla olmasını öneriyor.

 • Reference: Referans

The library contains many popular works of reference.  /  Kütüphane birçok popüler referans eseri ihtiva eder.  

 • Refer: Bahsetmek, değinmek, ilgili olmak

This paragraph refers to the events of last year.  /  Bu paragraf geçen yılın olaylarına değiniyor.

 • Reflect: Yansıtmak, düşünmek

His face was reflected in the mirror.  /  Yüzü aynaya yansıdı.

 • Reform: Reform yapmak, düzeltmek

constitutional reform  /  anayasa reformu

 • Refrigerator: Buzdolabı, soğutucu

This dessert can be served straight from the refrigerator.  /  Bu tatlı buzdolabından doğruca servis edilebilir.

 • Refuse: Reddetmek, geri çevirmek, çöp

She refused to accept that there was a problem.  /  O, bir sorun olduğunu kabul etmeyi reddetti.

 • Regarding: İlgili, ilişkin, konusunda

Call me if you have any problems regarding your work.  /  Eğer işinizle ilgili herhangi bir sorun olursa beni arayın.

 • Regard: Dikkat, saygı, itibar

He was driving without regard to speed limits.  /  O hız limitlerine dikkat etmeden sürüyordu.

 • Regional: Bölgesel, yöresel

regional variations in pronunciation  /  telaffuzda bölgesel farklılıklar

 • Region: Bölge, yöre

one of the most densely populated regions of North America  /  Kuzey Amerika’nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri

 • Register: Kayıt, kaydetmek

register of voters / seçmenlerin kaydı

 • Regret: Pişmanlık, üzüntü

What is your greatest regret?  /  En büyük pişmanlığınız nedir?

 • Regularly: Düzenli, düzenli olarak

We meet regularly to discuss the progress of the project.  /   Biz projenin ilelermesini görüşmek için düzenli olarak bir araya geliriz.

 •  Regular: Düzenli, normal

There is a regular bus service to the airport.  /  Havalanına düzenli otobüs servisi vardır.

 • Regulation: Yönetmelik, düzenleme

the strict regulations governing the sale of weapons  /  silah satışına ilişkin sıkı düzenlemeler

 • Reject: Reddetmek, geri çevirmek

All our suggestions were rejected.  /  Tüm önerilerimiz geri çevrildi.

 • Related: İlgili, ilişkin

These problems are closely related.  /  Bu sorunlar yakından ilişkili.

 • Relate: İlgili olmak

In the future, salary increases will be related with productivity.  /  Gelecekte maaş artışları verimlilikle ilgili olacaktır.

 • Relation: İlişki, bağlantı

teacher-pupil relations  /  öğretmen-öğrenci ilişkileri the relation between rainfall and crop yields  /  yağış ve ürün verimliliği arasındaki ilişki

 • Relationship: İlişki, bağ

The relationship between the police and the local community has improved.  /  Polis ve yerel halk arasındaki ilişki gelişti. She has a very close relationship with her sister.  /  O ablası ile çok yakın bir ilişki içinde. 

 • Relatively: Nispeten

I found the test relatively easy.  /  Testi nispeten daha kolay buldum.

 • Relative: Akraba, yakın

her friends and relatives  /  onun arkadaşları ve akrabaları

 • Relax: Rahat, rahatlamak, dinlemek

He appeared relaxed and confident before the match.  /  O maçtan önce rahat ve kendinden emin göründü.

 • Release: Serbest bırakma, salıverme

She can expect an early release from prison.  /  O, cezaevinden erken bir tahliye bekleyebilir.

 • Relevant: Alakalı, konu ile ilgili, uygun

Do you have the relevant experience?  /  Konu ile ilgili deneyiminiz var mı?

 • Relief:  Rahatlama, ferahlama

She sighed with relief. /  O rahat bir nefes aldı. a sense of relief  /  bir rahatlama hissi

 • Religion: Din, inanç

Christianity, Islam and other world religions  /  Hristiyanlık, İslam ve diğer dünya dinleri.

 • Religious: Dini, dinsel

objects which have a religious significance  /  dini öneme sahip nesneler

 • Rely: İnanmak, güvenmek

 

 • Remain: Kalmak, sürdürmek

He will remain (as) manager of the club until the end of his contract.  /  O sözleşmesinin sonuna kadar kulübün yöneticisi olarak kalacaktır.

 • Remains: Kalıntılar, artıklar

prehistoric remains  /  tarih öncesi kalıntılar

 • Remarkable: Dikkat çekici

She was a truly remarkable woman.  /  O gerçekten dikkat çekici bir kadındı.

 • Remark: Söylemek, belirtmek

She remarked how tired I was looking.  /  O, benim ne kadar yorgun göründüğümü söyledi.

 • Remember: Hatırlamak, anımsamak

This is Carla. Do you remember her?  /  Bu Carla. Onu hatırlıyor musunuz? I don’t remember my first day at school.  /  Okuldaki ilk günümü hatırlamıyorum.

 • Remind: Hatırlatmak, andırmak

I’m sorry, I’ve forgotten your name. Can you remind me?  /  Üzgünüm, isminizi unuttum. Bana hatırlatır mısınız?

 • Remote: Uzak, ücra

one of the remotest areas of the world  /  dünyanın en ücra alanlarından biri

 • Removal: Kaldırma, uzaklaştırma

the removal of trade barriers  /  ticaret engellerinin kaldırılması

 • Remove: Kaldırmak, çıkarmak, çekmek, uzaklaştırmak

He removed his hand from her shoulder.  /  O, ellerini onun omuzlarından çekti. Three children were removed from the school for persistent bad behaviour.  /  Üç çocuk ısrarlı kötü davranışlar için okuldan uzaklaştırıldı.

 • Rent: Kira, kiralamak

He rents rooms in his house to students.  /  O, öğrencilere evinde oda kiralar.

 • Repair: Onarım, tamir

The hotel is currently under repair. /  Otel şu anda onarım altında.

 • Repeat: Tekrarlamak, yinelemek

Are you prepared to repeat these allegations in court?  /  Mahkemede bu iddiaları tekarlamak için hazır mısınız?

 • Replace: Değiştirmek, yerini almak

The new design will eventually replace all existing models.  /  Yeni tasarım sonunda bütün mevcut tasarımların yerini alacak.

 • Reply: Cevap, yanıtlamak

I asked her what her name was but she made no reply.  /  Ben ona adının ne olduğunu sordum ama o hiç cevap vermedi.

 • Report: Rapor, haber, bildirmek

Are these newspaper reports true?  /  Bu gazete haberi doğru mu? a weather report / hava raporu

 • Representative: Temsilci, örnek

The thin models in magazines are not representative of most women.  /  Dergilerdeki ince modeller çoğu kadını temsil etmez.

 •  Represent: Temsil etmek, göstermek

Local businesses are represented on the committee.  /  Yerel işletmeler komitede temsil edilmektedir.

 • Reproduce: Çoğaltmak, yeniden üretmek

This material can be reproduced without payment.  /  Bu malzeme ödeme yapılmaksızın çoğaltılabilir.

 • Reputation: Ün, şöhret, itibar

She acquired a reputation as a first-class cook.  /  O birinci sınıf aşçı olarak ün kazanmıştır.

 • Request: Talep, istek, rica

You can request a free copy of the leaflet.  /  Broşürün ücretsiz bir kopyasını rica edebilirsiniz.

 • Requirement: Gereksinim, ihtiyaç

the basic requirements of life  /  yaşamın temel gereksinimleri

 • Require: İstemek, gerektirmek, icap etmek

This condition requires urgent treatment.  /  Bu durum acil tedavi gerektirir.

 • Rescue: Kurtarmak

A wealthy benefactor came to their rescue with a generous donation.  /  Zengin bir hayırsever cömert bir bağış ile onları kurtarmaya geldi.

 • Research: Araştırma

We have to research how the product will be used.  /  Biz ürünün nasıl kullanılacağını araştırmak zorundayız.

 • Reservation: Rezervasyon

I’ll call the restaurant and make a reservation.  /  Ben restoranı arayacağım ve bir rezervasyon yaptıracağım.

 • Reserve: Rezerv, ayırtmak, rezerve etmek

large oil and gas reserves  /  büyük petrol ve gaz rezervleri

 • Resident: Oturan, sakin, yerleşik

the town’s resident population  /  kasabanın yerleşik nüfusu

 • Resistance: Direnç, dayanıklılık

AIDS lowers the body’s resistance to infection.  / AIDS vücüdun enfeksiyona karşı direncini düşürür.

 • Resist: Direnmek, karşı koymak, mukavemet

She was charged with resisting to police.  /  O polise mukavemet ile suçlandı.

 • Resolve: Çözmek

Both sides met in order to try to resolve their differences.  /  Her iki taraf aralarındaki ihtilafları çözmeyi denemek için bir araya geldi.

 • Resort: Başvurmak, tatil yeri, dinlenme yeri

They felt obliged to resort to violence.  /  Onlar şiddete başvurmak zorunda hissetti.

 • Resource: Kaynak

We must make the most efficient use of the available financial resources.  /  Biz ulaşılabilir mali kaynakların kullanımını en etkili şekilde yapmalıyız.

 • Respect: Saygı, hürmet, riayet

She promised to respect our wishes.  /  O bizim isteklerimize riayet edeceğinie söz verdi.

 • Respond: Yanıtlamak, cevap vermek

I asked him his name, but he didn’t respond.  /  Ona ismini sordum fakat o cevap vermedi.

 • Response: Yanıt, cevap, tepki

I knocked on the door but there was no response.  / Ben kapıyı çaldım ama cevap yoktu.

 • Responsibility: Sorumluluk, yükümlülük

parental rights and responsibilities  /  ebeveyn hakları ve sorumlulukları

 • Responsible: Sorumlu

Who’s responsible of this mess?  /  Bu karmaşanın sorumlusu kim?

 • Restaurant: Restoran, lokanta

We went out to a restaurant to celebrate.  /  Biz kutlama için bir restorana gittik.

 • Restore: Restore etmek, onarmak, geri getirmek

Some people argue that the death penalty should be restored.  /  Bazı insanlar ölüm cezasının geri getirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

 • Rest: Dinlenmek

The doctor told me to rest.  /  Doktor bana dinlenmemi söyledi.

 • Restricted: Kısıtlı, sınırlı

a restricted space / sınırlı bir alan

 • Restrict: Kısıtlamak, sınırlamak

Fog severely restricted visibility.  /  Sis görüş mesafesini ciddi bir şekilde kısıtladı.

 • Result: Sonuç, akıbet, ortaya çıkan

It was a large explosion and the resulting damage was extensive.  /  Büyük bir patlamaydı ve ortaya çıkan hasar genişti.

 • Retain: Tutmak, kaybetmemek

He struggled to retain control of the school. / O, okulun kontrolünü korumak için mücadele etti.

 • Retire: Emekli, emekli olmak

He is retiring next year after 30 years in company. /  O şirketteki 30 yıldan sonra gelecek yıl emekli oluyor.

 • Retirement: Emeklilik

He was met by his brother on his return from Italy.  /  O italya’dan dönüşünde kardeşi tarafından karşılandı.

 •  Return: Dönüş

He was met by his brother on his return from Italy.  /  O, İtalya’dan dönüşünde kardeşi tarafından karşılandı.

 • Reveal: Açığa vurmak, meydana çıkarmak, ortaya çıkarmak

Details of the murder were revealed by the local paper. / Cinayetin detayları yerel gazete tarafından ortaya çıkarılmıştır.

 • Reverse: Ters, arka, geri, zıt, tersine çevirmek

Iron the garment on the reverse side.  /  Giysiyi arka tarafta ütüleyin.

 • Review: İnceleme, eleştiri

The government will review the situation later in the year.  /  Hükümet daha sonra yıl içinde durumu gözden geçirecektir.

 • Revise: Revize, revizyon, gözden geçirmek

The government may need to revise its policy in the light of this report. / Hükümetin bu raporun ışığında politikasını gözden geçirmesi gerekebilir.

 • Revision: Revizyon, gözden geçirme

a revision of trading standards  /  ticaret standartlarının gözden geçirilmesi

 • Revolution: Devrim, ihtilal

a country on the brink of revolution  /  devrimin eşiğinde bir ülke

 • Reward: Ödül, ödüllendirmek

She was rewarded for her efforts with a cash bonus.  /  O, çabalarından dolayı bir nakit ikramiye ile ödüllendirildi.

 • Rhythm: Ritim, uyum, ahenk

irregular heart rhythm  /  düzensiz kalp ritmi

 • Rice: Pirinç

rice paddies  /  pirinç tarlaları

 • Rich: Zengin, bol

one of the richest women in the world  /  dünyadaki en zengin kadınlardan biri

 • Ride: Binmek, gezinti

It’s a ten-minute bus ride from here to town.  /  Buradan kasabaya on dakikalık bir otobüs gezintisi. The kids had a ride on an elephant at the zoo.  /  Çocuklar hayvanat bahçesindeki bir file binmiş.

 • Rider: Binici

Three riders were approaching. / Üç binici yaklaşıyordu. horses and their riders / atlar ve onların binicileri

 • Ridiculous: Gülünç, saçma

Don’t be ridiculous! You can’t pay £50 for a T-shirt!  /  Saçmalama! Sen bir tişört için 50 pound ödeyemezsin.

 • Riding: Binme, binicilik, biniş

I’m taking riding lessons.  /  Ben binicilik dersleri alıyorum.

 • Rid: Kurtarmak

I can’t get rid of this headache.  /  Bu baş ağrısından kurtulamam. I was glad to be rid of the car when I finally sold it.  /  Nihayet satınca arabadan kurtulduğuma memnun oldum.

 • Rightly: Haklı olarak, kesin olarak, dürüstçe, doğru bir şekilde

I don’t rightly know where he’s gone.  /  Kesin olarak onun nereye gittiğini bilmiyorum.

 • Ring: Yüzük, halka, zil sesi

A diamond glittered on her ring finger . /  Bir elman onun yüzük parmağında parıldadı.

 • Rise: Artış, yükseliş, kalkış

Smoke was rising from the chimney.  /  Duman bacadan yükseliyordu.

 • Risk: Risk, göze almak, tehlikeye atmak

He risked his life to save her.  /  O, onu kurtarmak için hayatını tehlikeye attı.

 • Rival: Rakip

The Japan are our biggest economic rival.  /  Japonya bizim en büyük ekonomik rakibimiz. He was shot by a member of a rival gang.  /  O rakip çetenin bir üyesi tarafından vuruldu.

 • River: Nehir

Can we swim in the river?  /  Biz nehirde yüzebilir miyiz?

 • Road: Yol

He was walking along the road when he was attacked.  /  O saldırıya uğradığı zaman yol boyunca yürüyordu.

 • Rob: Soymak, çalmak, soygun yapmak

The gang had robbed and killed the drugstore owner.  /  Çete eczane sahibini soymuş ve öldürmüştü.

 • Rock: Kaya

They clambered over the rocks at the foot of the cliff.  /  Onlar uçurumun dibinde kayalara tırmandı.

 • Role: Rol, rol yapmak

the role of the teacher in the classroom  /  sınıfta öğretmenin rolü It is one of the greatest roles she has played.  /  Onun oynadığı en büyük rollerden biri.

 •  Roll: Rulo, yuvarlamak

The ball rolled down the hill.  /  Top tepeden aşağı yuvarlandı.

 • Romantic: Romantik, duygusal

a romantic candlelit dinner  /  mum ışığında romantik bir akşam yemeği Why don’t you ever give me flowers? I wish you’d be more romantic.   /  Neden bana hiç çiçek vermiyorsun? Ben daha romantik olmanı isterdim.

 • Roof: Çatı, üstünü kapatmak

Tim climbed on to the roof of garage.  /  Tim garajın çatısına tırmandı.

 • Room: Oda

He walked out of the room and slammed the door.  /  O, odanın dışına yürüdü ve kapıyı çarptı.

 • Root: Kök, temel

Tree roots can cause damage to buildings.  /  Ağaç kökleri binalarda hasara neden olabilir.

 • Rope: İp, halat, bağlamak

We tied his hands together with rope.  /  İple onun ellerini bağladık.

 • Roughly: Aşağı yukarı, yaklaşık, kabaca

Sales increased by roughly 10%.  /   Satışlar aşağı yukarı % 10 arttı.

 • Rough: Kaba

Trim rough edges with a sharp knife.  /  Keskin bir bıçakla kaba kenarları kırpın.

 • Round: Yuvarlak

a surface with rounded edges  /  yuvarlak kenarlı bir yüzey rounded shoulders  /  yuvarlak omuzlar

 • Round: Dönmek, yuvarlak, tur, etrafına

The earth moves round the sun.  /  Dünya güneşin etrafında döner.

 • Route: Rota, güzergah, sevketmek, nakletmek

The house is not on a bus route.  /  Ev bir otobüs güzergahı üzerinde değil.

 • Routine: Rutin, sıradan, alışılagelmiş

The fault was discovered during a routine check.   /   Arıza rutin bir kontrol sırasında tespit edilmiştir.

 • Row: Dizi, sıra

The vegetables were planted in neat rows.  /  Sebzeler düzgün sıralar halinde dikilmiştir.

 • Royal: Kraliyet

the royal family   /  kraliyet ailesi

 • Rubber: Lastik, kauçuk

a ball made of rubber  /  lastikten yapılmış bir top

 • Rubbish: Çöp

They poured rubbish in front of our house.  /  Onlar evimizin çöp döktü.

 • Rub: Ovmak, ovuşturmak

She rubbed her chin thoughtfully.  /  O düşünceli bir şekilde çenesini ovuşturdu.

 • Rudely: Terbiyesizce, kabaca

‘What do you want?’ she asked rudely.  /  “Ne istiyorsun” diye kabaca sordu.

 • Rude: Kaba, terbiyesiz

Why are you so rude to your mother?  /  Niçin annene böyle kaba davranıyorsun?

 • Ruined: Harap, mahvolmuş, yıkılmış

a ruined castle  /  harap bir kale

 • Ruin: Mahvetmek, yıkmak, bozmak, harabe

The terrorist attack had left the city in a state of ruin  /  Terörist saldırısı şehri harabe bir halde bırakmıştı.

 • Ruler: Hükümdar, cetvel

Ruler is a measuring instrument.  /  Cetvel bir ölçme aletidir.

 • Rule: Kural, hüküm, yönetmek, idare etmek, hüküm sürmek

After the revolution, anarchy ruled.  /  Devrimden sonra anarşi hüküm sürdü.

 • Rumour: Söylenti, dedikodu, rivayet

Many of the stories are based on rumour.  /  Hikayelerin birçoğu rivayete dayanır.

 • Runner: Koşucu, atlet

a list of runners and riders  /  koşucular ve binicilerin listesi

 • Running: Koşu, çalışma, akan, koşan

running shoes  /  koşu ayakkabıları

 • Run: Koşmak, çalıştırmak, sefer

Our team won by four runs.  /  Takımımız dört koşudur kazanıyor.

 • Rural: Kırsal, köy

rural areas  /  kırsal alanlar

 • Rush: Ani hareket, acele

The note looked like it had been written in a rush.  /  Not acele ile yazılmış gibi görünüyordu.    

Bu yazı 109320 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun