YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 12
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Label: etiket, etiketlemek

We carefully labelled each file.  /  Biz dikkatle her dosyayı etiketledik.

 • Lab: Laboratuvar

a lab technician  /  bir laboratuvar teknisyeni

 • Laboratory: Laboratuvar

a research laboratory  /  bir araştırma laboratuvarı

 • Labour: Emek, iş gücü, işçi sınıfı, çalışmak, doğum sancısı çekmek

The company wants to keep down labour costs.  /  Şirket iş gücü maliyetlerini düşük tutmak istiyor.

 • Lacking: Eksik, -siz

I feel there is something lacking in my life.  /  Ben hissediyorum, hayatımda eksik bir şey var.

 • Lack: Eksiklik, yoksunluk

Lack of confidence  /  Güven eksikliği

 • Lady: Hanımefendi, bayan

There’s a lady waiting to see you.  /  Sizi görmek için bekleyen bir bayan var.

 • Lake: Göl

We swam in the lake.  /  Biz gölde yüzdük.

 • Lamp: Lamba, ışık

a street lamp  /  bir sokak lambası

 • Land: Arazi, kara, toprak, inmek, yere inmek

The plane landed safely.  /  Uçak güvenle indi.

 • Landscape: Manzara, peyzaj, bahçe düzenlemek

 

 • Lane: Şerit, dar yol, patika yol, kulvar

We drove along a muddy lane to reach the farmhouse.  /  Çiftliğe varmak için çamurlu bir yol boyunca sürdük.

 • Language: Dil, lisan

It takes a long time to learn to speak a language well.  /  Bir dili iyi bir şekilde konuşmayı öğrenmek uzun zaman alır. Turkish is my first language  /  Türkçe benim ilk dilimdir.

 • Large: Büyük, geniş, iri, çok

a large number of people  /  çok sayıda insan a large and complex issue  /  geniş ve karmaşık bir konu

 • Largely: Çok, genellikle, başlıca

 

 • Last: Son, sonuncu, en son

This last point is crucial.  /  Bu son nokta çok önemlidir. He came last in the race.  /  O, yarışta sonuncu geldi. When did you see him last?  /  Onu en son ne zaman gördün?

 • Late: Geç, son zamanlar, geç saatler

I got up late.  /  Ben geç kalktım. late in March  /  Martın son zamanlarında There’s a good film on late.   /  Geç saatlerde iyi bir film var.

 • Later: Daha sonra, sonradan

This is discussed in more detail in a later chapter.  /  Bu, daha sonraki bölümde daha detaylı olarak ele alınmıştır.

 • Latest: Son, en son, en yeni

What is the latest plan?  /  En son plan nedir?

 • Latter: İkincisi, sonra gelen

He presented two solutions. The latter seems much better.   /   O iki çözüm sundu. İkincisi çok daha iyi görünüyor.

 • Laugh: Gülmek, sevinmek, kahkaha, gülme

 

 • Launch: Başlatmak, denize indirmek, fırlatmak, lansman

a product launch  /  bir ürün lansmanı

 • Law: Hukuk, yasa, kanun

In Sweden it is against the law to hit a child.  /  İsveç’te bir çocuğa vurmak yasalara aykırıdır.

 • Lawyer: Avukat, hukukçu

 

 • Layer: Katman, tabaka

A thin layer of dust covered everything.  /  Her şeyi bir ince toz tabakası kapladı.

 • Lay: Koymak

He laid a hand on my arm.  /  O elini benim koluma koydu.

 • Lazy: Tembel, haylaz

He was not stupid, just lazy.  /  O aptal değildi, sadece tembel.

 • Leader: Lider, önder, baş

He was not a natural leader.  /  O doğal bir lider değildi.

 • Leading: Önemli, başlıca, ileri gelen, baş

She was offered the leading role in the new TV series.  /  O yeni TV dizilerinde baş rol teklifi aldı.

 • Lead: Yol göstermek, yönlendirmek, götürmek, önderlik etmek, birincilik, neden olmak (lead to)

Eating too much sugar can lead to health problems.   /  Çok fazla şeker yemek sağlık problemlerine neden olur. I tried to lead the discussion back to the main issue.   /  Ben tartışmayı ana konuya yönlendirmeye çalıştım. She took the lead in the second lap.  /  O, ikinci turda birinciliği aldı.

 • Leaf: Yaprak, sayfa

oak leaves  /  meşe yaprakları

 • League: Lig, birlik

United were league champions last season.   /   United geçen yıl lig şampiyonuydu.

 • Lean: Eğilmek, dayanmak, yaslanmak

I leaned back in my chair.  /  Ben sandalyemde arkaya yaslandım. A man was leaning out of the window.  /  Bir adam pencerenin dışına eğiliyordu.

 • Learn: Öğrenmek, haber almak

I learned a lot from my father.   /  Babamdan çok şey öğrendim.

 • Least: En az, asgari

She chose the least expensive of the hotels.  /  O otellerden en az pahalı olanını seçti.

 • Leather: Deri

The soles are made of leather.    /    Tabanı deriden imal edilmiştir. a leather jacket  /  deri bir ceket

 • Leave: Ayrılmak, bırakmak, kalkmak

The plane leaves at 12.35.  /  Uçak saat 12.35’te kalkar.

 • Lecture: Ders, konferans

I know I should stop smoking. Don’t give me a lecture about it.  /  Ben sigarayı bırakmam gerektiğini biliyorum. O konuda bana ders verme. a lecture room  /  bir konferans odası

 • Left: Sol, soldaki

She was sitting on my left.  /  O benim solumda oturuyordu.

 • Legal: Yasal, hukuki

They are currently facing a long legal battle in the US courts.  /  Onlar şu anda Amerika mahkemelerinde uzun bir yasal mücadele ile karşı karşıya.

 • Leg: Bacak, ayak

I broke my leg while playing football.  /  Ben futbol oynarken bacağımı kırdım.

 • Lemon: Limon

Squeeze the juice of half a lemon over the fish.   /  Balığın üzerine yarım limon suyu sıkın.

 • Lend: Vermek, ödünç vermek, borç vermek

I’ve lent the my car to a friend.  /  Bir arkadaşıma arabamı ödünç verdim.

 • Length: Uzunluk

This room is twice the length of the kitchen.  /  Bu oda iki mutfak uzunluğunda.

 • Less: Daha az, daha küçük

I read much less now than I used to.  /  Ben şimdi daha önce okuduğumdan çok daha az okudum.

 • Lesson: Ders

She gives piano lessons.  /  O piyano dersleri verir.

 • Let: İzin vermek, öneri ve istek ifadesi

Don’t let her upset you.  /  Seni üzmesine izin verme. Let’s go to the beach.  /  Sahile gidelim.

 • Letter: Mektup, harf

There’s a letter for you from your mother.   /  Annenizden size bir mektup var. ‘B’ is the second letter of the alphabet.  /  B alfabenin ikinci harfidir.

 • Level: Seviye, düzey, düz, aynı seviyede (boy, pozisyon vb. açılardan)

There is a tent on level ground.  /  Düz zemin üzerinde bir çadır var. Are these pictures level?  /  Bu resimler aynı seviyede mi? Game is difficultİer in high level.  /  Oyun yüksek seviyede daha zordur.

 • Library: Kütüphane

a university library  /  bir üniversite kütüphanesi

 • license: ruhsat, lisans, lisans vermek, yetki vermek

a driving licence  /   ehliyet Is there a licence fee?  /  bir lisans ücreti var mı?

 • Lid: Kapak, göz kapağı

a dustbin lid  /  bir çöp kapağı

 • Lie: Yalan, yatış, yalan söylemek, yatmak

The cat was lying.  /  Kedi yatıyordu. Don’t lie to me!  /  Bana yalan söyleme

 • Life: Yaşam, hayat

My father died last year. I wish I could bring him back to life.  /  Babam geçen yıl öldü. Ben, onu hayata geri getirmek isterdim.

 • Lift: Asansör, kaldırma, yükseltme

It’s on the sixth floor. Let’s take the lift.  /  O, altıncı katta. Asansöre binelim.

 • Light: Işık, aydınlık, yakmak, açık

She lit a candle.  /  Bir mum yak.

 • Lightly: Nazikçe, hafifçe

He kissed her lightly on the cheek.  /  Onu nazikçe yanağından öptü.

 • Like: Gibi, benzer, aynı, beğenmek

I like to watching football match.  /  Ben futbol maçı izlemeyi severim.

 • Likely: Muhtemelen, olası

the most likely outcome  /  en muhtemel sonuç

 • Limited: Sınırlı, sınırlandırılmış

We are doing our best with the limited resources available.   /   Biz mevcut sınırlı kaynaklar ile elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

 • Limit: Limit, sınır, sınırlandırmak

I’ve limited myself to 1000 calories a day to try and lose weight.  /   Ben çalışmak ve kilo vermek için kendimi günde 1000 kalori ile sınırlandırdım.

 • Line: Çizgi, satır, sıra

Draw a thick black line along the page.  /  Sayfa boyunca kalın siyah çizgi çizin.

 • Link: Bağlantı, bağ, bağ kurmak, bağlamak

The two factors are directly linked.  /  İki faktör doğrudan bağlantılıdır.

 • Lip: Dudak, küstah

She kissed him on the lips.  /  Onu dudaklarından öptü.

 • Liquid: Sıvı

The detergent comes in powder or liquid form.  /  Deterjan toz ya da sıvı şekline gelir.

 • Listen: Dinlemek, baksana!

Sorry, I wasn’t really listening.  /  Üzgünüm, gerçekten dinlemiyordum. I listened carefully to her story.  /  Ben dikkatli bir şekilde onun hikayesini dinledim.

 • List: Liste, listelemek

Towns in the guide are listed alphabetically.  /  Rehberde kentler alfabetik olarak listelenmiştir.

 • Literature: Edebiyat, literatür

Turkish literature  /  Türk edebiyatı

 • Litre: Litre

3 litres of water  /  3 litre su

 • Little: Az, küçük, azıcık

He is little known as an artist.   /  O, bir sanatçı olarak az bilinir.

 • Live: Yaşamak, oturmak, canlı

Where do you live?  /   Nerede yaşıyorsunuz? Spiders can live for several days without food.  /  Örümcekler yiyecek olmadan birkaç gün yaşayabilir.

 • Lively: Canlı, hayat dolu, neşeli

an intelligent and lively young woman  /  zeki ve neşeli genç bir kadın Her eyes were bright and lively.  /  Onun gözleri parlak ve haya doluydu.

 • Living: Yaşam, canlı, oturma, yaşayan, yaşama

living organisms  /  canlı organizmalar living languages   /  yaşayan diller

 • Load: Yük, yüklemek, şarj, doldurmak

We loaded the car in ten minutes.  /  On dakika içinde arabayı doldurduk. Game is loading.  /  Oyun yükleniyor.

 • Loan: Borç, ödünç verme, kredi, borç para

a car loan  /  bir araç kredisi

 • Local: Yerel, yerli,  kısmi

a local newspaper  /  yerel bir gazete

 • Located: Yer, konum, konumlanmış

a small town located 30 miles south of Chicago  /  Chicago’nun 30 mil güneyine konumlanmış küçük bir kasaba

 • Locate: Yerini saptamak, bulmak

Rescue planes are trying to locate of the missing sailors.  /  Kurtarma uçakları kayıp denizcilerin yerini saptamaya çalışıyor.

 • Location: Konum, yer, mevki

a honeymoon in a secret location  /  gizli bir yerde balayı Where is the exact location of the ship?  /  Geminin tam olarak konumu neresidir?

 • Lock: Kilit, kilitlemek

a bicycle lock  /  bir bisiklet kilidi

 • Logical: Mantıklı

It was a logical conclusion from the child’s point of view.  /  Bu çocuğun bakış açısından mantıklı bir sonuçtu.

 • Logic: Mantık

The two parts of the plan were governed by the same logic.  /  Planın iki parçası aynı mantık ile yönetildi.

 • Lonely: Yalnız, yapayalnız

She lives alone and often feels lonely herself.  /  O tek başına yaşıyor ve sık sık kendini yalnız hissediyor.

 • Long: Uzun, uzun zaman

This may take longer than we thought.  /  Bu bizim düşündüğümüzden daha uzun zaman alabilir.

 • Look: Bakmak, aramak, ifade, görünmek, görünüş

Looks can be deceptive.  /  Görünüş aldatıcı olabilir. I am looking to the her.  /  Ben ona bakıyorum.

 • Loose: Gevşek, serbest

Check that the plug has not come loose.  /  Fişin gevşek gelmediğini kontrol edin.

 • Loosely: Gevşek bir şekilde

She fastened the belt loosely around her waist.  /  O gevşek bir şekilde belinin çevresine kemeri bağladı.

 • Lord: Lord,efendi, bey, beyefendi

the lord of the manor  /  malikane efendisi

 • Lorry: Kamyon

Emergency food supplies were brought in by lorry.  /  Acil gıda malzemeleri kamyon tarafından getirildi.

 • Lose: Kaybetmek, kaçırmak

I’ve lost my keys.  /  Ben anahtarlarımı kaybettim. She lost her husband in the crowd.  /  O, kalabalıkta kocasını kaybetti.

 • Loss: Kayıp, zarar

The closure of the factory will lead to a number of job losses.  /  Fabrikanın kapatılması bir dizi iş kaybına neden olacak.

 • Lost: Kayıp, kaybolmuş

Your cheque must have got lost in the post.  /  Sizin çekiniz postada kaybolmuş olmalı.

 • Lot: Çok, bir sürü

I’m feeling a lot better today.  /  Ben bugün çok daha kötü hissediyorum.

 • Loud: Yüksek sesle, gürültülü

Do you have to play that music so loud?  /  Bu kadar yüksek sesle müzik çalmak zorunda mısın?

 • Love: Aşk, sevgi, sevmek

If you love each other, why not get married?   /  Birbirinizi severseniz niçin evli olmayasınız? I love you. /  Seni seviyorum.

 • Lovely: Güzel, hoş, sevimli, çekici

He has a lovely voice.  /  Onun sevimli bir sesi var. What a lovely surprise!  /  Ne hoş bir sürpriz!

 • Lover: Sevgili, aşık, dost

He denied that he was her lover.   /  O, onun sevgilisi olduğunu yalanladı.

 • Low: Düşük, alçak, ucuz

a plane flying low over the town  /  şehrin üzerinde alçak uçan bir uçak

 • Loyal: Sadık, vefalı

She has always remained loyal to her political principles.  /  O daima siyasi ilkelerine sadık kalmıştır.

 • Luck: Şans, baht, talih

With luck, we’ll be at home before dark.  /  Şans ile hava kararmadan evde olacağız.

 • Lucky: Şanslı, uğurlu, talihli

His friend was killed and he knows he is lucky to be alive.  /  Onun arkadaşı öldü ve yaşadığı için şanslı olduğunu bilir.

 • Luggage: Bagaj

There’s room for one more piece of luggage.  /  Bir parça bagaj için daha yer var.

 • Lump: Parça, yumru, şişlik

 

 • Lunch: Öğle yemeği

She’s gone to lunch.  /  O öğle yemeğine gitti.

 • Lung: Akciğer, ciğer

lung cancer  /  akciğer kanseri  

Bu yazı 103147 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun