Özel Yetenek Gerektiren Bölümlere Nasıl Alım Yapılacak?

Paylaş
 

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca
yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim
kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.
Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programlarına
başvurabilmek için 2017-YGS’ye girmiş ve 2017-YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak
gereklidir. Bu programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış olan adayların
başvurabileceklerine başvuru öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim kurumunca karar verilerek, bu karar basınyayın
organlarıyla adaylara duyurulacaktır. Bu tablodaki yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim
kurumları tarafından yapılacaktır. Başvuru şartları ilgili kurumlar tarafından başvuru için internet sayfalarında verilecek
duyurularda yer alacaktır.
Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4’teki eş değer lisans programlarına yatay geçiş
yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur.
Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek
sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı
sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde
yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili yükseköğretim
kurumlarınca yürütülecektir.
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanması için
ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri
ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,
MR (mental retardasyonu) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını,
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki YGS puanlarından biri 100 ve üzerinde olanlar, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir.
Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyonu) ile “yaygın gelişimsel
bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,

sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde YGS puanları
değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir
yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin kayıtları yapılır. .
Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programının özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak
ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı
(ÖYSP) denecektir. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarını (OBP), ÖSYM’nin
internet adresinden 2017-LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi
gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak,
daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

Ö??? ???????? ?????
( Ö??? − ?? ) = 10 ×
(

 

??????
Ö???
?????

Ö??? ????
??ğ????????
??????????
Ö??? ???? ??ğ????????
???????? ??????? )

 

+ 50
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması
10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan
ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal
Bilimler alanından geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS-P )
2016-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş
adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural, açık öğretim programları için de
uygulanacaktır. 2016-ÖSYS’de, sınavsız geçiş hakkı ile meslek yüksekokulları veya açık öğretim ön lisans programlarına
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
2018-ÖSYS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların
YGS puan türlerinin herhangi birinden en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu yazı 969 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir adet yorum var.

  1. […] Cevap: https://www.osymkilavuzu.com/ozel-yetenek-gerektiren-bolumlere-nasil-alim-yapilacak/ […]

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun