YDS’de Çıkan Kelimeler (2013 Bahar)

2013 Bahar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) çıkmış kelimeler.

1-6 arası kelimeler

Access (n) : Erişim, giriş
Dedication (n) : Adama, bağlılık
Insight (n) : Anlayış, iç görü, sezgi
Addiction (n) : Bağımlılık, düşkünlük
Tendency (n) : Eğilim, meyil
Applicable (adj): Uygulanabilir, geçerli
Penetrable (adj): İşlenebilir, nüfuz edilebilir
Notable (adj) : Göze çarpan, dikkate değer
Sustainable (adj) : Sürdürülebilir
Provable (adj) :Kanıtlanabilir
Incidentally (adv) : Tesadüfen, şans eseri
Hazardously (adv) : Tehlikeli bir şekilde
Thoroughly (adv) : Ayrıntılarıyla, bütün yönleriyle
Fatally (adv) : Ölümcül şekilde, kaçınılmaz şekilde
Offensively (adv) : Saldırgan bir şekilde
Extract (v) : Çıkarmak, aktarmak
Fulfill (v) : Uygulamak, yerine getirmek
Unify (v) : Birleştirmek, bütünleştirmek
Ensure (v) : Garantiye almak, temin etmek
Foster (v) : Teşvik etmek, geliştirmek
Take off : 1) Havalanmak, 2) Elbisesini çıkarmak
Hand down : Kuşaktan kuşağa geçmek
Throw up : Elinde atmak
Keep off : Uzak durmak, yaklaşmamak
Root out : Kökünden sökmek
Take out : Çıkarmak, çekip almak
Put aside : Askıya almak, kaldırmak
Bring down : İndirmek, devirmek
Figure out : Anlamak, çözmek
Count upon : Bel bağlamak, güvenmek

7-16 arası kelimeler

Particle (n) : Parça, tanecik
Existence (n) : Varlık, mevcudiyet
Decade (n) : 10 yıl
Distinguish (v) : Ayırt etmek, fark etmek
Predict (v) : Tahmin etmek
Victorious (adj) : Başarılı, zafer kazanmış
Gather (v) : Toplanmak, bir araya gelmek
Ally (n) : Müttefik
Reach (v) : Erişmek
Estabilish (v) : Kurmak
Rapid (adj) : Hızlı
Growth (n) : Büyüme
Spur (v) : Teşvik etmek
Glacier (n) : Buzul
Collapse (v) : Çökmek
Trap (v) : Tuzağa düşmek
Put forward : İleri sürmek, öne sürmek
Sustainability (n) : Sürdürülebirlik
Derive from (v) : Türemek, kaynaklanmak
Pipeline (n) : Boru hattı
Distribute (v) : Dağıtmak, taksim etmek

Particle (n) : Parça, tanecik
Existence (n) : Varlık, mevcudiyet
Decade (n) : 10 yıl
Distinguish (v) : Ayırt etmek, fark etmek
Predict (v) : Tahmin etmek
Victorious (adj) : Başarılı, zafer kazanmış
Gather (v) : Toplanmak, bir araya gelmek
Ally (n) : Müttefik
Reach (v) : Erişmek
Estabilish (v) : Kurmak
Rapid (adj) : Hızlı
Growth (n) : Büyüme
Spur (v) : Teşvik etmek
Glacier (n) : Buzul
Collapse (v) : Çökmek
Trap (v) : Tuzağa düşmek
Put forward : İleri sürmek, öne sürmek
Sustainability (n) : Sürdürülebirlik
Derive from (v) : Türemek, kaynaklanmak
Pipeline (n) : Boru hattı
Distribute (v) : Dağıtmak, taksim etmek

Response (n) : Cevap, karşılık, müdahale
Impoverished (adj) : Fakir, yoksul
Encounter (v) : Karşılaşmak, rastlamak
Infrastructure (n) : Altyapı
Shelter (n) : Barınak, sığınak
Outskirt (n): Kenar mahalle
Sewerage (n) : Kanalizasyon sistemi
Stove (n): Soba
Exhaust fumes : Egzoz dumanı
Unless (conj) : -medikçe, madıkça
Cut down on: Azaltmak, indirmek
Go in for : Alışkanlık edinmek, ilgilenmek
Fall behind with : Gecikmek
Make up for : Telafi etmek
For the sake of: Adına, uğruna

22-26 arası kelimeler

Continent (n) : Kıta
Abide by (v) : İtaat etmek, sadık kalmak
Prior to (prep) : -den önce
In force : Geçerli, yürürlükteki
Assert: İddia etmek, ileri sürmek
Territorial (adj) : Bölgesel
Sovereignty (n) : Egemenlik, hakimiyet
Avoid (v) : Kaçınmak
Treaty (n) : Anlaşma
Cooperation (n) : İşbirliği
Dispute (n) : Tartışma
Unresolved (adj) : Çözümlenmemiş
Jeopardize (v) : Tehlikeye atmak
Withdraw (v) : Geri çekilmek
Underestimate (v) : Küçümsemek, azımsamak
Deteriorate (v) : Kötüleşmek, kötüye gitmek

27-36 arası kelimeler

Vessel (n) : Gemi
Depend on (v) : Bağlı olmak
Expansion (n) : Yayılma, büyüme
Surpass (v) : Üstün gelmek, aşmak
Unique (adj) : Eşsiz, benzersiz
Timber (n) : Kereste
Vital (adj): Çok önemli, hayati
Alter (v) : Değişmek, değiştirmek
Intake (n) : Alınan miktar
Upheaval (n) : Karışıklık, kargaşa
Impact (n) : Etki
Overcome (v) : Üstesinden gelmek
Recession (n) : Ekonomik durgunluk
Stability (n) : İstikrar
Mobility (n) : Hareketlilik
Go bankrupt (v) : İflas etmek
Incentive (n) : Teşvik
Deficiency (n) : Eksiklik
Digestion (n) : Sindirim
Extraordinarily (adv) : Olağanüstü bir biçimde
Sacrifice (n) : Kurban
Fortification (v) : Sağlamlaştırma
Preserve (v) : Korumak
Extinguish (v) : Bastırmak
Proceed (v) : İlerlemek, devam etmek
Require (v) : Gerektirmek
Rely on (v) : Güvenmek, bel bağlamak
Widespread (adj) : Yaygın
Untangle (v): Karışık bir şeyi açmak
Exploit (v) : Faydalanmak, istismar etmek

37-42 arası kelimeler

Profound (adj) : Derin
Ongoing (adj) : Devam eden, süregelen
Exclusively (adv) : Özellikle, sadece
Superiority (n) : Üstünlük
Dominant (adj) : Baskın, egemen
Rather than (prep) : -den ziyade
Belief (n) : İnanç
Remains (n) : Kalıntılar
Prove (v) : Kanıtlamak
Significant (adj) : Önemli
Dependence (n) : Bağımlılık
Consumer (n) : Tüketici
Reveal (v) : Göstermek, ortaya çıkarmak

43-46 arası kelimeler

Mandate (v) : Şart koşmak
Widespread (adj) : Yaygın
Humble (adj) : Mütevazı, alçakgönüllü
Disguise (v) : Değiştirmek, gizlemek
Appreciate (v) : Takdir etmek, değer biçmek
Seek (v) : Araştırmak
Incontrovertible (adj) : Apaçık, inkar edilemez, tartışmasız
Embody (v) : Düzenlemek, belirtmek
Core (n) : Öz, esas, temel
Assimilate (v) : Özümsemek, benimsemek
Rectify (v) : Doğrulamak, düzeltmek
Unbiased (adj) : Tarafsız, ön yargısız
Debate (n) : Tartışma
Considerable (adj) : Dikkate değer, önemli
Ensure (v) : Temin etmek
Curriculum (n) : Müfredat
Enhance (v) : Artırmak
Objective (adj) : Tarafsız
Instil (v) : Fikri aşılamak

Utilize (v) : Kullanmak
Treat (v) : Tedavi etmek
Livestock (n) : Çiftlik hayvanı
Inadvertently (adv) : Bilmeyerek, yanlışlıkla
Resist (v) : Karşı koymak
Reproduce (v) : Üremek, çoğalmak
Cease (v) : Durdurmak, kesmek
Enforce (v) : Uygulamak, dayatmak
Poultry (n) : Kümes hayvanları
Animal husbandary (n) : Hayvancılık
Stall (n) : Ahır
Measure (n) : Önlem
Merely (adv) : Yalnızca
Contagious (adj) : Bulaşıcı
Eliminate (v) : Ortadan kaldırmak
Pandemic (n) : Salgın
Strict (adj) : Sıkı, sert
Crucial (adj) : Önemli, hayati
Restrict (v) : Sınırlamak
Irrespective of : Bakmaksızın, hesaba katmadan

51-54 arası kelimeler

Massive (adj) : Büyük
Explicit (adj) : Aşikar, belli
Prosperity (n) : Refah, bolluk
Implement (v) : Uygulamak
Precipitate (v) : Hız kazandırmak
Entirely (adv) : Tamamen, bütünüyle
Capitulate (v) : Silahları bırakmak
Comprehensive (adj) : Kapsamlı
Scope (n) : Faaliyet alanı, kapsam
Decline (v) : Çökmek (ekonomik açıdan)
Misguide (v) : Yanlış yönlendirmek
Prioritize (v) : Ön planda tutmak
Outcome (n) : Sonuç
Supply (v) : Temin etmek
Blame for (v) : Suçlamak
Prosper (v) : Büyümek, gelişmek

55-58 arası kelimeler

Run out of (v) : Tükenmek, bitmek
Raw material : Ham madde
Suffer from (v) : Muzdarip olmak
Turmoil (n) : Kargaşa, karışıklık
Drastic (adj) : Etkili, şiddetli
Finite (adj) : Sınırlı
Sparse (adj) : Kıt, seyrek
Pasture (n) : Mera, otlak
Take heed (v) : Dikkat etmek
Consequence (n) : Sonuç
Indicate (v) : Göstermek
Sell off (v) : Elinden çıkarmak, tümünü satmak
Mankind (n) : Insanlık

59-62 arası kelimeler

Credit with (v) : -e sahip olduğunu sanmak
Mounting (adj) : Sağlam, güçlü
Boost (n) : Artış, ivme
Endurance (n) : Dayanıklılık
Preliminary (adj) : Başlangıç, ön
Maintain (v) : Savunmak
Reap (v) : Semeresini almak
Contribution (n) : Katkı, destek
Prove (v) : Kanıtlamak
Dispute (v) : Tartışmak
Aware (adj) : Farkında
Incompatible (adj) : Uyumsuz, bağdaşmaz
Significant (adj) : Önemli
Participate in (v) : Katılmak
In advance : Önceden
Monitor (v) : Gözlemlemek
Intervention (n) : Müdehale
Exposed to (adj) : Maruz kalma
Treatment (n) : Tedavi

63-67 arası kelimeler

Squeeze (v) : Sıkmak
Fill out (v) : Doldurmak
Reduce (v) : Azaltmak
Release (v) : Yaymak (kimyasal madde)
Adjust (v) : Ayarlamak
Explosion (n) : Patlama
Adapt (v) : Adapte olmak
Lack (v) : Eksik olmak
Onlooker (n) : Izleyici
Docile (adj) : Uysal
Carry out (v) : Yapmak
As to (prep) : -e dair
Explanation (n) : Açıklama
Longevity (n) : Yaşam süresi
Gradual (adj) : Aşama
Repair (v) : Tamir etmek
Replace (v) : Değiştirmek
Thanks to (conj) : Sayesinde
Consume (v) : Tüketmek
Life expectancy : Ortalama ömür süresi
Extend (v) : Uzatmak
Easy-going (adj) : Rahat

68-71 arası kelimeler

Valid (adj): Geçerli
Angle (n) : Açı
Depend on (v) : Bağlı olmak
Rather than (prep): -den ziyade
Represent (v): Temsil etmek
Diverse (adj): Çeşitli
Valuable (adj) : Değerli
Excessive (adj): Fazla, aşırı
Become extinct (v) : Nesli tükenmek
Predict (v): Tahmin etmek
Reach (v) : Ulaşmak
Disastrous (adj): Felaket getiren
Peculiarly (adv): Alışılmışın dışında
Cruel (adj): Zalim
Progressively (adv): Gittikçe, ilerledikçe
Eventually (adv): Sonunda
Subsequent (adj): Müteakip, sonra gelen
Face (v):Yüzleşmek
No matter how (adv): Her nasıl olursa olsun
Varying (adj) : Çeşitli
Affect (v): Etkilemek
Bring about (v) : Neden olmak
Incremental (adj): Artan
Subject to (v): Bağlı olmak

72-75 arası kelimeler

Schedule (n) : Plan
Observer (n) : Gözlemci
Investigate (v) : Araştırmak
Predominantly (adv) : Ağırlıklı olarak
Crude (n) : Ham, çiğ
Mislead (v): Yanlış yönlendirmek
Make use of (v) : Yararlanmak
Objective (adj): Tarafsız
To what extent (adv): Ne ölçüde
Confine (v): Sınırlamak, kısıtlamak
Innovative (adj): Yenilikçi
Optimistic (adj): İyimser
Empower (v): Güçlendirmek
Entrepreneur (n): Müteşebbis, girişimci
Infant (n): Bebek
Discriminate (v): Ayrım yapmak
Diagnose (v) :Teşhis etmek
Deteriorate (v) : Kötüleşmek
unprecedented (adj): Benzeri görülmemiş
Disorder (n) : Bozukluk
Monitor (v) : İzlemek

Herb (n): Bitki
Enhance (v) : Artırmak
Cuisine (n) : Mutfak
Subtle (adj): Hemen göze çarpmayan
Gorgeous (adj): Görkemli, muhteşem
Explore (v): Keşfetmek
Apparent (adj): Açık, belli
Trigger (v): Tetiklemek
Remind (v): Anımsatmak, hatırlatmak
Cultivate (v) : Ekip biçmek
Rely on (v): Güvenmek, bel bağlamak
Extract (v): Çıkarmak
Ferment (v): Mayalamak
Decay (v) : Çürümek
Considerably (adv): Önemli ölçüde
Alter (v): Değişmek
Loss (n): Kayıp
Surround (v): Çevrelemek
Rational (adj): Mantıklı
Interaction (n): Etkileşim

A

abate : azalmak

abolish : yürürlükten kaldırmak

accelerate : hızlandırmak

accomplish : başarmak

accountfor : hesabını vermek,açıklamak

achieve : başarmak

acquire : kazanmak

act : hareket etmek

act as : -lık yapmak,etme

act on behalf of : nin lehinde

activate : harekete geçirmek

activein/on : da aktif olmak

adapt : uyarlamak

adjust : uydurmak,ayarlamak

administer : yönetmek

admonish : uyarmak

adopt : evlat edinmek

advance : ilerlemek

advertise : ilan etmek

advise : öğüt vermek

advocate : desteklemek

add : eklemek

address : hitap etmek

aid : yardım etmek

align : düz bir yere koymak

allocate : pay etmek,bölüştürmek

allow : izin vermek

amend : düzeltmek,ıslah etmek

analyze : analiz etmek,çözümlemek

anticipate : tahmin etmek,sezinlemek

apply : başvurmak

appoint : tayin etmek

appraise : değer biçmek,değerlendirmek

approve : uygun bulmak,hoş karşılamak

arbitrate : hakem sıfatıyla karar vermek

arrange : düzenlemek

articulate : açıkça ifade etmek

ascertain : tahkik etmek,soruşturmak

assemble : monte etmek,kurmak

assert : ileri sürmek,iddia etmek

assess : değerbilmek

assign (was) : ayırmak,tahsis etmek

assimilate : benzetmek,özümlemek

assist : yardım etmek

assume : sanmak,üzerine almak

assure : temin etmek,söz vermek

attain : ulaşmak,erişmek

attend : devam etmek,gidip hazır bulunmak

audit : dinlemek,denetlemek

augment : artırmak,artmak

author : yazmak,yazarlık yapmak

automate : otomatikleştirmek

avoid : kaçınmak,çekinmek

award : ödül,mükafat

avidity : gayret,heves,hırs

attract : cezbetmek,çekmek

available : elde edilebilir,müsait

attempt : teşebbüs etmek,denemek

attainment : achievement,başarı,elde etmek,marifet

attack : saldırmak

at once : derhal;aynı anda

astonished : hayret etmek,şaşkın olmak,şaşırmak

asset : (advantage) kıymetli şey,beceri,erdem

asset : servet;değerli nitelik

assassinate : suikast yapmak

ashamed : utanmak

artisan : zanaatçı,esnaf

article : makale;tanımlık;madde-fıkra;eşya-parça

argument : tartışma;sav,iddia

argue : tartışma,münakaşa,iddia etme

approval : tasvip,onay;resmi izin

approach : yaklaşım,tarz

apprehension : fear;korku,endişe;anlayış,kavrayış

appreciate : takdir etmek

apply : başvurmak,müracaat etmek,uygulamak

appetite : (desire for food) iştah,arzu

apparent : açık,apaçık,belirli

apparel : (clothing) kılık kıyafet

anticipate : tahmin etmek,ve ona göre davranmak

annual : yıllık,yıldönümü

ample : gerektiğinden çok,bol

amend : düzeltme,değiştirme

ambiguous : müphem,birden fazla anlama gelebilen

alter : change

ally : müttefik,dost

alliance : ittifak

aisle : sıralar arası,yol,geçenek

aid : yardım

agreeable : razı,hoş,iyi

affluent wealthy : varlıklı

affectionate : müşfik,sevecen

affair : olay,mesele,sorun

affable agreeable : rahat,dostça,anlaşılabilir

advanced : ilerlemiş,ileri

admirable : takdire değer

administrate : yönetmek,idare etmek

adjustable : ayarlanabilir,uyarlanabilir

adjust : ayarlamak,uydurmak,uymak

adequate : yeterli,uygun,elverişli

additional : ilave,ek

addiction : bağımlılık

addicted : bağımlı,tiryaki

adapt : uyum sağlamak

acute : keskin (düşünce),şiddetli;dar açı;çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık

acknowledgement : onay,kabul etme,tasdik

achieve : başarma,elde etme

accused : sanık

accustomed : alışkın,alışılmış,her zamanki

accurate : kesin,doğru,yanlışsız

accountant : muhasebeci

accord : uzlaşma

accordingly : buna göre

accomplish : başarma,tamamlama

abundant : bol,çok

abstract : soyut

absurd : saçma,gülünç

absolute : tam,mutlak,kesin;tamamen

abruptly : aniden;ani ve nezaketsiz biçimde

abrogate : yürürlükten kaldırmak,(bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek

abandon : terk etmek,vazgeçmek,bırakmak

 

B

backtrack : aynı yere geri dönmek

balance : dengede tutmak,karşılaştırmak

become : olmak,yakışmak

breakground : temel kazmak

brighten : şenlendirmek,aydınlatmak

bring : getirmek,neden olmak

bring out : ortaya çıkarmak,göstermek

budget : bütçe hazırlamak,planlamak

build : inşa etmek,kurmak

buy : satın almak

bury : gömmek,defnetmek;gizlemek,örtmek

burglar : (ev,dükkan) soyan hırsız

budget : bütçe

bump : vurma,toslama;şiş,tümsek

brutality : cruelty vahşilik

bruise : berelemek,ezmek;bere,ezik

briskly : quickly,energetically canlı ve istenilen tarzda;enerjik

bring down : indirim yapmak,düşürmek

briefly : kısa (biçimde),kısaca (özet olarak)

breakthrough : cepheyi yarıp geçmek;büyük buluş

break off : kırılıp ayrılmak,ilişiğini kesmek;birdenbire durmak

boundary : sınır

bound to : zorunlu,kesin,mutlaka

border : sınır

blunder : gaf,gaf yapmak

boost : artırmak,yükseltmek

bloom : çiçek açmak

blossom : çiçek açmak,canlanmak,gelişmek

blink : open and close,gözlerini kırpıştırmak

blame : suç,suçlamak

benefit : fayda,yarar

beneficial : faydalı

basis : temel,dayanak,öz

base : temel,esas;askeri üs

barely : zar zor,zorla

balance : denge,dengelemek

background : geçmiş,tecrübe,arka plan

 

27-36 bandındaki cümle tamamlama sorularında yer alan kelimelerin listesi;

vessels : gemi
stretches : bir uçtan bir uca gitmek
expansion : genişlemek
surpassed : aşmak, aştı
attempts: girişim, deneme
unique : tek, eşsiz
employed : uygulamak
ranging : değişiklik gösterme, değişme
timber : kereste, ağaç parçası

muscle : kas
ally : ortak
contours : dış çevre
strengthen : sıkılaşma
vital: hayati
ingredient : içerik
intake : almak
skeleton: iskelet

upheavals : düzensizlik,başkaldırı
gaining ground : ağırlık kazanmak
emphasis : vurgu
recession : durgunluk
mobility : hareketlilik

undoubted : şüphesiz
benefits : kar, getiri
bankrupt : iflas etmiş
associated : ilişkili
existing : var olan
purchase : satın almak
incentives : teşvik edici
historically : tarihi, tarihsel

digested : sindirilmiş
absorbed : emilmiş
assimilated : içine katılmış, asimile edilmiş
nutritional: beslenme
deficiency : eksiklik
chewed : çiğnenmiş
saliva : tükürük
pepsin : mide asiti
breakdown: parçalanmak

primarily : ilk olarak, önsel
recounting : hikaye anlatmak
extraordinarily : olağan üstü
diverse : dağılım
evolved : evrim geçirmek, gelişmek
hierarchical societies : hiyerarşik toplum, kast sistemi
sacrifice : kurban etmek
constructing : inşaa etmek
burial : gömü, mezar
fortifications : sığınak
emigrants : göçmen
oppression: baskı
tribes: kabile

log into : giriş yapmak
involves : dahil olmak
suggestible : önerilebilir
nicknames : rumuz, kullanıcı adı
widespread : yaygın
worth : değer, bedel

nests : kuş yuvaları
provide : sağlamak
clues : ip ucu
environment : çevre
complexity : karmaşıklık
untangles : anlaşılır hale getirmek, çözmek
genealogy : şecere, soy ağacı, soy bilimi
boyhood : çocukluk
untapped : dokunulmamış, delinmemiş
species : türler

enforcement : uygulama
exploiting : sömürme
permit : izin
demand : talep
piracy : korsanlık
tracking : izleme
abilities : yetenekler
transactions : transfer, ileti
via : üzerinden
secure : güvenilir

Bu yazı 1163 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun