YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 4
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Dad: Baba, babacığım

Do you live with your mum or your dad?  / Anneniz ve babanız ile mi yaşıyorsunuz?

 • Daily: Günlük

Invoices are signed on a daily basis.  /  Faturalar günlük olarak imzalanır.

 • Damage: Zarar, hasar, zarar vermek, hasar vermek

Several vehicles were damaged in the crash.  /  Birkaç araç kazada hasar gördü. Smoking seriously damages your health.  /  Sigara, sağlığınıza ciddi zararlar verir.

 •  Damp: Nem, rutubet, nemli, rutubetli

The cottage was cold and damp.  /  Kulübe soğuk ve nemliydi.

 • Dance: Dans, dans etmek

Do you want to dance?  /  Dans etmek ister misiniz?

 • Dancer: Dansçı, dansöz

She’s a fantastic dancer.  /  O harika bir dansçı.

 •  Dancing: Dans etme, oynama, dans

There was music and dancing till two in the morning.  /  Sabah ikiye kadar müzik ve dans vardı.

 • Danger: Tehlike, tehdit

Children’s lives are in danger every time they cross this road.  /  Bu yoldan geçen çocukların hayatları her zaman tehlikede.

 • Dangerous: Tehlikeli

The situation is highly dangerous.  /  Durum son derece tehlikeli.

 • Dare: Cesaret etmek, meydan okumak, kalkışmak

How dare you talk to me like that?  /  Bana böyle konuşmaya nasıl cesaret ederisiniz?

 • Dark: Karanlık, koyu

Are the children afraid of the dark?  /  Çocuklar karanlıktan korkar mı?

 • Data: Veri, bilgi

This data was collected from 69 countries.  /  Bu bilgi 69 ülkeden toplandı.

 • Date: Tarih, tarih atmak, flört, çıkmak

Thank you for your letter dated 24th March.  /  24 Mart tarihli mektubun için teşekkür ederim.

 • Daughter: Kız, kız evlat, bağ, ilişki

We have two sons and a daughter.  /  Bizim iki oğlumuz ve bir kızımız var.

 • Day: Gün, gündüz

I saw Tom three days ago.  /  Ben üç gün önce Tom’u gördüm.

 • Dead: Ölü, ölmüş

He was shot dead by a gunman outside his home.  /   O, evinin önünde silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

 •  Deaf: Sağır, işitme engelli, duyarsız

She was born deaf.  /  O, işitme engelli doğdu.

 • Deal: Çok, iş anlaşması, pazarlık, ele almak, değinmek

They spent a great deal of money.  /  Onlar muazzam çoklukta para harcadı.

 • Dear: Sevgili, değerli, aziz, içtenlikle, sevilen kimse

He’s one of my dearest friends.  /  O benim en değerli arkadaşlarımdan biri.

 • Death: Ölüm

the anniversary of his wife’s death  /  onun karısının ölüm yıl dönümü

 • Debate: Tartışma, müzakere, tartışmak, danışmak

We’re debating whether or not to go skiing this winter.  /  Biz bu kış kayağa gidip gitmeyeceğimizi tartışıyortuz.

 • Debt: Borç, borçlu olma

I need to pay off all my debts before I leave the country.  /  Ben ülkeyi terk etmeden önce tüm borçlarımı ödemeliyim.

 • Decade: On yıl

I saw him decade ago.  /  Ben onu on yıl önce gördüm.

 • Decay: Çürüme, bozulma

decaying city areas  /  çürüyen şehir alanları

 • December: Aralık

December the 12th and last month of the year.  /  Aralık yılın 12. ve son ayıdır.

 • Decide: Karar vermek, kararlaştırmak, sonuca varmak

It was difficult to decide between the two candidates.  /  Bu iki aday arasında karar vermek zor oldu.

 • Decision: Karar

He is really bad at making decisions.  /  O, karar almada gerçekten kötüdür. We finally reached a decision.  /  Biz sonunda bir karar vardık.

 • Declare: Bildirmek, açıklamak, beyan etmek, ilan etmek

Germany declared war on France on 1 August 1914.  /  Almanya 1 Ağustos 1914’te Fransa’ya savaş ilan etti.

 • Decline: Düşüş, gerileme, azalma, geri çevirmek

She declined a second glass of wine and called for a taxi. /  Onlar ikinci bardak şarabı geri çevirdi ve bir taksi çağırdı.

 •  Decorate: Süslemek, dekore etmek

They decorated the room with flowers and balloons.  /  Onlar odayı çiçekler ve balonlar ile süsledi.

 • Decoration: Dekorasyon, süsleme

the elaborate decoration on the carved wooden door  /  oyma ahşap kapı üzerinde özenli dekorasyon

 • Decorative: Dekoratif, süsleyici

purely decorative arches  /  tamamen dekoratif kemerler

 • Decrease: Azalma, düşüş, azaltmak, küçültmek

There has been some decrease in military spending this year.  /  Bu yıl askeri harcamalarda biraz düşüş olmuştur.

 • Deep: Derin

Dig deeper!  /  Daha derin kaz!

 • Deeply: Derinden, çok, son derece

She is deeply religious. /  O son derece dindar.

 • Defeat: Yenilgi, mağlubiyet, engellemek, yenmek

The party faces defeat in the election.  /  Parti seçimlerde yenilgi ile karşı karşıya.

 • Defence: Savunma, koruma

The harbour’s sea defences are in poor condition.  /  Limanın deniz savunması kötü durum içinde.

 • Defend: Savunmak, korumak

The male ape defends his females from other males.  /  Erkek maymun dişi maymununu diğer erkeklerden korur.

 • Define: Tanımlamak, belirlemek, tarif etmek

Life imprisonment is defined as 60 years under state law.  /  Ömür boyu hapis devlet yasalarına göre 60 yıl olarak tanımlanır.

 • Definite: Kesin, belirli, açık

Can you give me a definite answer until tomorrow?  /  Yarına kadar bana kesin bir cevap verebilir misiniz?

 • Definitely: Kesinlikle, kesin olarak

The date of the move has not been definitely decided yet  / Hareket tarihi henüz kesin olarak kararlaştırılmamıştır.

 • Definition: Tanım, tanımlama, açıklama, tarif

What’s your definition of happiness?  /  Sizin mutluluk tanımınız nedir?

 • Degree: Derece, aşama, lisans, diploma

an angle of ninety degrees  /  doksan derecelik bir açı Water freezes at 32 degrees Fahrenheit (32°F) or zero/nought degrees Celsius (0°C).  /  Su 32 Fahrenayt derece veya 0 santigrat derecede donar.

 • Delay: Gecikme, ertelemek, geciktirmek

He delayed telling her the news, waiting for the right moment.  /  Ona haberleri söylemeyi erteledi, doğru an için bekliyor.

 • Deliberate: Kasıtlı, bilerek, planlanmış, ağır

She spoke in a slow and deliberate way.

 • Delicate: Hassas, narin

The eye is one of the most delicate organs of the body.  /  Gözler vücudun en hassas organlarından biridir. Babies have very delicate skin.  /  Bebekler çok narin cilde sahiptir.

 • Delight: Zevk, keyif, sevinç, sevindirmek, hoşnut etmek

This news will delight his fans all over the world.  /  Bu haberler onun tüm dünyadaki hayranlarını sevindirecek.

 • Delighted: Memnun, keyifli, hoşnut, sevinmek

She was delighted by/at the news of the wedding.  /  O düğün haberlerine sevindi.

 • Deliver: Teslim etmek, dağıtmak, vermek, iletmek

Leaflets have been delivered to every house.  /  Broşürler her eve teslim edildi.

 • Delivery: Teslim

Last 28 days for delivery.  /  Teslimat için son 28 gün.

 • Demand: Talep, istek, talep etmek, istemek

I demand to see the manager.  /  Ben yöneticiyi görmek istiyorum. She demanded an immediate explanation.  / O hemen bir açıklama talep etti.

 • Demonstrate: Göstermek, kanıtlamak

These results demonstrate convincingly that our campaign is working.  /  Bu sonuçlar kampanya çalışmamızın ikna edici olduğunu gösteriyor.

 • Dentist: Dişçi, diş doktoru

I went to dentist because my teeth decaying.  /  Dişlerim çürüdüğü için diş doktoruna gittim.

 • Deny: Reddetmek, yadsımak, yalanlamak, inkar etmek

The department denies responsibility for what occurred.  /   Bölüm yaşananların sorumluluğunu reddediyor.

 • Department: Bölüm, departman, bakanlık

the English department  /  İngilizce bölümü

 • Departure: Gidiş, kalkış, ayrılış

Flights should be confirmed 48 hours before departure.  /  Uçuşlar kalkıştan 48 saat önce teyit edilmelidir.

 • Depend: Bağlı, bağlı olmak, güvenmek

 

 • Deposit:  Koymak, yatırmak

Millions were deposited in Swiss bank accounts.  /  Milyonlar İsviçreli banka hesaplarına yatırıldı.

 • Depress: Moralini bozmak, bastırmak, sıkmak

Wet weather always depresses me.  /  Yağışlı hava daima beni sıkar.

 • Depressed: Bunalımlı, depresif, kederli, bastırılmış, çok üzgün

Depressed mood / Depresif ruh hali

 • Depressing: İç karartıcı, moral bozucu

Looking for a job these days can be very depressing.  /  Bugünlerde bir iş bakmak çok moral bozucu olabilir.

 • Depth: Derinlik, dip

What’s the depth of the water here?  /  Burada suyun derinliği nedir?

 • Derive: Türetmek, çıkarmak

The word ‘politics’ is derived from a Greek word meaning ‘city’.  /  Politika kelimesi Yunanca şehir anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir.

 • Describe: Tanımlamak, anlatmak, betimlemek, açıklamak

The current political situation in Vietnam is described in chapter 8.  /  Vietnam’daki mevcut siyasi durum bölüm 8’de açıklanmıştır. Jim was described by his colleagues as ‘unusual’.  /  Jim arkadaşları tarafından sıra dışı olarak tanımlandı.

 • Description: Tanımlama, tarif, betimleme

general description of the software  /  yazılımın genel tanımı

 • Desert: Çöl, bozkır, terk etmek

She was deserted by her husband.  /  O kocası tarafından terk edildi. Finding of water very difficult in desert.  /  Çölde su bulmak çok zor.

 • Deserted: Issız, terk edilmiş, tenha

The office was completely deserted.  /  Ofis tamamen terk edilmişti.

 • Deserve: Hak etmek, layık olmak

They didn’t deserve to win.   /   Onlar kazanmayı hak etmedi.

 • Design: Dizayn, tasarı, tasarlamak, dizayn etmek

He designed and built his own house.  /  O kendi evini tasarladı ve inşa etti.

 • Desire: Arzu, istek

We all desire health and happiness.  /  Hepimiz sağlık ve mutluluk isteriz.

 • Desk: Masa, sıra, resepsiyon, büro

Desks were very beautiful designed.   /  Masalar çok güzel tasarlanmış.

 • Desperate: Umutsuz, çaresiz

Somewhere out there was a desperate man, cold, hungry, hunted.  /  Dışarda bir yerlerde üşümüş, aç ve avlanan umutsuz bir adam vardı.

 • Despite: Rağmen, karşın

Her voice was shaking despite all her efforts to control it.  /  Tüm kontrol çabalarına rağmen sesi titriyordu.

 • Destroy: Yıkmak, mahvetmek, yok etmek, harap etmek, imha etmek

They’ve destroyed all the evidence.  /  Onlar bütün kanıtları imha etti. You have destroyed my hopes of happiness.  /  Sen benim mutluluk umutlarımı yıktın.

 • Destruction: İmha, tahrip, tahribat, yıkma

weapons of mass destruction   /  kitle imha silahları

 • Detail: Detay, ayrıntı, detayına girmek

This issue will be discussed in more detail in the next chapter.  /  Bu konu sonraki bölümde daha detaylı olarak ele alınacaktır.

 • Determination: Belirleme, tespit, karar

factors influencing the determination of future policy  /  gelecek politikasının belirlenmesini etkileyen faktörler

 • Determined: Kararlı, azimli

I’m determined to succeed.  /  Ben başarılı olmak için kararlıyım.

 • Develop: Geliştirmek, gelişmek

The child is developing normally.  /  Çocuk normal bir şekilde gelişiyor. The company develops and markets new software.  /  Şirket yeni yazılım geliştirmekte ve pazarlamaktadır.

 • Development: Gelişme, ilerleme

a baby’s development in the womb  /  Anne karnındaki bir bebeğin gelişimi

 • Device: Cihaz, alet, makine

the world’s first atomic device  /   Dünyanın ilk atom cihazı

 • Devoted: Sadık, özverili

They are devoted to their children.  /  Onlar çocuklarına karşı özverilidir.

 • Devote: Adamak, tahsis etmek

She devoted herself to her career.  /  O, kendini kariyerine adadı.

 • Diagram: Diyagram, şema

The results are shown in diagram 2.  /  Sonuçlar şema 2’de gösterilir.

 • Diamond: Elmas, pırlanta

The lights shone like diamonds.  /  Işıklar elmas gibi parlıyordu.

 • Diary: Günlük, hatıra defteri

The writer’s letters and diaries will publish next year.  /  Yazarın mektupları ve günlükleri gelecek yıl yayımlanacak.

 • Dictionary: Sözlük

a Turkish-English dictionary / bir Türkçe-İngilizce sözlük

 • Die: Ölmek

Her husband died suddenly last week.  /  Onun kocası geçen hafta aniden öldü.

 • Diet: Diyet, rejim, perhiz, rejim yapmak

a healthy, balanced diet  /  sağlıklı, dengeli bir diyet I’m doing a diet to lose weight  /  Ben zayıflamak için diyet yapıyorum.

 • Difference: Fark, ayrım

There are no significant differences between the education systems of the two countries.  /  İki ülkenin eğitim sistemi arasında önemli farklılıklar yok.

 • Different: Farklı, çeşitli

American English is significantly different from British English.  /  Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesinden önemli ölçüde farklıdır.

 •  Difficult: Zor, güç, çetin

It’s really difficult to read your writing.  /  Yazınızı okumak gerçekten zor.

 • Difficulty: Zorluk, güçlük, sıkıntı

children with severe learning difficulties  /  ciddi öğrenme güçlüğü olan çocuklar

 • Dig: Kazmak, kazı

They dug deeper but still found nothing.  /  Onlar daha derin kazdı. Fakat hâlâ hiçbir şey bulunamadı.

 • Dinner: Akşam yemeği

What time do you serve dinner?/  Akşam yemeği servisiniz ne zaman?

 • Direct: Doğrudan, direkt, yönlendirmek, yönetmek, kontrol etmek

A new manager has been appointed to direct the project.  /  Projeyi yönetmek için yeni bir yönetici atanmıştır.

 • Direction: Talimat, yön, yönetim, istikamet

The aircraft was flying in a northerly direction.  /  Uçak kuzey yönüne uçuyordu.

 • Directly: Doğrudan doğruya, direkt olarak, doğruca

He drove her directly to her hotel.  /  Onu doğruca otele götürdü.

 • Director: Yönetmen, müdür, yönetici

He’s on the board of directors.  /  O, yöneticiler kurulandadır.

 • Dirt: Kir, pislik, çamur

His clothes were covered with dirt.  /  Onun elbiseleri kirle kaplıydı.

 • Dirty: Kirli, pis, edepsiz, kirletmek

a dirty brown carpet /  kirli kahverengi bir halı

 • Disabled: Özürlü, engelli, sakat

He was born disabled.  /  O, engelli doğdu.

 • Disadvantage: Dezavantaj, zarar, aleyhte durum

One major disadvantage of the area is the lack of public transport.  /  Bölgenin önemli bir dezavantajı toplu taşıma eksikliğidir.

 • Disagree: Uyuşmamak, anlaşamamak, katılmıyorum

Even friends disagree sometimes.  /  Arkadaşlar bile bazen anlaşamaz.

 • Disagreement: Anlaşmazlık, uyuşmazlık, ihtilaf

There is disagreement among archaeologists about age of the sculpture. / Heykelin yaşı hakkında arkeologlar harasında bir anlaşmazlık var.

 • Disappear: Gözden kaybolmak, kaybolmak

The plane disappeared behind of a cloud.  /  Uçak bir bulutun arkasında kayboldu.

 • Disappoint: Hayal kırıklığına uğratmak

I hate to disappoint you, but I’m just not interested.  /  Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama şimdi ilgilenmiyorum.

 • Disappointed: Hayal kırıklığına uğramış, kırgın

They were bitterly disappointed at the result of the game.  /  Onlar oyunun sonucunda acı bir şekilde hayal kırıklığına uğradılar.

 • Disappointing: Hayal kırıklığı

The outcome of the court case was disappointing for the family involved.  /  Dava sonucu ilgili aile için hayal kırıklığıydı.

 • Disappointment: Hayal kırıklığı, hüsran

Book early for the show to avoid disappointment.  /  Hayal kırıklığını önlemek için erken rezervasyon yaptırın.

 • Disapproval: Onaylamama, reddetme

disapproval of his methods  /  onun onaylanmayan yöntemleri

 • Disaster: Felaket, facia

Thousands people died in the disaster.  /  Binlerce insan felakette öldü.

 • Disc: Disk, cd

This recording is available online or on disc.  /  Bu kayıt online veya disk üzerinde mevcuttur.

 • Discipline: Disiplin, bilim dalı

Her determination and discipline were admirable.  /  Onun kararlılığı ve disiplini takdire değerdi.

 • Discount: İndirim, iskonto

They’re offering a 10% discount on all sofas this month.  /  Onlar bu ay bütün kanepelerde % 10 indirim sunuyor.

 • Discover: Keşfetmek, bulmak

Scientists are working to discover a cure for AIDS.  /  Bilim adamları AIDS için bir çare bulmaya çalışıyor.

 • Discovery: Buluş, bulgu, keşif, ortaya çıkarmak

The discovery of a child’s body in the river has shocked the community.  /  Nehirde bir çocuğun cesedinin bulunması toplumu şoke etti. Researchers in this field have made some important new discoveries.  /  Araştırmacılar bu alanda bazı önemli, yeni keşifler yapmışlar.

 • Discuss: Tartışmak, görüşmek

Have you discussed the problem with anyone?  /  Siz problemi herhangi biri ile görüştünüz mü? They met to discuss the possibility of working together.  /  Onlar birlikte çalışma olasılığını tartışmak için bir araya geldi.

 • Discussion: Tartışma, görüşme, müzakere

After considerable discussion, they decided to accept our offer.  /  Önemli tartışmadan sonra onlar bizim teklifimizi kabul etmeye karar verdi.

 • Disease: Hastalık, rahatsızlık

It is not known what causes the disease.  /  Hastalığın nedenleri bilinmemektedir.

 • Disgust: Nefret, iğrenme, iğrendirmek, tiksindirmek

The level of violence in the film really disgusted me.  /   Filmdeki şiddetin seviyesi gerçekten beni tiksindirdi.

 • Dish: Tabak, yemek, servis yapmak

a glass dish  /  bir cam tabak a vegetarian dish  /  bir vejetaryen yemeği

 • Dishonest: Sahtekar

Beware of dishonest traders in the tourist areas.  /  Turist bölgelerinde sahtekar tüccarlara dikkat edin.

 • Dislike: Antipati, nefret, hoşlanmama, sevmeme

He did not try to hide his dislike of his boss.  /  Patronuna olan antipatisini gizlemeye çalışmadı.

 • Dismiss: Reddetmek, görevden almak, işten çıkarmak

 

 • Display: Göstermek, sergilemek, ekran, görüntü

a breathtaking display of aerobatics  /  nefes kesen akrobatik bir görüntü

 • Dissolve: Eritmek, dağıtmak, bozmak, yok etmek, fesh etmek

Salt dissolves in water.  /  Tuz suda çözünür.

 • Distance: Mesafe, uzaklık, ara, uzakta tutmak

the distance of the earth from the sun  /  dünyanın güneşten uzaklığı

 •  Distinguish: Ayırmak, ayırt etmek, ayrım yapmak

English law clearly distinguishes between murder and manslaughter.    /  İngiliz hukuku cinayet ve adam öldürme arasında net bir ayrım yapar.

 • Distribute: Dağıtmak, yaymak, vermek

The newspaper is distributed free.  /   Gazete ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

 • Distribution: Dağıtım, dağılım

the unfair distribution of wealth  /  zenginliğin haksız dağılımı

 • District: Bölge

the City of London’s financial district  /  Londra şehrinin finansal bölgesi

 • Disturb: Bozmak, rahatsız etmek

I’m sorry to disturb you, but can I talk to you for a minute?  /   Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim, ama bir dakika konuşabilir miyiz?

 • Disturbing: Rahatsız edici, huzur bozucu

a disturbing piece of news  /  haberlerin rahatsız edici bir parçası

 • Divide: Bölmek, ayırmak

The cells began to divide rapidly.  /  Hücreler hızlıca bölünmeye başladı.

 • Division: Bölünme, bölme, bölüm, ayırma

the division of labour between the sexes  /  Cinsiyetler arasındaki iş bölümü

 • Divorced: Boşanmış, ayrılmış

My parents are divorced.  /  Benim ebeveynlerim boşanmış.

 • Divorce: Boşanma, ayrılık

I’d heard they’re divorcing.  /  Onların boşandığını duymuştum.

 • Doctor: Doktor, hekim

You’d better see a doctor about that cough.  /  Bu öksürük ile ilgili doktora görünsen iyi olur.

 • Document: Belge, döküman, belgelemek

Save the document before closing.  /  Kapatmadan önce belgeyi kaydedin.

 • Do: Yapmak, etmek

What are you doing this evening?  /  Bu akşam ne yapıyorsun?

 • Dog: Köpek

I took the dog for a walk.  /  Ben yürüyüş için bir köpek aldım.

 • Dollar: Dolar

Do you have thousand dollar?  /  Bin dolarınız var mı?

 • Domestic: İç, yerli, ev, bölgesel

Output consists of both exports and sales on the domestic market.  /  Üretim hem iç pazardaki satışlardan hem de ihracattan oluşmaktadır.

 • Dominate: Hükmetmek, hakim olmak

As a child he was dominated by his father.  /  O bir çocukken babası tarafından yönetilirdi.

 • Door: Kapı, giriş, eşik

Close the door behind you, please.  /  Arkanızdaki kapıyı kapatın lütfen.

 • Dot: Nokta, işaret

There are dots above the letters i and j.  /  i ve j harflerinin üzerinde nokta vardır.

 • Double: Çift, ikili, iki kişilik, iki kat

Membership almost doubled in two years.  /  Üyeler iki yıl içinde neredeyse iki katına çıktı.

 • Doubt: Şüphe, kuşku, şüphelenmek

‘Do you think England will win?’  /  İngilitere’nin kazanacağını düşünüyor musunuz?

 • Down: Aşağı, aşağıda, altına, altında

The stone rolled down the hill.   /  Taş tepeden aşağı yuvarlandı.

 • Downstairs: Alt katta, aşağıdaki

We’re painting the downstairs.  /  Alt katta boyama yapıyoruz.

 • Downward: Aşağıya doğru

the downward slope of a hill  /  bir tepenin aşağı doğru eğimi

 • Dozen: Düzine, çok sayı

three dozen red roses  /  Üç düzine kırmızı gül

 • Draft: Taslak, tasarı, görevlendirmek

I’ll draft a letter for you.  /  Senin için bir mektup tasarlayacağım.

 • Drag: Sürüklemek, çekmek, yavaşça hareket etmek

They dragged her from her bed.  /  Onu yatağından sürüklediler.

 • Drama: Drama, dram, bir tiyatro oyunu

I studied English and Drama at college.  /  Ben üniversitede İngilizce ve Drama eğitimi aldım.

 • Dramatic: Dramatik, çarpıcı, etkileyici, heyecanlı, dikkat çekici

Prices have fallen dramatically.  /  Fiyatlar dikkat çekici şekilde düştü.

 • Draw: Çekmek, çizmek, çekme, kura

She drew a house.  /  Obir ev çizdi. The movie is drawing large audiences.  /  Film geniş kitleleri çekiyor.

 • Drawer: Çekmece, dolap bölmesi, çek yazan kimse

the kitchen drawer  /  mutfak çekmecesi a cheque bearing the signature of the drawer  /  Çek yazan kimsenin imzasını taşıyan bir çek

 • Drawing: Çizim

I’m not very good at drawing.  /   Ben çizimde çok iyi değilim.

 • Dream: Hayal, rüya, hayal etmek, rüya görmek

I dreamt about you last night.  /  Dün gece rüyamda seni gördüm.

 • Dress: Elbise, kıyafet, giyinmek

She dressed the children in their best clothes.  /  O çocuklara en iyi kıyafetlerini giydirdi. She always dressed entirely in black.  /  O her zaman tamamen siyah giyinir.

 • Dressed: Giyinmiş

I can’t go to the door. I’m not dressed yet.  /  Ben kapıya gidemem. Henüz giyinmiş değilim.

 • Drink: İçmek, içki

What would you like to drink?  /   Ne içmek istersiniz? In hot weather, drink plenty of water.  /  Sıcak havada bol su iç. I don’t drink coffee.  /  Ben kahve içmem.

 • Drive: Sürme, sürüş, sürmek, kullanma

a drive through the mountains  /  dağlar arasında bir sürüş

 • Driver: Sürücü, şoför

The car comes equipped with a driver’s airbag.  /  Araba sürücü hava yastığı ile donatılmış şekilde geliyor.

 • Driving: Sürme, sürüş, araba kullanma

dangerous driving  / tehlikeli sürüş

 • Drop: Damla, düşüş, düşmek, bırakmak, düşürmek

Mix a few drops of milk into the cake mixture.  /  Kek karışımı içine birkaç damla süt karıştırın. If you want the job, you must be prepared to take a drop in salary.  / Sen iş istiyorsan maaşında bir düşüşe hazır olmalısın. There was a substantial drop in the number of people out of work last month.    /  Geçen ay işsiz insanların sayısında önemli bir düşüş vardı.

 • Drug: İlaç, uyuşturucu, ilaç vermek, uyuşturmak

He does not smoke or take drugs.  /  O sigara ya da uyuşturucu almaz. The drug has some bad side effects.  /  İlacın bazı kötü yan etkileri vardır.

 • Drugstore: Eczane

 

 • Drum: Davul, davul çalmak

a regular drum beat  /  düzenli bir davul ritmi

 • Drunk: Sarhoş, mest, ayyaş

Police arrested him for being drunk and disorderly  /  Polis sarhoş ve taşkın olduğu için onu tutukladı.

 • Dry: Kuru, kurak, kurutmak

He washed clothes and hung it out to dry.  /  O, elbiseleri yıkadı ve kuruması için dışarı astı.

 • Due: Nedeniyle, sayesinde, beklenen, zamanı gelmiş

The team’s success was largely due to her efforts.  /  Takımın başarısı büyük ölçüde onların çabaları sayesindeydi.

 • Dull: Donuk, mat, sıkıcı, soluk

The first half of the game was pretty dull.  /  Oyunun ilk yarısı  çok sıkıcıydı. Her eyes were dull.  /  Onun gözleri çok donuk.

 • Dump: Çöplük, pis yer

How can you live in this dump?  /  Bu çöplükte nasıl yaşayabilirsiniz?

 • During: Sırasında, boyunca, esnasında

There are extra flights to Colorado during the winter.  /  Kış boyunca Colorado için ekstra seferler bulunmaktadır.

 • Dust: Toz, tozunu almak

I broke the vase while I was dusting.  /  Ben tozunu alırken vazoyu kırdım.

 • Duty: Görev, hizmet

My duty to report offenders to the police  /  Suçluları polise bildirmek benim görevim

 • Dying: Ölen, ölmekte olan, ölüm

people who are dying  /  ölen insanlar

Bu yazı 109563 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun