Sağlık Bakanlığı’ndan 375 Uzman Yardımcısı Alımı

Sağlık Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 375 adet uzman yardımcısı istihdam edileceğini duyurdu. Başvurularda esas alınacak taban puan 70.

İlanın tam metni aşağıdadır.

sağlık bakanlığı

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

I – YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu/THSK, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu/TKHK, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu/TİTCK) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam üç yüz yetmiş beş (375) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU TARİHİ:

a) Başvurular 09 Aralık 2013 Pazartesi günü başlayıp 24 Aralık 2013 Salı günü saat 18.00’da sona erecektir.

III – SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sınav Tarihi: 27 Ocak 2014 – 12 Şubat 2014 tarihleri arası

b) Sınav Yeri: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi), Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 41 Kurtuluş – Sıhhiye / Ankara

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

IV – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ya da yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

e) Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak),

şartları aranır.

V – BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvuruları elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan Başvuru Formu ile elektronik ortamda yapılacaktır.

VI – BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) http://yonetim.sb.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı).

b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak)

c) Yükseköğrenim lisans diplomasının Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği.

ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde.)

Başvurusunu yapan adaylar başvuru evrakını en geç 27 Aralık 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar; “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Evrakını elden teslim etmek isteyenler bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuru formu imzasız olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

VII. KURUM TERCİHİ

Adaylar, Bakanlık veya bağlı kuruluşların merkez teşkilatı kadrolarından yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler. (NOT: Sağlık uzman yardımcılarının istihdam edileceği Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatları Ankara’dadır.)

VIII. SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IX. YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ

Yarışma sınavı tek aşamalı olup, sözlü sınav şeklinde olacaktır.

X. SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:

a) Sınav konularına (mezun olunan bölüm/alan müfredatı ile Bakanlığın görev alanına giren konular) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

XI – SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

XII – SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonucu http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

XIII – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş (5) gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş (5) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

XIV – ATAMA İŞLEMLERİ

Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez atama birimleri tarafından yapılacaktır.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

XV – İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sınav ve Eğitim İşleri Daire Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi – B Blok Kat 6 Sıhhiye/ANKARA

Tlf : (0 312) 585 17 43 – 44

585 17 26

Faks: (0 312) 585 16 16

İlanen duyurulur.

EK: Kadro ilan tablosu (4 adet)

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI KADRO İLAN TABLOSU SAĞLIK BAKANLIĞI
Gruplar Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm Kadro Adedi Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan Hizmet Sınıfı Derecesi
1 Hukuk 17 68 KPSSP 103 70 GİH 9
2 Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme 53 212 KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64 KPSSP110 KPSSP117 70 GİH 7
3 Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 34 136 KPSSP 3 70 GİH 9
4 İnşaat Mühendisliği 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 23 92 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 4 16 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Çevre Mühendisliği 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Makina Mühendisliği 3 12 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Endüstri Mühendisliği 18 72 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Harita Mühendisliği 1 4 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 1 4 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Biyomedikal Mühendisliği 1 4 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Şehir ve Bölge Planlama 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
Mimarlık 6 24 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
Peyzaj Mimarlığı 1 4 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 5
6 İstatistik 18 72 KPSSP 25 70 GİH 9
7 Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları 8 32 KPSSP 92 70 GİH 9
8 İletişim Fakültesi mezunları 12 48 KPSSP 3 70 GİH 9
9 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik 22 88 KPSSP3 70 GİH 9
10 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 20 KPSSP3 70 GİH 9
11 Fen Fakültesi/Fen Edebiyat Fakültesi (Fizik-Kimya-Biyoloji) 4 16 KPSSP3 70 GİH 9
12 Eğitim Fakültesi Ölçme Ve Değerlendirme 2 8 KPSSP3 70 GİH 9
13 Sosyoloji 4 16 KPSSP 3 70 GİH 9
14 Bilgi ve Belge Yönetimi 3 12 KPSSP3 70 GİH 9
15 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 2 8 KPSSP3 70 GİH 9
16 Bankacılık ve Finans 6 24 KPSSP 53 KPSSP 54 KPSSP 57 70 GİH 7
17 Ekonometri 6 24 KPSSP92 70 GİH 7
TOPLAM 260 1040
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)
Gruplar Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm Kadro Adedi Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan Hizmet Sınıfı Derecesi
1 Hukuk 2 8 KPSSP 103 70 GİH 9
2 Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme 10 40 KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64 KPSSP110 KPSSP117 70 GİH 9
3 Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 10 40 KPSSP 3 70 GİH 9
4 Endüstri Mühendisliği 4 16 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
Çevre Mühendisliği 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
6 İstatistik 10 40 KPSSP 25 70 GİH 9
Toplam 40 160
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)
Gruplar Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm Kadro Adedi Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan Hizmet Sınıfı Derecesi
1 Hukuk 1 4 KPSSP 103 70 GİH 7
2 Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme 15 60 KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64 KPSSP110 KPSSP117 70 GİH 7
3 Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 10 40 KPSSP 3 70 GİH 7
6 İstatistik 5 20 KPSSP 25 70 GİH 7
7 Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları 2 8 KPSSP 92 70 GİH 7
8 İletişim Fakültesi mezunları 2 8 KPSSP 3 70 GİH 7
9 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik 5 20 KPSSP 3 70 GİH 7
Toplam 40 160
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU (TİTCK)
Gruplar Mezun Olunan Fakülte/Alan/Bölüm Kadro Adedi Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Taban Puan Hizmet Sınıfı Derecesi
1 Hukuk 2 8 KPSSP103 70 GİH 9
2 Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme 4 16 KPSSP33 KPSSP48 KPSSP64 KPSSP110 KPSSP117 70 GİH 9
4 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
Biyomedikal Mühendisliği 5 20 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
Genetik Mühendisliği 2 8 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 5 20 KPSSP 6 KPSSP 7 KPSSP 8 70 GİH 7
5 Eczacılık 5 20 KPSSP 3 70 GİH 7
6 İstatistik 2 8 KPSSP 25 70 GİH 9
7 Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunları 1 4 KPSSP 92 70 GİH 9
8 İletişim Fakültesi mezunları 2 8 KPSSP 3 70 GİH 9
9 Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Ebelik 3 12 KPSSP 3 70 GİH 9
17 Ekonometri 2 8 KPSSP92 70 GİH 9
TOPLAM 35 140
Bu yazı 1016 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun