YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 13
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Machine: Makine

How does this machine work?  /  Bu makine nasıl çalışır?

 • Machinery: Makineler, mekanizma

industrial machinery  /  sanayi makineleri

 • Mad: Deli, kızgın, çılgın

I’ll go mad if I have to wait much longer.  /  Ben çok daha uzun süre beklemek zorunda kalırsam deli olacağım.

 • Magazine: Dergi, magazin

a monthly magazine  / aylık bir dergi

 • Magic: Büyü, sihir, sihirli, sihirbazlık

There is no magic formula for passing exams.   /  Sınavları geçmek için sihirli bir formül yoktur.

 • Mail: Posta, postalamak

Don’t forget to mail that letter to your mother.  /  Annenize mektup postalamayı unutmayın.

 • Mainly: Başlıca, çoğunlukla, temel olarak

They eat mainly fruit and nuts.  /  Onlar çoğunlukla meyve ve fındık yer.

 • Main: Ana, başlıca, esas

We have our main meal at lunchtime.  /  Bizim ana öğünümüz öğle vaktindedir.

 • Maintain: Korumak, sağlamak, sürdürmek

The two countries have always maintained close relations.  /  İki ülke her zaman yakın ilişkilerini korumuştur.

 • Majority: Çoğunluk

This treatment is not available in the vast majority of hospitals.  /  Bu tedavi hastanelerin büyük çoğunluğunda mevcut değildir.

 • Major: Büyük, önemli, başlıca

major international companies  /   büyük uluslararası şirketler

 • Make: Yapmak, sağlamak

a Swiss make of watch  /  Saat yapan bir İsviçreli

 • Make-up: Makyaj malzemesi, makyaj
 • Male: Erkek

a male-dominated profession  /  erkek egemen bir meslek

 • Mall: Alışveriş merkezi

Let’s go to the mall.  /  Alışveriş merkezine gidelim.

 • Manage: Yönetmek, idare etmek, işletmek

I don’t know exactly how we’ll manage it.  /  Onu nasıl idare edeceğimizi tam olarak bilmiyorum.

 • Management: Yönetim, işletme, idare

The report blames bad management.  /  Rapor kötü yönetimi suçluyor.

 • Manager: Yönetici, müdür, idareci, menejer

the personnel manager  /  personel müdürü

 • Man: Erkek, adam

a good-looking young man  /  iyi görünümlü genç adam

 • Manner: Tavır, tarz, tutum, davranış

She answered in a businesslike manner.  /  Ciddi bir tavır içinde cevap verdi.

 • Manufacture: Üretim, imal, yapım

a news story manufactured by an unscrupulous journalist  /  ahlaksız bir gazeteci tarafından üretilen bir hikaye

 • Manufacturer: Üretici

Always follow the manufacturer’s instructions.  /  Her zaman üreticinin talimatlarına uyun.

 • Manufacturing: Üretim, üretmek

The company has established its first manufacturing base in Europe.  /  Şirket Avrupa’daki ilk üretim üssünü kurdu.

 • Many: Çok, bir hayli, bir yığın, fazla  (sayılabilen)

There are too many mistakes in this essay.  /  Bu denemede çok fazla hata vardır.

 • Map: Harita, plan

a map of Turkey  /  Bir Türkiye haritası

 • March: Mart

 

 • Marketing: Pazarlama, alışveriş yapma

a marketing campaign  /  bir pazarlama kampanyası

 • Market: Market, pazar, piyasa, pazarlamak

We buy our fruit and vegetables from the market.  /  Biz meyve ve sebzelerimizi marketten satın alırız.

 • Mark: İşaret, iz, işaretlemek

Detectives found no marks on the body.  /  Dedektifler vücutta hiçbir iz bulamadı.

 • Marriage: Evlilik

All of her children’s marriages ended in divorce.  /  Onun bütün çocuklarının evliliği boşanma ile sona erdi.

 • Married: Evli

Is he married?  /  O evli mi?

 • Marry: Evlenmek

He never married.  /  O hiç evlenmedi.

 • Massive: Çok büyük, ağır

a massive rock  /  ağır bir taş

 • Mass: Yığın, kitle, kütle, yığmak, toplamak

 

 • Master: Usta, uzman, efendi, ana, asıl, erkek öğretmen, mükemmel

the physics master  /  fizik öğretmeni

 • Matching: Denkleşen

 

 • Match: Denk, eş, eşlemek, uyuşmak, maç, karşılaşma

The dark clouds matched her mood.  /  Kara bulutlar onun ruh hali ile uyuştu.

 • Mate: Çiftleşmek (hayvanlar için)

Do foxes ever mate with dogs?  /  Tilkiler hiç köpeklerle çiftleşir mi?

 • Material: Malzeme, madde, maddi

changes in your material circumstances  /  maddi durumunuzdaki değişiklikler

 • Mathematics: Matematik

the mathematics curriculum  /  matematik müfredatı

 • Matter: Konu, mesele

 

 • Maximum: Azami, en fazla

The July maximum (= the highest temperature recorded in July) was 30°C.  /  Temmuz en fazla 30 dereceydi.  (Temmuz ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık)

 • Maybe: Belki, olabilir

‘Are you going to sell your house?’ ‘Maybe.’  /  Evinizi satacak mısınız?  Olabilir.

 • May: Mayıs

 

 • Mayor: Belediye başkanı

Kadir Topbas is the Mayor of Istanbul  /  Kadir Topbaş İstanbul belediye başkanıdır.

 • Meal: Yemek, öğün

Lunch is his main meal of the day.  /  Öğle yemeği, onun için günün ana öğünü.

 • Meaning: Anlam, kasıt, anlamlı

What’s the meaning of this word?  /  Bu kelimenin anlamı nedir?

 • Mean: Anlamına gelmek, kastetmek

What does this sentence mean?  /  Bu cümle ne anlama geliyor?

 • Means: Araç, vesile

Television is an effective means of communication.  /  Televizyon etkili bir iletişim aracıdır.

 • Meanwhile: Bu arada, iken

The doctor will see you again next week. Meanwhile, you must rest as much as possible.  /  Doktor gelecek hafta yine sizi görecek. Bu arada mümkün olduğu kadar dinlenmelisiniz.

 • Measure: Ölçü, tedbir, önlem

The government is preparing tougher measures to combat crime.  /  Hükümet suçla mücadele için sert önlemler hazırlıyor. measures against racism  /  ırkçılığa karşı tedbirler The Richter Scale is a measure of ground motion.  /  Richter ölçeği bir yer hareketi ölçüsüdür.

 • Measurement: Ölçüm, ölçme

Accurate measurement is very important in science.  /  Doğru ölçüm bilimde çok önemlidir.

 • Meat: Et

There’s not much meat on this chop.  /  Bu pirzolada çok et yok.

 • Media: Medya, basın

The trial was fully reported in the media.  /  Duruşma bütünüyle medyaya bildirildi.

 • Medical: Tıbbi, tedavi edici

medical or surgical treatment  /  tıbbi veya cerrahi tedavi

 • Medicine: Tıp, ilaç, ilaç vermek

advances in modern medicine  /  modern tıptaki gelişmeler

 • Medium: Orta, ortalama, vasat, araç, vasıta

Television is the modern medium of communication.   /   Televizyon modern iletişim aracıdır. medium-sized / orta ölçekli

 • Meeting: Toplantı, buluşma, görüşme

The meeting will be held in the school hall.  / Toplantı okul saatinde yapılacaktır.

 • Meet: Karşılamak, tanışmak, buluşmak, toplanmak

Maybe we’ll meet again some time.  /  Belki bir zaman yine karşılaşırız. The committee meets on Fridays.  /  Komite cuma günleri buluşur.

 • Melt: Eritmek, erimek

The snow showed sign of melting.  /   Kar erime belirtisi gösterdi.

 • Member: Üye

a founder member of the conservation group  /  koruma grubunun kurucu üyesi

 • Membership: Üyelik

Who is eligible to apply for membership of the association?  /   Kim dernek üyeliği için başvurabilir?

 • Me: Bana, beni

Don’t hit me.  /   Beni vurmayın. Give it to me.  /  Onu bana ver.

 • Memory: Hafıza, anı

She can recite the whole poem from memory.  /   O tüm şiirleri hafızasından ezbere okuyabilir.

 • Mentally: Zihinsel olarak, akli

mentally ill  /   akli hastalık

 • Mental: Zihinsel, ruhsal

the mental process of remembering  /  zihinsel hatırlama süreci

 • Mention: Anmak, bahsetmek

Did she mention where she was going?  /  O nereye gittiğinden bahsetti mi?

 • Menu: Menü, yemek listesi

What’s on the menu tonight?  /  Bu gece menüde ne var?

 •  Merely: Sadece, yalnız

He said nothing, merely smiled and watched her.  /  O hiçbir şey demedi, sadece gülümsedi ve onu izledi.

 • Mere: Sırf, sade

A mere 2% of their budget has been spent on publicity.  /  Bütçelerinin sadece % 2’si tanıtıma harcanmıştır.

 • Message: Mesaj

Jenny’s not here at the moment. Can I take a message?  /  Jenny şu anda burda değil. Bir mesaj alabilir miyim?

 • Mess: Karışıklık, kirli, pislik, düzensiz, dağınık, karmaşık

The room was in a mess.  /  Oda karışıklık içindeydi.

 • Metal: Metal

The frame is made of metal.  /  Çerçeve metalden yapılmış.

 • Method: Yöntem, metot

a new method of solving the problem  /  problem çözmenin yeni bir yöntemi

 • Metre: Metre, yüz santimetre bir uzunluk ölçü birimi

She came second in the 200 metres.  /  O 200 metrede ikinci geldi.

 • Midday: Öğlen vakti

The train arrives at midday.  /  Tren öğle vakti ulaşır.

 • Middle: Orta, orta kısım

Pens are kept in the middle drawer.  /  Kalemler orta çekmecede tutulur.

 • Mid: Ortadaki, orta

 

 • Midnight: Gece yarısı

We have to catch the midnight train.  /  Biz gece yarısı treni yakalamak zorundayız.

 • Might: Olabilir, -ebilmek

You might try calling the help desk.  /  Yardım masasını aramayı deneyebilirsiniz. I thought we might go to the zoo on Saturday.  /  Ben cumartesi hayvanat bahçesine gidebileceğimizi düşündüm.

 • Mild: Hafif, yumuşak, ılıman

a mild climate  /  ılıman bir iklim

 • Mil: Mil, 1609 metrelik uzunluk ölçüsü birimi

The nearest bank is about half a mile down of the road.  /  En yakın banka yolun yaklaşık yarım mil aşağısındadır.

 • Military: Askeri

military uniform  /  askeri üniforma

 • Milk: Süt

milk products  /  süt ürünleri

 • Milligram: Miligram, 1 gramın 1000’de biri oranındaki ağırlık ölçü birimi

 

 • Millimetre: Milimetre, 1 metrenin 1000’de biri oranındaki uzunluk ölçü birimi

 

 • Million: Milyon

It must be worth a million  /  o bit milyon değerinde olmalı

 • Millionth: Milyonuncu, milyonda bir

 

 • Mind: Zihin, akıl, düşünce, düşünmek, endişelenmek

 

 • Mine: Benim, benimki, maden

a diamond mine  /  elmas madeni

 • Mineral: Mineral, madensel, madeni tuz

Soft drinks and minerals / Alkolsüz içecekler ve mineraller

 • Minimum: Minimum, asgari, en az

He passed the exams with the minimum of effort.  /  O, en az çabayla sınavlarını geçti.

 • Minister: Bakan, vekil, papaz

the Minister of Education  /  Eğitim Bakanı

 • Ministry: Bakanlık

the Ministry of Defence  /   Savunma Bakanlığı

 • Minority: Azınlık

For a minority, the decision was a disappointment.  /  Azınlık için karar bir hayal kırıklığıydı.

 • Minor: Küçük

There may be some minor changes on the schedule. /  Programda bazı küçük değişiklikler olabilir.

 • Minute: Dakika, çok kısa zaman

It’s four minutes to six.  /  Altıya dört dakika var.

 • Mirror: Ayna

The face is the mirror of the soul.  /  Yüz ruhun aynasıdır. Dickens’ novels are a mirror of his times.  /  Dickens’ın romanları onun zamanlarının bir aynasıdır.

 • Missing: Kayıp, eksik

They still hoped to find their missing son.  /  Onlar hâlâ kayıp oğullarını bulmak için umutlu.

 • Miss: Kaçırmak, özlemek, bayan, hanım

Good morning, Miss!  /  Günaydın bayan!

 • Mistake: Hata, yanlış, yanlış anlamak

Sorry. I mistook what you said.   /    Üzgünüm. Ben söylediğini yanlış anladım.

 • Mistaken: Hatalı, yanlış

 

 • Mixed: Karışık, karma

I still have mixed feelings about going to Brazil  /  Ben Brezilya’ya gitme konusunda hâlâ karışık duygulara sahibim.

 • Mixture: Karışım

The city is a mixture of old and new buildings.  /  Şehir eski ve yeni binaların bir karışımı.

 • Mobile: Hareketli, seyyar, gezici

a mobile library  /  gezici kütüphane

 • Mobile phone: Cep telefonu

Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi parçasıdır.  /  Mobile phones are an indispensable part of our lives.

 • Model: Model, örnek, numune, manken, dizayn

The architect had produced a model of the proposed shopping complex.  /  Mimar önerilen alışveriş kompleksinin bir modelini üretti.

 • Modern: Modern, çağdaş, bugünkü

Stress is a major problem of modern life.   /  Stres modern yaşamın önemli bir sorunudur. Shakespeare’s language can be a problem for modern readers.  /  Shakespeare’in dili bugünkü okuyucular için bir problem olabilir.

 • Moment: An, çok kısa bir süre

He thought for a moment before replying.  /  O cevap vermeden önce bir an düşündü.

 • Mom: Anne

Where’s my mom?  /  Benim annem nerede?

 • Monday: Pazartesi

She started work last Monday.  /  O geçen pazartesi işe başladı.

 • Money: Para

How much money is there in my account?  /  Hesabımda ne kadar para var?

 • Monitor: İzlemek

Each student’s progress is closely monitored.  /   Her öğrencinin gelişimi yakından izlenilmektedir.

 • Month: Ay

The rent is £300 per month.  /  Kira ay başına 300 sterlindir.

 • Mood: Ruh hali, hava

She’s in a good mood today.  /  O bugün iyi bir ruh hali içindeydi.

 • Moon: Ay

the surface of the moon  /  ayın yüzeyi

 • Morally: Ahlaki olarak, ahlaki

He felt morally responsible for the accident.  /  O kaza için ahlaki sorumluluk hissetti.

 • Moral: Ahlak, ahlaki, manevi

traditional moral values  /  geleneksel ahlak değerleri

 • More: Daha fazla, daha

She was far more intelligent than her sister.  /  O kız kardeşinden çok daha zekiydi.

 • Moreover: Dahası, üstelik, ayrıca

He is a talented artist, moreover, a writer  /  O yetenekli bir sanatçı, dahası, bir yazardır.

 • Morning: Sabah

See you tomorrow morning.  /  Yarın sabah görüşürüz.

 • Mostly: Çoğunlukla, başlıca, genelde

We’re mostly going to picnic on Sundays.  /  Biz pazar günleri genelde pikniğe gidiyoruz.

 • Most: En, en çok

the most boring part  /  en sıkıcı kısım

 • Mother: Anne

I want to buy a present for my mother and father.  /  Annem ve babam için bir hediye almak isterim.

 • Motion: Hareket, devinim

Newton’s laws of motion.  /  Newton’un hareket kanunları

 • Motorbike: Motosiklet
 • Motocycle: Motosiklet

motorcycle racing  /  motosiklet yarışı

 • Motor: Motor

an electric motor  /   bir elektrik motoru

 • Mountain: Dağ

There is still snow on the mountain tops. / Dağ başında hâlâ kar var.

 • Mouse: Fare

a field mouse  /  bir tarla faresi Use the mouse to drag the icon to a new position.  /  Simgeyi yeni bir konuma sürüklemek için fareyi kullanın.

 • Mouth: Ağız

She opened her mouth to say something.  /  Bir şey söylemek için ağzını açtı.

 • Movement: Hareket, manevra

There was a sudden movement in the undergrowth.  /  Çalılarda ani bir hareket vardı.

 • Move: Hareket, hamle, hareket etmek, taşınmak

What’s the date of your move?  /  Sizin hareket tarihiniz nedir?

 • Movie: Film, sinema

Have you seen the latest Miyazaki movie?  /  En son Miyazaki filmini gördünüz mü? a famous movie director  /  ünlü bir film yönetmeni

 • Moving: Dokunaklı, taşınma, hareket etme, hareketli

a deeply moving experience  /  son derece dokunaklı bir deneyim the moving parts of a machine  /  bir makinenin hareketli parçaları

 • Mr: Bay

Mr Brown  /  Bay Brown

  MYS

 • Mrs: Bayan

Mrs Susan  /   Bayan Susan

 • Ms: Bayan

Ms Jean Murphy  /   Bayan Jean Murphy

 • Much: Çok, fazla, hayli

Thank you very much for the flowers.  /  Çiçekler için size çok teşekkür ederim.

 • Mud: Çamur

Your boots are covered in mud.  /  Botlarınız çamurla kaplı.

 • Multiply: Çarpma

The children are already learning to multiply and divide.  /  Çocuklar zaten çarpma ve bölme öğreniyor.

 • Mum: Anne

A lot of mums and dads have the same worries.  /   Birçok anne ve baba aynı endişelere sahip.

 • Murder: Cinayet, öldürmek

The murdered woman was well known in the area.  /  Öldürülen kadın bölgede iyi biliniyordu.

 • Muscle: Kas, adele

She tried to relax her tense muscles.  /   O gergin kaslarını gevşetmeye çalıştı.

 • Museum: Müze

a museum of modern art  /   modern sanat müzesi

 • Musical: Müzikal, müzikli, müzikli oyun

 

 • Musician: Müzisyen

a jazz musician  /   bir caz müzisyeni

 • Music: Müzik

pop  –  dance  –  classical  –  church music   /  pop –  dans  –  klasik  –  kilise müziği

 • Must: Şart, gereklilik, -meli, -malı

Cars must not park in front of the entrance  /  Arabalar girişin önüne park edilmemelidir.

 • My: Benim

Where’s my passport?   /   Benim pasaportum nerede?

 • Myself: Kendim

I wrote a message to myself.   /   Ben kendime bir mesaj yazdım.

 • Mysterious: Gizemli, esrarengiz

A mysterious illness is affecting all the animals.   /   Bütün hayvanları etkileyen gizemli bir hastalık.

 • Mystery: Gizem, sır

There was a mystery guest on the programme.  /  Programda gizemli bir konuk vardı.  

Bu yazı 103873 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun