YDS Teknikleri

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler

 

Teknik 1: Zaman Uyumuna Göre Eleme Yapmak

 

Seçenekleri fiillerden oluşan bir soru tense bilgisi sorusudur. İlk önce şirinevler escort seçeneklerde verilen tenseleri zaman bakımından sınıflandırınız ve zaman bakımından uyumsuz olanları eleyiniz. Seçeneklere bakarken present, past, future sınıflandırmasını mutlaka yapmalısınız. Eğer bu elemeden sonra karşınızda hala birden fazla seçenek varsa aşağıda belirtilen yöntem uygulanmalıdır.

 

Yds Teknikleri

Yds Teknikleri

Zaman uyumu kuralına göre eleme yapıldıktan sonra elde kalan seçenekler arasından doğru olanı bulmak için cümle anlamına bakmak yerine soruda verilen ipuçları değerlendirilir ve tense özelliklerine göre eleme yapılır.

Örneğin seçeneklerde was verbing / had verb3 eşleşmesi mantıksız olacaktır. Çünkü past continious tense geçmişte aynı anda olan iki olayı anlatırken past perfect tense önce-sonra ilişkisini gösterir.

Verb tense sorularında verilen her iki cümlede de ayrı ayrı zaman belirtilmemiş ve özneleri aynı ise iki cümlenin zaman uyumlu olduğunu düşünmek mantıklıdır.

İki boşluğun doldurulması istendiğinde de boşluğa gelebilecek ifadelerin zaman açısından uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz.

Soru kökünde verilen “had verb3” fiil çekiminin mutlaka past tense bir cümle ile tamamlanması gerekmektedir. Bu bir gramer kuralıdır.

Şu bağlaçların bulunduğu cümlelerde kesinlikle zaman uyumu vardır: after, as soon as, by the time, before, until, when, while

Zaman uyumunda present tenseler present veya future tense ile uyum içerisindedir. Yani;

future + bağlaç + present   örnek: She will buy a new phone when she earns money

bağlaç + present + future   örnek: After they sell their house, they will move to Germany

present + bağlaç + present   örnek: The soil smells very nice after the weather rains

 

Past tense ise daima past tense ile uyum sağlar, past tense future tense ile uyum sağlamaz. Past tense ile past tense dışında uyum sağlayan sadece bir bağlaç istisnası vardır. O bağlaç da sincetir.

since + simple past + present perfect ya da present perfect continous

örnek:  Since I started to work in Australia, I haven’t seen my little sister.

present perfect ya da present perfect continous + since + simple past

örnek: She has been writing her homework since she camte to the library.

İstisnai olarak since ile aynı anlama gelen from then on da kullanılabilir. Buna dikkat etmek gerekir.

 

Past perfect tense genellikle before veya after bağlacı escort şirinevler bulunan cümlelerde kullanılır. Past perfect daha önce yapılan işi belirtir. Örnek: After she had had shower, she dressed up. | Before she dressed up, she had had shower.

 

By the time ile ilgili de şuna dikkat etmeliyiz.

 

By the time + present simple ya da present perfect + future perfect (%95) ya da future simple

By the time + past simple + past perfect (% 95) ya da past simple

 

Teknik 2: Zaman Cümlecikleri ve Zaman Uyumu

Bu kurala göre önce-sonra ilişkisini gösteren when, once, as soon as,after, before, by the time gibi zaman cümleciği içerisindeki tense yapısı ile ana cümledeki tense yapısı uyumlu olmak zorundadır.

Zaman belirten bağlacın bulunduğu cümle future ya da wouldlu yapıda olamaz. Örneğin; ‘After I will finish my homework, I go to the theatre’ gibi bir cümle olamaz.

Since hariç hiçbir zaman bağlacının ana cümle bölümü present perfect tense ile yazılamaz.

 

 

Teknik 3: That ve Zaman Uyumu

That’den önce ve sonra verilen fiil ile that cümleciğinin zamanı genelde uyumludur. Ancak that cümleciği içerisinde farklı tense yapısı kullanmayı gerektiren bir özne veya zaman ifadesi varsa her iki boşluğun zamanı farklı olabilir.

 

Teknik 4: Duyurma Fiili, That ve Zaman Uyumu

Ana fiil olarak bir duyurma fiili kullanılırsa that cümleciği içindeki fiil 1. Derece past yapılır ve ana fiil ile that cümleciği içerisinde zaman uyumu aranır.

 

Teknik 5: Ahmet-He

Soruda verilen özneyi şıklarda farklı adlandırmalar ile aramalıyız. Örneğin; Ahmet-he, onlar-they, Betül-she gibi…

Soru kökü olarak verilen he, she, they, we, it, other, such vb. gibi referans ifadelerin doğru cevap olarak verilen cümlede karşılanması gerekir.

 

Teknik 6: +,+ Metodu

Because, so, for, therefore, nowthat vb. gibi yapılarda cümle içerisinde ters durumlar yer almaz. Anlam ve yapı paraleldir. Çünkü bu ifadeler sebep-sonuç ilişkisini yansıtır.

 

Teknik 7: +, – Metodu

Eventhough, although ve though yapıları tam zıtlıktan bahsetmeseler de bu ifadeler ile ana cümleler arasında anlam bakımından tersi durumlardan bahsedilir.

Yani;

(+) olumlu olay, though ile (-) olumsuz fikir

(-) olumsuz olay, though ile (+) olumlu fikir

Ayrıca but, yet, however, rather gibi bağlaçların kullanıldığı cümlelerde de bu durum söz konusudur.

 

Teknik 8: Düzeltme Yapmak

Eventhough, although ve though ile kurulan cümlelerden sonra anlamı pekiştirmek için “actually, in fact, in reality” gibi zarflar da kullanılabiir. “Aslında, aslına bakarsanız, gerçekte” vb. gibi anlamlar veren bu ifadeler, daha önce söylenen sözü düzeltmek için kullanılır.

Bunlara ek olarak zıtlık bağlaçlarından ana cümlelerde can, could, might, may ile ihtimal gösteren cümlelerdeki bilgi de but, yet, though vb. içeren yan cümlelerle düzeltilebilir.

 

Teknik 9: While ve Whereas

While ve whereas zarfları iki farklı özne, nesne veya durumu karşılaştırmak veya birbirlerine karşı olan üstünlüklerini göstermek için kullanılır. Yani karşılaştırmalar arasında tam zıtlık olmasa da bu ifadeler tıpkı “more …than” yapısındaki gibi farklılıkları sergileyebilirler.

Eğer soru sizi bir okuyuşta doğru cevaba götürememişşe, çözüme seçeneklerde yer alan while veya whereas zarfından başlamanız akıllıca olacaktır. Çünkü bu ifadeler çok keskin anlama sahip olup ya doğrudur ya da kesinlikle yanlıştır.

Ayrıca while bağlacı % 90 continous yapılarda kullanılır.

 

Teknik 10: Miktar İfadelerinden Yararlanmak

Cümlenin öznesi some, many, most veya few gibi miktar ifadelerini içeriyorsa doğru cevap olan seçenekte de other, others, few gibi ifadeler içeren tamamlayıcılar aramak mantıklı olacaktır.

 

Teknik 11: So That ve In order That

So that ve in order that’den sonra gelen cümlede mutlaka şu modallar olur; can, could, may, might, will, would.

 

Teknik 12: Yakın Anlam

İngilizce yakın anlamı bulma sorularında “the more …the more” kalıbı ile “as” cümlecikleri birbirine eş anlam olarak verilebilirler.

 

Teknik 13: İsim + Sıfat Cümleciği, Tanım + Sıfat Cümleciği, A veya An+ Sıfat Cümleciği

Gramer sorularında bir isimden sonra boşluk bırakılmışsa arayacağımız ilk seçenek sıfat cümleciği olmalıdır. Ayrıca cümle tamamlama sorularında verilen tanım cümlelerine de dikkat etmek gerekir. Ayrıca “a, an, any, somebody, something” gibi belirtisiz isimlerin daha sonra bir sıfat cümleciği ile açıklanması anlamı tamamlar.

Sıfat cümlecikleri; “who, whom, which, where, when, why, that, whose” ile yapılır.

Özel bir isimden sonra iki virgül arasında ne olabileceği soruluyorsa seçeneklerden sıfat cümleciği tercih edilir. Sadece that ile yapılan sıfat cümlecikleri ek bilgi vermez.

 

Teknik 14: İsim Cümlecikleri

İsim cümlecikleri, cümlenin öznesi ya da nesnesi konumundadır ve kullanılabilmeleri için fiilden önce ya da fiilden sonra gelmeleri gerekir.

It ile başlayan cümleler isim cümlecikleri ile tamamlanırlar.

Bizden fiili nitelememiz isteniyorsa isim cümleciği, ismi nitelememiz isteniyorsa sıfat cümleciği kullanılır.

That, what, whether, how vb. gibi yapılarla oluşturulan isim tümceleri anlam bakımından eksik olan fiilin tamamlanmasını gerektiren cümlelerde ortaya çıkar.

Whether ile kurulan isim cümlecikleri belirsizlik, tartışma, emin olmama gibi durumları karşılar.

 

Teknik 15: Noktalama İşaretleri

Önünde virgül kullanılanlar;

for (because anlamındayken)

and (iki cümleyi bağlarken)

nor

but ( iki cümleyi bağlarken)

or( iki cümleyi bağlarken

yet

so

where

while

whereas (özneler farklı olmalı)

which

when (Önünde zaman ismi olmak kaydıyla),

Önünde herhangi bir noktalama işareti olanlar: On the other hand, otherwise, however, rather

Önünde virgül kullanılmayanlar: As, if, because, that is, before, since, that, although, eventhough, despite, whether, in case, unless, just as, in that

İsim cümleciklerinden önce virgül kullanılmaz. Ayrıca virgül, özel bir isimden sonra gelen sıfat cümleciklerinde mutlaka kullanılır.

 

Teknik 16: That Cümleciği

a)      That cümleciği içinde özne yoksa ve that yapısından hemen sonra fiil gelmişse önüne isim gelmelidir. Örn; People that live in Ankara suffer from water.

 

b)      Cümle tamamlama sorularında  verilen boşluktan sonra virgül kullanılmışsa that cümleciği seçeneklerden elenir.

 

c)       Duyuru cümlelerinde rapor eden fiil yapısı ile that cümleciğinin zamanı uyumlu olmalıdır.

 

d)      Passive yapıların sonuna that getirilemez. Ancak nesnesi belli olmayan ve it gibi baş özne ile başlayan passive cümleler that ile tamamlanabilir.

 

e)      That ile kurulmuş isim cümlecikleri soru olarak verilmiş ise ana fikir that kalıbının içindedir. Bundan dolayı sorunun içindeki cümle olduğunu varsayınız.

 

Teknik 17: This, That, These, Those

This, that, these, those işaret sıfatlarının bir önceki veya bazen bir sonraki cümlede mutlaka karşılığı olmalıdır.

 

Teknik 18: Anlam Bakımından Eleme (+-, ++, — )

Olumlu (+)  , but  olumsuz (-)

Olumlu (+) ; however, olumsuz  (-)

Olumlu (+)   because   olumlu (+)

Olumlu (+)  , so  olumlu (+)

Olumlu (+)  . Nevertheless,  olumsuz (-)

 

Although / but cümleciği + zıt durum

While / Whereas cümleciği + karşılaştırma ve zıtlık

Because / Since / So / Thus cümleciği + parelellik

If / As long as / Only if cümleciği + parelellik

Unless / Evenif / No Matter Cümleciği +  Zıtlık

Basitçe anlatmak gerekirse iyi bir şeyden iyi bir sonuç, kötü şeyden ise kötü sonuç çıkacaktır.

 

Teknik 19: Olumsuz Zarflar ve Yardımcı Fiil

Neither, not only gibi olumsuz zarflarla başlayan cümlelere yardımcı fiil getirilir. Çünkü İngilizcede olumsuz zarflarla başlayan cümleler devrik yapıdadır.

 

Teknik 20: Would

Would be yapısı görüldüğünde if ya da if anlamı veren ifadeler soruda aranmalıdır.

That cümleciği içinde would  kullanılabilmesi için rapor eden ana fiilin past yapısında olması gerekir.

Otherwise, but, or else, without, would yapıları verildiyse would elenmez. Bu bağlaçlar ile kullanılan would bir if cümlesinin ima edilmiş halidir.

Cümlede would be ya da wouldhave verb3 varsa cümlede mutlaka if veya wish olmalı.

Would ifadesi koşul cümlesi + past bir seçeneği tercih etmemiz gerektiğini gösterir.

 

 

Teknik 21: Bağlaçların Farklı Anlamları

Just as: -iken; gibi, benzer olarak, tıpkı + just as…as: kadar

Just as benzerliği ifade ederken such as örneklemeyi ifade eder.

Yet: henüz, fakat

Still: hala, fakat

Since: -den beri, çünkü, için

While: -iken, zıtlık

As: -iken, çünkü, olarak, gibi

Once: hemen sonra, bir zamanlar

 

Teknik 22: Benzer Anlamlı Bağlaçları Elemek

Seçenekleri bağlaçlardan oluşan sorularda benzer anlamlı bağlaçları öteleyerek kalan seçenekler üzerine odaklanırız. Yapısal olarak uygun olmayanlar da hemen elenebilir.

 

 

Teknik 23: İkili Bağlaç

Seçenekleri ikili bağlaç veya yapılardan oluşan sorularda yapısal olarak uygun olanlara odaklanırken uygun olmayanlar da hemen elenir. Bu tür yapılarda en kolay tercih edilebilecek olanlar both/and, not only/but also, neither/nor ve either/or yapılarıdır.

 

Teknik 24: Passive Yapı ve By İlgeci

Passive yapılarda by ilgeci kullanılır.

 

Teknik 25: Zıtlık ve Beklenmeyen Sonucun Fark Edilmesi

Soru kökünde kullanılan still, nevertheless, actually, in fact, in reality gibi ifadeler zıtlık bağlacını çağrıştırır. Ayrıca only, merely, just, solely gibi azımsama zarfları da ters bir durumun anlatılacağını haber verebilir.

 

 

Teknik 26: Zıtlık Bağlaçları ve Zaman

Although, though, eventhough, while gibi zıtlık bağlaçlarının için zaman – dönem ifadeleri verilmişse doğru cevap olarak aramamız gereken seçenekte de yeni bir dönem aranması mantıklı olacaktır.

Teknik 27: Zıtlık Bağlaçları ve Pekiştirme

Although, though, eventhough zarflarının actually, instead, in reality gibi zarflarla tamamlanması anlamı pekiştirir.

 

Teknik 28: Tarih Uyumu

Bir cümleye zaman belirten bir ifade ile başlanmışsa doğru cevap olan seçenek de buna uygun olmalıdır.

 

Teknik 29: Koşul ve Would ile Could

Koşul cümlelerinde (if, as if, onlyif vb.) past tenselerin kullanımı devamında could, would gibi çekimli modal ifadeler gerektirir.

Genel olarak baktığımızda ise koşul cümleleri may, might, can, could, will, would modallarını gerektirir.

Teknik 30: Zıtlık + Zaman / Dönem

Although, though, eventhough, while vb. gibi zıtlık bağlaçlarının içinde zaman / dönem ifadeleri verilmişse doğru cevap olarak aramamız gereken seçenekte de yeni bir dönem aranması mantıklı olacaktır.

 

Teknik 31: Çeviri Sorularında Özne ve Fiil + Keskin İfadelerin Tespit Edilmesi

Eski çeviri sorularının aksine, yeni nesil çeviri soruları daha fazla unsuru düşünerek çözülmektedir. Bu tür sorularda yapılması gereken ilk şey özne ve fiilin tespit edilerek hangi seçenekler üzerine odaklanmamız gerektiğini tespit etmektir. Gerekli elemelerden sonra da verilen soru kökündeki sıfat, zarf, bağlaç, miktar vb. gibi ifadeleri tespit etmek gerekir.

Teknik 32: Diyalog Soruları

a)      Bir diyalog sorusunda verilen boşluktan sonra veya seçeneklerde “well, To begin with, on the first side, firstly, let me think” vb. gibi ifadeler ile diyalogda konuşmacının açıklamaya başlayan bir tarzı olduğunu göstermektedir.

b)      Eğer diyalogda verilen boşluktan sonra açıklama yapılmış ise bu durumda doğru cevap açıklamaya sevk eden net bir soru olmalıdır.

c)       Diyalog sorularının bir diğer türü de sonuç çıkarma sorularıdır. Bu tür sorularda verilen boşluktan sonra then, so, thus, in thatcase, if, so vb. gibi ifadeler kullanılır.

d)      Onaylama soruları konuşmacılar arasında fikir birliğinin veya ayrılığının sorgulanmasından ibarettir. Yani yes ile no’nun farklı şekillerde ifade edilmesine dayalıdır.

Yes yerine kullanılabilecek ifadeler: Yes of Course / For sure / Certainly / Right / Exactly / Absolutely / I suppose it / I believe it is / I hope so / I think so vb.

No yerine kullanılabilecek ifadeler: Indeed /  I guess so / That may be true / I dont think so / On the contrary / Not really / Actually / As a matter of fact / Unfortunately

 

Teknik 33: Verilen Cümleye En Yakın Anlamı Bulmak

a)      Bu tür sorularda temel prensip kelimelerin veya cümlelerin transfer edilmesi değil; toplam ana fikrin ve söyleyiş üslubunun nakledilmesidir.

b)      Okuduğunuz referans bir cümlede en keskin ifadeler ve özne-fiil ilişkisi doğru cevabı bulmak için oldukça kullanışlıdır.

c)       Referans ifadede (soru) kullanılan kelimeleri değil, bu ifadenin oluşturduğu anlam bütünlüğünü göz önünde bulundurmalıyız.

Örneğin bir cümlede “not, never, nor…” gibi ifadelerin kullanımı sadece gramer bakımından olumsuz yapar. Ancak anlam olumlu olabilir. Örn; I am not ill.

d)      Soruda yerilen miktar belirteçleri verilen ifadenin karşılanmasında önemli rol oynar.

e)      Verilen bir referans cümlede olumsuzluk anlamı veren yapılar, cümlede bir problem, mutsuzluk, başarısızlık gibi anlamları daha kolay fark etmemizi sağlar.

f)       Soruda yer alan modal ifadeler mutlaka fark edilmelidir. Zira bu tür ifadeler hem anlam hem de üslup üzerinde etkilidirler. Modal ifadeler: can, could, may, might, must, haveto, would, rather, had better, should, vb.

g)      Referans ifadede bir karşılaştırma yapılmış ise doğru cevap olan ve anlamı karşılayan seçeneğin de bir şekilde karşılaştırma yapması gerekir. Karşılaştırma için “more, -er than”, “the best, -est”, “while”, “whereas” gibi yapılar kullanılabilir.

h)      İki veya daha fazla olay ardışık bir şekilde sıralanmış olabilir. Bu durumda olayların yeniden ifade edileceği bir cümlede de bu olay sıralaması benzer bir şekilde verilmelidir.

i)        Referans cümlede sebep sonuç ilişkisi verildiyse, sebep sonuç ilişkisini gösteren bir şık tercih edilmelidir.

j)        Referans cümlede zıtlık ifadesi varsa, doğru seçenekte de benzer anlama gelen bir zıtlık ifadesi vardır.

k)      Mutlaka özne ve fiiller, miktar belirteçleri,  bağlaç kullanımları, zarf ve vurgu yapan ifadeler, modal yapıları veya benzer anlamlı yapılar ile karşılaştırma yapıları eşleştirilmelidir.

 

Teknik 34: Okuma Soruları

a)      Bir paragrafın giriş bölümünde however, nevertheless, but, on the other hand vb. gibi zıtlık yapıları bulunuyorsa ana fikir bu yapıların içerisindedir. Çünkü fakat, ama gibi anlamlara gelen bu bağlaçlardan önce söylenmiş olan her şey çürütülür.

b)      Paragrafın zamanı tespit edilir. Zaman uyumu aranır.

c)       Paragrafın konusu ve kahramanı tespit edilir.

d)      Paragrafın yazılma amacına bakılır.

e)      Anlam geçişi sağlayan yapılara dikkat edilmelidir. Bağlaçlar (so, yet, however vb.) , zarf cümlecikleri (because, though, now that vb.), prepositionlar (because of, despite, due to vb.)

f)       Paragrafta verilen yorum ögeleri belirlenir. Olumlu-olumsuz sıfat ve zarflar tespit edilir.

g)      Genel özel kavramlara dikkat edilir. Daha açık anlatmak gerekirse paragrafta boşluktan önce verilen kavramlar daha genel iken boşluktan sonra verilen kavramlar daha özel ise, arada bu geçişi sağlayan cümle doğru cevap olacaktır.

h)      Seçeneklerde verilen bazı sözcüklerin karşılığının olup olmadığına bakmak ve ona göre eleme yapmak da önemli bir tekniktir.

i)        Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmamız gerektiğinde şu kıstaslara dikkat edilmelidir; konu bütünlüğü olmalı, yorum bütünlüğü olmalı, bağlaç kullanımı doğru ve yerinde olmalı, zaman kavramı doğru kullanılmalı ve uyumlu olmalı, anlam geçişini sağlayan sözcüklerin önceki ve sonraki cümlelerde karşılığı olmalı.

j)        Hiçbir bağlaç ve gerekçe olmadan zaman değişikliğine uğramış olan ve paragraftaki tüm cümlelerden farklı zamana sahip olan cümle paragraftan atılmalıdır. Ayrıca cümle içerisinde iki virgül veya başka bir nokta ile ayrılmış yan cümlenin farklı zamana sahip olması paragrafın zaman bütünlüğünü etkilemez. Paragraf içerisinde yer alan tüm cümleler zaman açısından uyumlu ise konu dışına çıkan cümlenin anlatımı bozduğu için paragraftan atılması gerekir.

k)      Sınavda verilen paragraflar daima zaman uyumlu değildir. Paragrafta bir konunun geçmişinden, şimdiki durumundan ve geleceğinden de bahsedilebilir. Ancak bu farklı zaman geçişlerinin “but today, however in the past” gibi kullanımlarla verilmesi gereklidir.

 

Teknik 35: Transition Bağlaçlar ile Anlam Geçişi

İki cümle arasında (+) olumlu, (-) olumsuz ilişkisi kuran bağlaçlar.

Paralel anlam ve sonuç: Therefore, thus, similarly, besides, because, as a consequence, as a result consequently, for this reason, thus, hence, accordingly, this is why

Zıt anlam: however, on the other hand, conversely, in contrast, even so, in spite of his, on the contrary, nevertheless, but, yet

Örneklendirme: For example, to illustrate, for instance

İlave fikir: in addition, furthermore, moreover, more and more, besides

Sıralama: first, second, third, firstly, secondly, thirdly…

Zamana göre sıralama: at first, afterwards, later, then, in the mean time, meanwhie

Benzerlik: similarly, correspondingly, in the same way

Açıklamak, yeniden anlatmak: In other words, put in a different way, that is

Düzeltme: Rather (aslında)

  

Paragraf Soruları için Çözüm Teknikleri

1)      Önce soruları okuyun. Bu sayede sizden istenen bilgiyi daha çabuk fark edebilirsiniz.

2)      Temel paragraf analizi yapın. Bu analizi yaparken “paragrafın konusu nedir”, “paragrafın zamanı nedir” sorularına cevap verin.

3)      Bir paragrafta anlatım iki zamanlı da olabilir. Böyle bir durumda paragrafı zamanına göre ikiye ayırın ve soruda sizden ne isteniyorsa ona göre paragrafı analiz edin.

4)      Paragrafın yazılma amacını tespit edin.

5)      Soru köküne dikkat edin. Soruyu cevaplarken paragraf içerisinde verilen bilgilere dayanarak tercih yapın. Kendi dünya görüşünüzü soruya yansıtmayın.

6)      Paragrafta yer alan yorumları inceleyin ve +,- olarak işaretleyin. Bu sayede seçeneklerde verilen yorumların uygun olup olmadığı daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilir.

7)      Paragrafın ana fikrini bulun. Ana fikir tüm cümlelerde yer alan anlamı kapsayan bir genellemedir. Ana fikir okuduğunuz metnin iskeletidir ve ana fikri tespit ederek seçenekler arasından tercih yapmak çok daha kolaydır. Genellikle ana fikir metnin ilk bölümünde olsa da kimi zaman metnin ortasında ya da sonunda olabilir. Hatta ana fikir ima edilmiş de olabilir. Ana fikir = Konu (kahraman) + yorum (verilmeyebilir) + limit (konu sınırı)

8)      Anlamı daraltan ve vurgu yapan ifadelere dikkat edin. Paragraf içinde dikkati bir noktaya çekmek için kullanılan especially, specificially, essentially gibi zarflar ya da in fact, rather, indeed, moreover gibi bağlaçlar vurgu yapmak için kullanılabilirler.

9)      Seçenekler arasında anlamı daraltan sözcüklere dikkat edin. Only, merely, just gibi… Bu ifadeler ile yapılan yorumlar ya kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır.

 

Paragraf Soru Türleri

1)      Bilgi Soruları;

Bu soru türünde soru kökünde net bilgiler verilerek adayların parçada geçen özel bir bilgiye bakarak doğru cevabı bulmaları istenmektedir.

 

Örnek soru kökleri;

It is explicitly / clearly / directly stated in the passage that…

It is stated / emphasized / mentioned in the passage that…

According to the passage (net bir bilgi)

One point made in the passage is that

As it is pointed out in the passage,

 

Eğer soru kökünde yer, zaman, şahıs, bir olay gibi net bir bilgi verilmişse bu durumda bu bilginin paragrafta karşılık geldiği referans bölüm bulunarak seçenekler arasından doğru cevap bulunmalıdır.

 

2)      Çıkarım Soruları

Bu soru türünde bizden çıkarım yapmamız istenir. Bu durumda seçenekler arasından doğru bilgi aramak yerine bir şekilde ima edilmiş veya verilen bir bilgiye göre farklı şekilde yorum yapan seçenek doğru cevap olacaktır.

Örnek Soru Kökleri;

It is under stood from the passage that…

It can be inferred from the passage

As it is implied in the passage

One can draw from the passage that

 

Çıkarım sorularında yorum yaparken parçada verilen bilgilere dayanarak yorum yapılmalıdır. Kendi dünya görüşümüzü yorumlarımıza yansıtmamalıyız. Ayrıca kesinlikle yanlış olduğunu düşündüğümüz seçenekleri eledikten sonra kalan seçenekler arasında doğru cevabı bulmaya çalışmalıyız.

Paragraf soruları içinde verilen rakam-oran ifadeleri, modallar (can, must, would), önemli sıfat ve zarflar, varsayım, tahmin ve görüş bildiren ifadeler genellikle çıkarım sorularının dayandığı unsurlardır.

 

3)      Görüş Soruları

Bu soru türünde ya paragraf içinde geçen şahısların görüşleri ya da yazarın durum veya olaylar hakkındaki görüşleri sorulmaktadır. Görüşü sorulmayan tek taraf sizsiniz. Yani kendi görüşlerinizi ve ön yargılarınızı çözüme katmayınız.

Örnek Soru Kökleri;

According to the writer

As far as the author is concerned

The writer implies that

As scholar suggest

As we understand from the passage Henry Smith is of the opinion that

 

4)      Ana Fikir Soruları

Bu soru türü paragrafta verilen detayları değil, paragrafı en iyi özetleyen seçeneği sormaktadır. Bu durumda bir seçenekte verilen bilgi doğru olsa bile paragrafın tümünü kapsayan bir anlam içermedikçe doğru cevap olamaz.

Örnek Soru Kökleri;

The passage is mainly about…

The passage is about…

The main idea of the passage is that…

The main purpose of the writer is that…

The passage as a whole emphasizes…

The passage / writer largely deal swith…

Bu yazı 3044 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

5 adet yorum var.

 1. Eren dedi ki:

  Çok teşekkürler çok başarılı bir çalışma olmuş.

 2. attalos dedi ki:

  Mukemmel bir calisma. Emeginize saglik

 3. eva dedi ki:

  Emeğinize sağlık,çok güzel olmuş..🙏

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun