30 Adet Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 15’er adet bilişim personeli alımı yapacak.  İlgili ilanlar aşağıda yer almaktadır. Her iki bakanlık kendi alımı için farklı ilan yayımlamıştır. Adayların ilanları dikkatli bir şekilde incelemeleri önerilir.

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSUNA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

09/10/2013 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan T.C. Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı ilanının “B- ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde yer alan “8- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı” ve “9-Yazılım Geliştirme Uzmanı” pozisyonları için belirlenen şartlar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İlanen duyurulur

8-Kıdemli Yazılım Çeliştirme Uzmanı (TanuZamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, (1 kişi)

a) En az 3 (üçl yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 1 (biri yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak (en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üçl katına kadar sözleşme imzalanır istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.),

b) NET platformunda en az 2 (ikil yıl uygulama geliştirmiş olmak.

c)Microsoft Certified Professional Developer (MCPDI sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

d) PL/SOL (Oraclel ve/veya Trajsact-SGi (SQL Serverl bilgisine sahip olmak,

e) Konfıgurasyon / Değişiklik Yönetim Aracı (svn, evs, git, mercurial, tfsl kullanmış olmak,

f) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

g) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, Ajax, JOueryl konularında uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) NET Framework (2.0 ve üstü, tercihen 4 0| konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Visual Studıo kullanımında deneyimli olmak (2005, 2008, 2010, 2012),

ı) NET programlama dillerinde (C# veya VB NETİ bilgi sahibi olmak,

i) ASP.NET ve/veya Windows uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

j)Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

k) Geniş ölçekli web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JOueryl konularında uygulama geliştirmiş olmak,

l) Tasarım Şablonları (Desıgn Patternsl hakkında bilgi sahibi olmak,

m) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,

n) Oracle veya Microsoft SQL veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

o) Microsoft Office, Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ö)Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

p) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

r) CMMI ve/veya SPICE hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

s) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I Microsoft Certified Technical Specialist (MCTSI, Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında,

II Microsoft Certified Application Developer (MCADI,

III Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

IV PI/SO.L Developer OCA veya Advanced PL/SOL Developer OCP

9-Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 6 kişi)

a) NET platformunda kurumsal projelerde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir .

b) iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

c) PL/SOL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

ç) Konfigürasyon / Değişiklik Yönetim Aracı (svn, evs, git, mercurial, tfsl kullanmış olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) Web teknolojileri (HTML. CSS, Javascript, A|ax. JOueryl konularında uygulama geliştirmiş olmak,

f) NET Framework (2.0 ve üstü, tercihen 4.01 konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak (2005. 2008, 2010, 2012),

ğ) NET programlama dillerinde (C# veya VB NETİ bilgi sahibi olmak,

h) ASPNET ve/veya«Windows uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ı) Geniş ölçekli web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT. XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

i) Aşağıdaki sertifikalardan _en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

II Microsoft Certified Technical Specialist (MCTSI, Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında,

III Microsoft Certified Application Developer (MCADI,

IV. Microsoft Certified Soiutıon Developer (MCSD).

V MCPD Web Developer 4 / MCPD ASP NET Developer 3 5,

VI MCPD: Windows Developer 4 / MCPD Windows Developer 3 5,

VII MCTS: Microsoft NET Framevvork 4. Web Applications Development / MCTS: Microsoft NET Framework 3 5 ASP NET, Applications,

VIII. MCTS Microsoft NET Framework 4, Windows Applications Development / MCTS Microsoft NET Framework 3 5 Windows Forms Applications,

IX. MCPD: Enterprise Application Developer 3 5,

X MCT5 NET Fromework 4, Service Communıcation Applications,

XI MCTS NET Framework 4, Data Access.

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 15 (onbeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2012 ve 2013 KPSS P3 puanı IKPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmişi olarak dikkate alınırl ve ingilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDSI veya bu dilde yapılan eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, vb.) alınan yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır! esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 5 (beş) katı kadar aday sınava .katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazanacağı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine; birinci tercih olarak müracaatın yapılmaması, geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebebiyle ikinci tercihine göre, puanına bakılmak suretiyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir.

I-BAŞVURU ŞARTLARİ

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kdbul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak

ç| Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 kat olarak belirlenenler için en az 3 yıl, 3 ve 4 kat olarak belirlenenler için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmen statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. e) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak ,.erhis, muaf veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş olmak).

f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına ve başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 edilecektir.

1- En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

2- Genel Şartlar (b) maddesine uymak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1 )- Sistem Yönetimi ve Bilişim Ağlan Takım Lideri (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firevvall, anti-viı s, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (ü’ ‘il sistem uzmanı ve/veya ağ uzmanı olarak çalışmış olmak (en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır, istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.)

b) Microsoft Server ürün ailesine, Linux ve Unix işletim sistemlerine yüksek hakimiyeti olmak,

c) Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli olmak,

ç) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) işletim sistemleri ve ağ güvenliği (Firevvall, Antivirus, IDS, IPS vb.) hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmak,

e) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Network mimarileri konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri bilgisine sahip, ağ yönetim kavramları konularında deneyimli olmak,

g) Routing, switching, VolP, vvireless yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Wireless LAN, WAN, 802.lx ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Aşağıdaki sertifikalardan en az birisine sahip olduğunu belgelemek,

I Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) Server Infrastructure,

II. Microsoft Certified İT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008,

ı) Aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I. Cisco Certified lnternetwork Expert (CCIE), %

II. Cisco Certified Netvvork Professional (CCNPI,

III. Cisco Certified Security Professional (CCSP),

IV Certified Wireless Netvvork Associate(CWNA),

V. Cisco Certified Netvvork Professional Voice (CCNP Voice),

VI. Cisco Certified Voice Professional (CCVP). Tercihen;

i) Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birisine sahip olduğunu belgelemek,

I. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration,

II. VMvvare Certified Professional (VCPI,

III. VMvvare Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration,

IV. VMvvare Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design.

2- Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, İkisi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firevvall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı ve/veya ağ uzmanı olarak çalışmış olmak (en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır, istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) Microsoft Server ürün ailesine, Linux ve Unix işletim sistemlerine yüksek hâkimiyeti olmak,

c) Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyim11 olmak,

ç) Uygulama sunucusu, vveb sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) işletim sistemleri ve ağ güvenliği (Firevvall, Antivirus, IDS, IPS vb.) hakkında deneyim ve bilgi sahibi olmak,

e) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Aşağıdaki sertifikalardan en az birisine sahip olduğunu belgelemek,

I. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) Server Infrastructure,

II. Microsoft Certified İT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008,

III Microsoft Certified İT Professional (MCITP) Server Acninistrator 2008, IV MCSA: Windows Server (2008-20121 Solutions Associate.

Tercihen;

g) Aşağıdaki sertifikalardan en az birisine sahip olduğunu belgelemek,

I.Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration,

II VMvvare Certified Professional (VCP),

III. VMvvare Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration,

IV. VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design,

V Cisco Certified lnternetwork Expert (CCIE),

VI. Cisco Certified Netvvork Professional (CCNP),

VII. Cisco Certified Security Professional (CCSP),

VIII Certified Vvireless Netvvork Associate(CWNA),

IX Cisco Certified Netvvork Professional Voice (CCNP Voice),

X Cisco Certified Voice Professional (CCVP).

3- Bilgi Güvenliği Yönetimi Takım Lideri (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firevvall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi işlem Merkezinde, Netwoı veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı ve/veya ağ uzmanı ve/veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak (en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beşi yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

c) ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç) Firevvall, anti-virus, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak,

d) Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firevvall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zaafiyet Tarama Sistemleri vb I,

e) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT.. vb),

f) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),

II Certified Secure Softvvare üfecycle Professional (CSSLP),

III. Cisco Certified Security Professional (CCSP),

IV Cisco Certified Netvvork Professional Security (CCNP Security),

V Certified Ethical Hacker (CEH).

Tercihen;

g) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

4- Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Resmi İlanlar www.llan.gov.tr’de Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 aktif kullanıcıya sahip; firevvall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi işlem Merkezinde, Netvvork veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı ve/veya ağ uzmanı ve/veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak (en az 3(üç| yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (ikil kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) Firevvall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak,

c) Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firevvall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zaafiyet Tarama Sistemleri vb.),

ç) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT… vb),

d) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I. ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikası,

II. Certified Information Systems Security Professional (CISSP),

III. Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP),

IV. Cisco Certified Security Professional (CCSP),

V. Cisco Certified Netvvork Professional Security (CCNP Security),

VI. Certified Ethical Hacker (CEH). Tercihen;

e) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.

5- Proje Yöneticisi (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, İkisi)

a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

b) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak (en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (ikil kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır, istenen tecrübe şartı, bu alanda nizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

c) Kurumsal yazılım (Java ve/veya NET) projelerinde en az 1 (bir) yıl görev almış olmak (istenen tecrübe şartı, bu âlânda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

ç) En az 1 (bir) kurumsal web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,

d) Nesne-yönelimli teknolojileri, vveb servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

f) Oracle veya Microsoft SOL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Microsoft Office, Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

h) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin ku.yetli olması. Tercihen;

ı) En az 1000 kullanıcılı, kamuda gerçekleştirilen yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

i) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

j) COBIT, İTİL/ISO 20000, ISO 27001 ile CMMI, SPICE ve Çevik Metodolopler, Serum, Kanban konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

k) Master of Business Administration (MBA) diplomasına sahip olduğunu belgelemek.

6- Karar Destek Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanın 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 100 kullanıcılı veri tabanı uygul malarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını karar destek sistemleri uzmanı ve/veya veri tabanı uzmanı olarak çalışmış olmak (en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır, istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.),

b) Daha önce en az bir kurumsal iş zekası çözümü geliştiriminde/projesinde aörev almış olmak,

c) Microsoft SOL Server veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak,

ç) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

d) Microsoft iş Zekâsı platformunda bilg'”/deneyimli olmak,

e) Microsoft SQL Server üzerinde saklı yordamlar Istored procedures) konusunda deneyimli olmak,

f) OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions), SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak,

g) SSRS (Microsoft SOL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak,

ğ) ETL süreçlerine hakim olmak, tercihen SSIS (MS SQL Server Integration Services ETL aracı),

h) Aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I. Microsoft SOL Server MCITP: Business Intelligence Developer 2008

II. Microsoft SQL Server MCSE: Business Intelligence 2012 Tercihen;

ı) Oracle Bl lOg/llg, Cognos, SAP Business Objects platformlarından en az birinde proje geliştirmiş olmak,

ı) Sharepoint platformu üzerinde Performance Point Servisleri kullanılarak entegre iş Zekası çözümü geliştirmiş olmak, Dashboard Designer’a hakim olmak,

j) Business Intelligence Development Studio 2008/2010/2012 üzerinde geliştirim konusunda tecrübeli olmak,

k) Report Builder 3.0 üzerinde geliştirim tecrübesine sahip olmak,

I) Microsoft SQL Server MCITP: Database Developer 2008 veya MCSE: Data Platform 2012 sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

m) Oracle SQL ve PL/SOL dillerine hakim olmak,

n) NET programlama dilleri (C# veya VB.NET) yazılım dillerinde bilgi sahibi olmak.

7- Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)

a) En az 1000 kullanıcılı veri tabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (biri yılını veri tabanı yöneticisi ve/veya veri tabanı uzmanı olarak çalışmış olmak (en az 3(üçl yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3(üç) katına kadar sözleşme imzalanır İstenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.),

b)Oracle veri tabanı yönetimi konusunda deneyimli olmak,

c) Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database lOg ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç) Oracle lOg ve lig DBA, backup/recovery, Recovery Manager (Rmanl, Performance Tunning konularında tecrübe sahibi olmak,

d) SQL ve veri tabanı seriptleri konusunda deneyimli olmak,

e) ileri seviyede PL/SOL bilgisine sahip olmak,

f) ünux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

g) Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Replication, yüksek hacimleri, snapshot ve storage hakkında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;

h) Oracle RAC (Real ApplicatiorçÇIusters) konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clustersl hakkında tecrübe sahibi olmak,

i) Microsoft SOL Server (2008+) verL tabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak

j) Microsoft SQL Server MCITP: Database Administrator 2008 sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

k) Microsoft SQL Server MCSE: Data Platform 2012 sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

8- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip / takım liderli olarak çalışmış olmak (en az 3(üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (ikil kat, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır, istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.),

b) NET platformunda en az 2 (ikil yıl uygulama geliştirmiş olmak. c) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

ç) iyi seviyede SOL bilgisine sahip olmak,

d) PL/SOL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SOL Server) bilgisine sahip olmak,

e) Konfigürasyon / Değişiklik Yönetim Aracı (svn, evs, git, mercurial, tfs) kullanmış olmak,

f) ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

g) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, Ajax, JOuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) NET Framework (2.0 ve üstü, tercihen 4 0) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak (2005, 2008, 2010, 2012)

ı) .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) bilgi sahibi olmak,

i) ASP.NET ve/veya Windows uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

j) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

j) Geniş ölçekli vveb tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve vveb teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JOueryl konularında uygulama geliştirmiş olmak,

k) Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

l) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,

m) Oracle veya Microsoft SOL veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

n) Microsoft Office, Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

o) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

ö) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak, Tercihen; p) CMMI ve/veya SPICE hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

r) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında,

II. Microsoft Certified Application Developer (MCADI,

III Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

IV. PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SOL Developer OCP.

9- Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 6 kişi)

a) NET platformunda kurumsal projelerde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) iyi seviyede SOL bilgisine sahip olmak,

c) PL/SOL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SOL Server) bilgisine sahip olmak,

ç) Konfigürasyon / Değişiklik Yönetim Aracı (svn, evs, git, mercurial, tfs) kullanmış olmak,

d) ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, Ajax, JOuery) konularında uygulama geliştirmişv olmak,

f) NET Framevvork (2.0 ve üstü, tercihen 4.01 konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak (2005, 2008, 2010, 2012),

ğ) NET programlama dillerinde (C# veya VB NET) bilgi sahibi olmak,

h) ASP.NET ve/veya Windows uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

ı) Geniş ölçekli vveb tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD| konularında uygulama geliştirmiş olmak,

Tercihen;

i) Aşağıdaki sertifikalardan erraz birine sahip olduğunu belgelemek,

I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),

II. Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında,

III. Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

IV. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

V. MCPD: Web Developer 4 / MCPD: ASP NET Developer 3.5,

VI. MCPD: Windows Developer 4 / MCPD: Windows Developer 3.5,

VII. MCTS: Microsoft NET Framevvork 4, Web Applications Development / MCTS: Microsoft NET Framevvork 3.5 ASP.NET, Applications,

VIII. MCTS: Microsoft NET Framevvork 4, Windows Applications Development / MCTS: Microsoft NET Framevvork 3.5 Windows Forms Applications,

IX. MCPD: Enterprise Application Developer 3.5,

X. MCTS: NET Framevvork 4, Service Communication Applications,

XI. MCTS: NET Framevvork 4, Data Access.

10- Portal Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi)

a) ASP NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak, (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir),

b) .NET programlama dilleri (C# veya VB NET) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

c) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JOuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

ç) iyi seviyede SOL bilgisine sahip olmak,

d) MS SOL Server (MS SOL Server 2005/2008/2012) hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hakim olmak,

f) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPDI,

II. Microsoft Certified Technical Specialist (MCTSI, Yazılım Geliştirme, Sharepoint veya Veritabanı hakkında,

III Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

IV. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),

V. Microsoff Certified Professional: Programming in HTML5 vvith JavaScript and CSS3.

VI MCITP: SharePoint Administrator 2010 ya da MCTS: Microsoft SharePoınt 2010, Configuring

VII. MCTS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development ya da MCPD: SharePoint Developer 2010

VIII. MCSD: SharePoint Applications

Tercihen;

g) Sharepoint Portal ürün ailesi konusunda en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve Sharepoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak,

ğ) Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,

h) Windows Communication Foundation (WCF) ve Windows Workflow Foundation (WWF) konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) Adobe Photoshop hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Microsoft Silverlight veya Adobe Flash hakkında bilgi sahibi olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHI

İstenilen belgeler

1 Başvuru formu (Bakanlığımız internet sitesinden (www.enerji.gov tr) temin edilecektir)

2 Özgeçmiş (Bakanlığımız internet sitesinden (www.enerji.gov tr) temin edilecek örneğe uygun olarak düzenlenecektir).

3. Referans mektubu (Görev yaptığı Kurum/Kuruluş/İşyeri, mezun olduğu fakülte, vb alınmasıl

4. KPSS puanını gösteren belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. (Varsa)

5. ingilizce dilinde yabancı dil’puanını gösteren belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı. (Varsa)

6 Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir! veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti.

7 En az iki programlama dili bildiğini gösteren belgeler.

8 Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe) sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

c) Özel şartlarda belirtilen iş deneyimine karşılık gelen belgelerin dökümü.

9. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (terhis, muaf veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş olmak)

10. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve/veya nitelikleri gösteren belgeler sınavla alınmış olmalıdır (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

Başvuru Şekli

1. Başvurular, 30/10/2013 tarihinde başlayıp 13/11/2013 tarihinde saat 17 00’dasona erecektir.

2. Yukarıda belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Yeri ADRES: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah Türkocağı Cad No2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmişi olarak dikkate alınır I ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır! olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi, Unvan ve Ücret Tablosu’nda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden 5 (beş) katına kadar aday sınav için çağrılacaktır Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazanacağı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine; birinci tercih olarak müracaatın yapılmaması, gecarsız sayılan müracaatlar sebebiyle veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebebiyle ikinci tercihine göre, puanına bakılmak suretiyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dahil edilecektir Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: KPSS P3 puanı X 0,7 + Yabancı Dil puanı X 0,3

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Bakanlığımız web adresinde (www.enerji.gov.tr) 20/11/2013 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV

Sınav Şekli ve Basan Sınav sözlü olarak.yapılacaktır Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir. Sınav Konulan Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır Sınav Yeri ve Tarihi Sınay yeri ve tarihleri Bakanlığımız web adresinde (www.enerji.gov.tr) 20/11/2013 tarihinde ilân edilecektir.

VI-ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Temmuz- Aralık 2013 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.572,69 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu

Sıra No Alınacak Kişi Sayısı Sözlü Sınava Çağnlacak Aday Sayısı Pozisyon Ücret (Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanının) Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL) (Tavan)
1 1 5 Sistem Yönelimi ve Bilişim Ağları Takım lideri (SYBATL) 4 14.290,76
2 1 5 Sistem Uzmanı (SU) 3 10.718,07
3 1 5 Bilgi Güvenliği Yönetimi Takım Lideri ( BGYTL) 4 14.29076
4 1 5 Bilgi Güvenliği Uzmanı (BGU) 3 10.718.07
S 1 5 Proje Yöneticisi (PY) 4 14.290.76
6 1 5 Karar Destek Sistemleri Uzmanı (KDSU) 3 10.718,07
7 1 5 Veri Tabanı Uzmanı ( VTU) 3 10.718,07
8 1 5 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (KYGU) 3 10.718,07
9 6 30 Yazılım Geliştirme Uzmanı (YU) 2 7.145.38
10 1 5 Porlal Sistemleri Uzmanı (PU) 2 7.145.38
TOPLAM 15 75

VII- SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçlan Bakanlığımız web adresinde (www enerji govtrl ilan edilecek olup ayrıca sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA

Telefon :

ETKB Personel Dairesi Başkanlığı 0 (312) 222 41 59 – 0 (312) 212 64 20 / 73 06 (Özel Şartlar haricindeki diğer konularda)

ETKB Strateji Geliştirme Başkanlığı 0 (312) 212 64 20/ 7489 – (Özel Şartlar için)

 

 

gsb

 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) alınan puan ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır) alım yapılacak herbir sözleşmeli personel pozisyon unvanının 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 (onbeş) adet tam zamanlı sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için Sınav tarihi itibariyleen az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR;

Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1- Raporlama Uzmanı (1 Kişi)

a) Bilgi Güvenliği konusunda eğitim almış olmak,

b) En az 3000 kullanıcılı bir sistemde Business Object ile raporlama yapmış olmak,

c) Veritabanı, MSSQL, IIS bilgisine sahip olmak,

ç) Risk yönetimi ve kalite kontrol süreçlerinde yer almış olmak,

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

e) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.

 

2- Oracle Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi)

a) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak (11g ve üzeri versiyonlar için)

b) Aktif 1 milyon ve üzeri kullanıcıya sahip canlı Oracle veri tabanı yönetmiş olmak.

c) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak

ç) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

d) Yedekleme ve kurtarma (backup/recovery), Recovery Manager (RMAN) konusunda deneyimli olmak,

e) Veri tabanı optimizasyonu konusunda deneyimli olmak

f) Oracle RAC (Real Application Clusters) konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak.

 

3-Karar Destek Uzmanı (1 Kişi)

a) Daha önce en az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış olmak,

b) Oracle veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak,

c) OLAP modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

ç) Oracle İş Zekâsı raporlama araçları ile rapor geliştirme ve ETL süreçleri konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Oracle ERP uygulamaları veri modeli konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) İyi derecede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f) Analitik düşünme, problem çözme yeteneğine sahip olmak.

 

4- Ağ ve Sistem Uzmanı (2 Kişi)

a) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

c) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Aşağıdaki sertifikalardan en az ikisine sahip olmak,

– Microsoft® Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 ve üzeri

-Microsoft® Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server® 2008 R2 ve üzeri

– Microsoft® Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri

– Microsoft® CertifiedTechnologySpecialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare ve HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,

f) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, WSUS,WINS, ISA Server, File Server, CertificationAutorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

g) Microsoft Exchange Server kurulum, yönetim ve sorun çözme konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), ATM, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkındabilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

ı) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.

 

5- Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)

a) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetim konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

c) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen

– Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif olarak görev almış olmak,

– Check Point Certified Security Expert (CCSE) ve/veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikalarına sahip olmak,

– CertifiedEthical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

– ISO 27001 uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

 

6- İş Analisti (1 Kişi)

a) En az 5 yıl Sistem analisti veya İş analisti olarak görev yapmış olmak,

b) İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) UML, Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,

ç) Analitik düşünce yapısına sahip olmak,

d) Takım çalışmasına yatkın olmak,

e) Dokümantasyon alışkanlığına sahip olmak.

Tercihen;

– ERP projelerinde görev almış olmak,

– Veri ambarı ve İş zekası uygulamalarında Sistem analisti/İş analisti olarak görev yapmış olmak,

– PMBOK, CMMI, SCRUM gibi proje yönetim standartlarının uygulandığı projelerde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak

– Cognos, Qlikview, Oracle BI, Business Object gibi raporlama araçları kullanım bilgisine sahip olmak.

 

7- Proje Yöneticisi (2 Kişi)

a) Project Management Professional (PMP) eğitimine veya sertifikasına sahip olmak,

b) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım projelerinde Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

c) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

d) Team Foundation Server, SVN kullanım bilgisine sahip olmak,

e) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,

f) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,

g) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,

ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

h) CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim metodojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) ISO 27001 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

 

8- Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak.

– Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

– Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

– Microsoft Specialist: Programming in HTML5 withJavaScriptand CSS3 (MS)

b) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol süreçlerinde görev almış olmak,

c) En az 4 yazılım geliştirme dili bildiğini belgelemek,

ç) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

d) En az 1000 kullanıcılı bir sistemin uygulama sunucuları yöneticiliğini yapmış olmak,

e) Windows Network yönetimi ve Windows sistem güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

ğ) MS Sql Server, Oracle, Sybase, MySql, FireBird veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

ı) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

i) NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Windows servisleri, web servisleri (SOA, WCF, XML, WSDL, XSLT, XSD) konusunda tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

 

9- Yazılım Takım Lideri (2 Kişi)

a) MCPD Web Developer 4 (ve üzeri) sertifikasına sahip olmak,

b) C# dili kullanarak Visual Studio.NET ortamında web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak,

c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

ç) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak,

e) Windows servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

f) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

g) SQL 2008 ve üzeri Microsoft Sertifikasyonuna sahip olmak,

ğ) Proje yöneticiliği veya Takım liderliği pozisyonunda çalışmış olmak,

Tercihen

– Herhangi bir veri tabanı Admin sertifikasına sahip olmak,

– ORM kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

– Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

– SOA tabanlı mimari geliştirmiş olmak,

– MVC, MVVM Mimari tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.

 

10- Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)

a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak,

b) iOS için AppStore üzerinde yayınlanmış en az 5 farklı native uygulama geliştirmiş olmak (XCode geliştirme aracı ile Objective-C bilmek),

c) Android için Google Play’de üzerinde yayınlanmış en az 5 farklı native uygulama geliştirmiş olmak (Eclipse geliştirme aracı ile JAVA bilmek),

ç) Geliştirdiği uygulamaların toplamı en az 1 milyon kez download edilmiş olması (Download rakamlarının ispat edilmesi, Google Play üzerindeki download cetvelinden, GoogleAnalytics ve Flurry gibi kabul edilmiş araçlardan alınacak raporlar üzerinden olması gerekmektedir),

d) Web servis kullanım bilgisine sahip olmak (SOA, XML),

e) HTML5 kullanım bilgisine sahip olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 23/10/2013-01/11/2013 tarihleri arasında Bakanlığımız internet adresinde yayımlanan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun online doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerle (aslı ibraz edildiği takdirde suretler Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır) birlikte 01/11/2013 tarihi akşam mesai bitimine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA) şahsen veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

a) Yükseköğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge,

d) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır)

e) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

– Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

– Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

f) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. Yarışma sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste Bakanlığımız internet adresinde 08/11/2013 tarihinden itibaren ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almışolmak şarttır.

b) Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarıdereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamayatabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması,ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlarsebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonlarıilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

ç) Sınav, 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Örnek MahallesiOruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

d) Sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile birliktekimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsalibir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınavaalınmaz.

 

SINAV KONULARI

Yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

 

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Karar Destek Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı, İş Analisti, Proje Yöneticisi, Yazılım Takım Lideri ve Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı için sözleşme ücret tavanının üç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Bakanlık, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde www.gsb.gov.tr ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek hizmet sözleşmeleri yapılmayacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri feshedilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacak, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

İLETİŞİM

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA

Telefon : 0 312 596 60 65 – 63 03

E-posta : basvurudestek@gsb.gov.tr

Bu yazı 1024 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun