YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 15
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Obey: İtaat etmek, uymak

He had always obeyed his parents without question.  /  O daima sorgusuzca ebeveynlerine itaat ederdi.

 • Objective: Objektif, nesnel, amaç

objective criteria  /  objektif kriterler

 • Object: Nesne, obje, itiraz etmek, karşı çıkmak

Many local people object to the building of the new airport.  /  Bölge halkının birçoğu yeni havaalanı binasının inşasına karşı.

 • Observation: Gözlem

results based on scientific observations  /  bilimsel gözlemlere dayanan sonuçlar

 • Observe: Gözlemlemek

Have you observed any change lately?  /  Son zamanlarda herhangi bir değişiklik gözlemlediniz mi?

 • Obtain: Elde etmek

I finally managed to obtain a copy of the report. / Sonunda raporun bir kopyasını almaya başardım.

 • Obviously: Açıkçası

Obviously, we don’t want to spend too much money.  /  Açıkçası, biz çok fazla para harcamak istemiyoruz.

 • Obvious: Açık, besbelli

It was obvious some changes were necessary.  /  Bazı değişikliklerin gerektiği açıktı.

 • Occasionally: Bazen, ara sıra

We occasionally meet for a drink after work.  /  Biz işten sonra bir şeyler içmek için bazen buluşuruz.

 • Occasion: Fırsat, durum, uygun zaman, neden olmak

Her death was the occasion of mass riots.  /  Onun ölümü kitlelerin ayaklanmasına neden oldu.

 • Occupied: İşgal, meşgul, dolu

Only half of the rooms are occupied at the moment. / Şu anda odaların sadece yarısı dolu.

 • Occupy: İşgal, tutmak, oturmak, almak, meşgul etmek

Administrative work occupies half of my time.  /  İdari iş zamanımın yarısını alır. The capital has been occupied by the rebel army.  /  Başkent isyancı ordusu tarafından işgal edilmiştir.

 • Occur: Oluşmak, meydana gelmek

When exactly did the incident occur?  /  Olay tam olarak ne zaman meydana geldi?

 • Ocean: Okyanus

the depths of the ocean  /  okyanusun derinlikleri People were swimming in the ocean despite the hurricane warning.  /  İnsanlar kasırga uyarısına rağmen okyanusta yüzüyordu.

 • O’clock: Saat, saate göre

He left between five and six o’clock.  /  O, saat beş ve altı arasında bıraktı. at eleven o’clock  /  saat on birde

 • October: Ekim

We will celebrate Jonathan’s ninth birthday, in October.  /  Ekim ayında Jonathan’ın dokuzuncu doğum gününü kutlayacağız.

 • Oddly: İşin garibi, tuhaf bir şekilde

She’s been behaving very oddly lately.  /  O son zamanlarda tuhaf bir şekilde davranıyor.

 • Odd: Garip, tuhaf

They’re very odd people.  /  Onlar çok garip insanlar.

 • Offence: Hücum,  saldırı, suç (Offense)

serious offence   /  ciddi bir suç

 • Offend: Gücendirmek, incitmek

They’ll be offended if you don’t go to their wedding.  /  Eğer düğünlerine gitmezsen onlar gücenecekler.

 • Offensive: Saldırgan, hücum

The programme contains language which some viewers may find offensive.  /  Program bazı seyircilerin saldırgan bulabileceği bir dil içeriyor.

 • Offer: Teklif, sunmak

Thank you for your kind offer of help.  /  Nazik yardım teklifiniz için teşekkür ederiz.

 • Office: Ofis, büro

Are you going to the office today?  /  Bugün ofise gidiyor musun?

 • Officer: Subay, polis memuru, memur, komuta etmek, idare etmek

airforce officers / hava kuvvetleri subayları an environmental health officer  /  bir çevre sağlık memuru the investigating officer  /  soruşturma polisi

 • Officially: Resmen, resmi olarak

The college is not an officially recognized English language school.  /  Kolej resmen tanınan bir İngilizce dil okulu değildir.

 • Official: Resmi yetkili

a senior official in the State Department  /  Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir yetkili

 • Off: Kapalı, devre dışı, uzak, -den

I fell off the ladder.  /  Ben merdivenden düştüm.

 • Of: Arasında, yüzünden, -ın, in

the role of the teacher  /  öğretmenin rolü the lid of the box  /  kutunun kapağı

 • Often: Sık sık

We often go there.  /  Biz sık sık oraya gideriz. We should meet for lunch more often.   /  Biz öğle yemeği için daha sık buluşmalıyız.

 • Oil: Yağ, petrol

engine oil  /  motor yağı

 • OK: Tamam, güvenli, iyi

Are you OK?  /  İyi misin?

 • Old-Fashioned: Eski moda, modern olmayan

old-fashioned clothes / Eski moda giysiler

 • Old: Eski, yaşlı, ihtiyar, yaş

of a particular age  /  belirli bir yaş The old man sitting on cushions.  /  Yaşlı adam minderlerin üzerinde oturuyor.

 • Once: Olur olmaz (as soon as), bir kez, bir zamanlar

We can start once he arrives.  /  O gelir gelmez başlayabiliriz. Once I make make up my mind, nothing can stop me.  /  Bir kez kararımı verdiğimde beni hiçbir şey durduramaz.

 • One another: Birbirine, biribirini, birbirlerinden

I think we’ve learned a lot about one another in this session.  /  Bu oturumda birbirimiz hakkında çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum.

 • One: Bir, tek

Our car’s always breaking down. But we’re getting a new one soon.  /  Bizim arabamız hep bozuluyor. Fakat biz yakında yeni birini alacağız.

 • Onion: Soğan

Chop the onions finely.  /  İnce soğan doğrayın. French onion soup / Fransız soğan çorbası.

 • Only: Sadece, yalnız

Children are admitted only if accompanied by an adult.  /  Çocuklar sadece bir yetişkin eşliğinde kabul edilir.

 • On: Durmadan, sürekli olarak, üstünde

He worked on without a break. / O ara vermeden sürekli olarak çalıştı. Put your coat on table. / Ceketinizi masanın üstüne koyun.

 • Onto: Üzerine, -e

Move the books onto the second shelf. / Kitapları ikinci rafa taşıyın. She stepped down from the train onto the platform.  /  O trenden platformun üzerine adım attı.

 • Opening: Açılış, ilk, başlangıç, açma

The movie has an exciting opening.  /  Film heyecan verici bir başlangıca sahip. the opening of a flower  /  bir çiçeğin açması the opening of the Olympic Games  /  Olimpiyat Oyunlarının açılışı

 • Openly: Açıkça, alenen, uluorta

The men in prison would never cry openly. / Cezaevindeki erkekler asla uluorta ağlayamaz.

 • Open: Açık, serbest

Mr Chen opened the car door for his wife.  /  Bay Chen eşi için arabanın kapısını açtı.

 • Operate: Çalıştırmak, işletmek

Solar panels can only operate in sunlight.  /  Güneş panelleri sadece güneş ışığında çalışabilir.

 • Operation: Operasyon, işlem, ameliyat, işleyiş

Will I need to have an operation?  /  Ameliyat olmam gerekecek mi? a security operation / bir güvenlik operasyonu Operation of the device is extremely simple. / Cihazın işleyişi son derece basittir.

 • Opinion: Görüş, fikir, düşünce

Everyone had an opinion on the subject.  /  Konu üzerinde herkesin bir görüşü vardı.

 • Opponent: Rakip, muhalif, karşı

a political opponent / siyasi bir rakip The team’s opponents are unbeaten so far this season.  /  Takımın rakipleri bu sezon şimdiye kadar yenilmedi.

 • Opportunity: Şans, fırsat

You’ll have the opportunity to ask any questions at the end. / Sonunda birkaç soru sormak için fırsatın olacak. This is the perfect opportunity to make a new start.  /  Bu yeni bir başlangıç yapmak için mükemmel bir fırsat.

 • Opposed: Karşı, zıt

They are totally opposed to abortion.  /  Onlar kürtaja tamamen karşı.

 • Oppose: Karşı, itiraz etmek

I would oppose changing the law.  /  Ben yasa değişikliğine itiraz edecektim.

 • Opposing: Karşı, muhalif

a player from the opposing side  /  karşı taraftan bir oyuncu

 • Opposite: Karşı

Write your address opposite your name. / İsminizin karşısına adresinizi yazın.

 • Opposition: Muhalefet, karşıtlık

The army met with fierce opposition in every city.  /  Ordu her şehirde kuvvetli muhalefet ile karşılaştı.

 • Option: Seçenek, opsiyon

As I see it, we have two options…  /  Gördüğüm kadarıyla iki seçeneğimiz var.

 • Orange: Turuncu, portakal

yellow and orange flames  /  sarı ve turuncu bayraklar

 • Order: Sipariş, emir, düzen

The officer ordered them to fire.  /   Subay ateş etmelerini emretti. These boots can be ordered direct from the manufacturer.  /  Bu çizmeler üreticiden doğrudan sipariş edilebilir.

 • Ordinary: Sıradan, olağan

ordinary people like me  /  Benim gibi sıradan insanlar

 • Organization: Organizasyon, örgüt

He’s the president of a large international organization.  /  O büyük bir uluslararası örgütün başkanı.

 • Organized: Organize, düzenli

an organized system of childcare  /  Çocuk bakımı organize bir sistem

 • Organize: Düzenli, organize

I’ll invite people if you can organize food and drinks.  /  Yiyecek ve içecekeri düzenleyebilerseniz ben insanları davet edeceğim.

 • Organ: Organ, uzuv

the internal organs  /  iç organlar

 • Originally: Aslında, başlangıçta

The school was originally very small.  /  Okul başlangıçta çok küçüktü.

 • Original: Orjinal, asıl

This painting is a copy; the original is in Madrid.  /  Bu tablo bir kopya; aslı Madrid’de.

 • Origin: Orjin, köken

children of various ethnic origins  /  çeşitli etnik kökenlerden çocuklar

 • Or: Veya, ya da

It can be black, white or grey.  /  O siyah, beyaz veya gri olabilir.

 • Other: Diğer, başka

Are there any other questions?  /  Başka sorunuz var mı? This option is preferable to any other.  /  Bu seçenek bir diğerine tercih edilebilir.

 • Otherwise: Aksi halde, başka, yoksa, bunun dışında

My parents lent me the money. Otherwise, I couldn’t have afforded the trip.  /  Ailem bana para verdi. Aksi halde benim geziye maddi gücüm yetmezdi. 

 • Ought to: -meli, -malı, gerek

Nurses ought to earn more.  /  Hemşireler daha fazla kazanmalı.

 • Our: Bizim

We showed them some of our photos.  /  Fotoğraflarımızın bazılarını onlara gösterdik.

 • Ourselves: Kendimiz

We set ourselves such lofty goals.  /  Kendimize böyle yüce hedefler belirliyoruz.

 • Ours: Bizimki

Their house is very similar to ours, but ours is bigger.  /  Onların evi bizimkine çok benzer, fakat bizimki daha büyük.

 • Outdoor: Açık, açık hava, dışarı

an outdoor swimming pool  /  açık bir yüzme havuzu

 • Outer:  Dış, harici

the outer layers of the skin.   /   derinin dış tabakaları

 • Outline: Anahat, taslak, özet

This is a brief outline of the events.  /  Bu olayların kısa bir özetidir. You should draw up a plan or outline for the essay.  /  Deneme için bir plan ya da taslak çizmelisiniz.

 • Out: Üzerinden, dış, dışarı, çıkış

Mr Green is out of city this week.  /  Bay Green bu hafta şehir dışında. Don’t lean out of the window.  /  Camdan dışarı sarkmak yok.

 • Output: Çıktı, üretim

an output device /  bir üretim aracı

 • Outside: Dış, dışarı, dışarıda, dışında

Go outside and walk   / Dışarı çık ve yürü

 • Outstanding: Olağanüstü, seçkin

an outstanding player  /  olağanüstü bir oyuncu

 • Oven: Ocak, fırın

an electric oven  /  elektrikli bir fırın

 • Overall: Genel, tüm, toplam

Overall, this is a very useful book.  /  Genel olarak bu faydalı bir kitap

 • Overcome: Üstesinden gelmek, atlatmak

He finally managed to overcome his fear of flying.  /  O, sonunda uçuş korkusunun üstesinden gelmeyi başardı.

 • Over: Üzeri, fazla

She put a blanket over the sleeping child.  /  O, uyuyan çocuğun üzerine battaniye koydu.

 • Owe: Borçlu

She still owes her father £3000.  /  O, halâ babasına 3000 sterlin borçlu.

 • Owner: Sahip

a factory owner / bir fabrika sahibi

 • Own: Kendi, öz, sahip olmak

Do you own your house or do you rent it?  /  Eviniz kendinizin mi yoksa kira mı?    

Bu yazı 109569 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun