Celal Bayar Üniversitesi 25 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Celal Bayar Üniversitesi 25 adet sözleşmeli hemşire alımı yapacağını ilan etti. İlgili duyuru şöyle;

celal bayar üniversitesi

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim ve Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

001 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak; İlkyardıma sertifikasına sahip olmak ve en az 5(beş) yıl deneyimli olmak.

002 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak; en az 1 (bir) yıl ameliyathane birimi/uyandırma servisinde çalışma deneyimli olmak.

003 Hemşire 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak; en az 1(bir) yıl deneyimli olmak.

004 Hemşire 1 Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak; ileri Kardiyak Yaşam Desteği ve Kan ve Kan Ürünleri Uygulamasıyla ilgili sertifikaya sahip olmak, en az 4(dört) yıl deneyimli olmak.

005 Hemşire 1 Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak; Acil Servis Triaj, Kardiopulmoner Resusitasyon kursuna ait belgeye sahip olmak, en az 10(on) yıl deneyimli olmak.

006 Hemşire 19 Fakültelerin veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek s’ınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2- Lisans mezunları için 2012 KPSSP3 (B) grubu puanı, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 (B) grubu puanı esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

BAŞVURU ŞEKU VE YERİ: Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) temin edilecek başvuru formu (Üniversitemiz web sitesinden temin edilebilir) ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)

3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Deneyim belgesi ve sertifika (istenen unvanlar için)

6- Aranan niteliklerde belirtilen ve istenen belgelerin aslı ya da onaylı sureti (Deneyim ya da çalışma şartı aranan unvana başvuracaklar için deneyim belgesinin resmi belge sıfatı taşıması gerekmekte olup; deneyim belgesinin yanında Resmi kurumlarda çalışanlar için hizmet çizelgesinin, özel sektörde çalışanlar için sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümünün başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.)

NOT: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı istasyon Mevkii 45040 Merkez/MANİSA

Tel: 0 (236120110 00

 

Bu yazı 896 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun