YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 2
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Baby: Bebek

A newborn baby  /  Yenidoğan bir bebek My sister expecting a baby / Kız kardeşim bir bebek bekliyor

 • Back: Geri, arka, sırt, desteklemek

If you can’t drive in forwards, try backing it in.  /   İleri süremezseniz geriye sürmeyi deneyin. Doctors have backed plans to raise the tax on cigarettes.  /  Doktorlar sigara üzerindeki vergiyi arttırmak için yapılan planlara destek verdi.

 • Background: Geçmiş, arka plan, özgeçmiş

In spite of their very different backgrounds, they immediately became friends.  / Çok farklı geçmişleri olmasına rağmen hemen arkadaş oldular.

 • Backward: Geri, ters, geriye

 

 • Bacteria: Bakteri

Bacterial infections  /  Bakteriyel enfeksiyonlar

 •  Bad: Kötü, fena, berbat

I’m having a really bad day.  /  Ben gerçekten kötü bir gün geçiriyorum. A bad teacher  /  Kötü bir öğretmen

 • Badly: Kötü bir şekilde, fena halde

Badly designed  /  Kötü tasarlanmış

 • Bad-tempered: Kötü huylu, aksi, ters

She gets very bad-tempered when she’s tired.  /  O yorulduğunda çok kötü huylu olur.

 • Bag: Çanta, torba, poşet, yakalamak

A plastic bag  /  Plastik bir çanta A shopping bag  /  Bir alışveriş çantası

 • Baggage: Bagaj, valiz, şımarık kadın

We loaded our baggage into the car.  /  Bagajımızı arabaya yükledik.

 • Bake: Fırında pişirmek, kurutmak, pişirmek, yemekli toplantı

The delicious smell of baking bread / Ekmek pişirmenin lezzetli kokusu

 • Balance: Dengelemek, uyum, terazi, balans

She balanced the cup on her knee.  /  O fincanı dizinde dengeledi.

 • Ball: Top, küre

Football Ball / Futbol topu

 • Ban: Yasaklamak, men etmek

Lift a ban / Yasağı kaldırmak

 • Bandage: Bandaj, sargı, sarmak

Don’t bandage the wound too tightly.  /  Yarayı çok sıkı bir şekilde sarma.

 • Band: Bant, grup, orkestra, şerit, bantlamak, şerit yapmak

He persuaded a small band of volunteers to help. / O yardımcı olmak için küçük bir gönüllü grubu ikna etti.

 • Bank: Banka, parasal işleri yapmak, sahil, kıyı

a bank loan / Bir banka kredisi My salary is paid directly into my bank. / Benim maaşım doğrudan bankama ödenir.

 • Bar: Bar, çizgi, kalıp, engellemek, baro

We met at a bar called the Flamingo. / Biz Flamingo denilen bir barda buluştuk. The hotel has a restaurant, bar and swimming pool.  /  Otelin restoranı, barı ve yüzme havuzu var.

 • Bargain: Pazarlık, kelepir, anlaşma

bargain prices / pazarlık fiyatları He and his partner had made a bargain to tell each other everything.  /  O ve partneri birbirlerine her şeyi anlatmak için anlaşma yapmıştı.

 • Barrier:  Bariyer, engel, set, korkuluk

Show your ticket at the barrier.  /  Engelde biletini göster. the removal of trade barriers / Ticari engelleri kaldırılması

 • Base: Temel, taban, esas, dayandırmak, adi

They decided to base the new company in York.  /  York’ta yeni şirketti temellendirmeye karar verdiler.

 • Based: Merkezli, kurulmuş, yerleşik, dayanmış

The movie is based on a real-life incident. / Film gerçek hayattaki bir kazaya dayanmış.

 • Basically:  Temel olarak, aslında, esasında

Yes, that’s basically correct.  / Evet, aslında doğru. The two approaches are basically very similar. / İki yaklaşım temel olarak çok benzer.

 • Basic: Temel, basit, ana, esas

the basic principles of law / Hukukun temel ilkeleri Drums are basic to African music. / Davullar Afrika müziğinin temelidir.

 • Basis: Temel, esas, kaynak, ilke, kaide, prensip

The basis of a good marriage is trust.  /  İyi bir evliliğin kaidesi güvendir.

 • Bath: Banyo, küvet, yıkamak, yıkanmak

I think I’ll have a bath and go to bed.  / Ben yıkanmayı ve yatağa gitmeyi düşünüyorum.

 • Bathroom: Banyo

Go and wash your hands in the bathroom. / Git ve banyoda ellerini yıka. Where’s the bathroom?  /  Banyo nerede?

 • Battery: Pil, batarya, akü, dizi, seri, kötü muamele

a car battery  /  Bir araba aküsü He faced a battery of questions. / O, bir dizi soru ile karşı karşıya.

 • Battle: Savaş, çatışma, mücadele

a legal battle for compensation / tazminat için yasal bir savaş

 • Bay: Defne, koy, körfez, havlamak

the Bay of Bengal  /  Bengal körfezi

 • Beach: Plaj, sahil, karaya çekmek

Tourists sunbathing on the beach / Turistler sahilde güneşleniyor

 • Beak: Gaga, burun, ağız, hakim

The gull held the fish in its beak.  /  Martı balığı gagasında tuttu.

 • Bear: Ayı, spekülatör, taşımak, götürmek

 

 • Beard: Sakal

Goat’s beard / Keçi sakalı

 • Beat: Dövmek, yenmek, vuruş, darbe

 

 • Beautiful: Güzel, harika, hoş, nefis, tatlı

a beautiful woman / güzel bir kadın She looked stunningly beautiful that night. /  O gece şaşırtıcı şekilde güzel görünüyordu.

 • Beautifully: Güzelce, hoşça

She sings beautifully. / O güzelce şarkı söylüyor. a beautifully decorated house / güzelce dekore edilmiş bir ev

 • Beauty: Güzellik, güzel, nadide

a woman of great beauty  /  muazzam güzellikte bir kadın

 • Be: Olmak, var olmak, bulunmak

I’ll be seeing him soon.  /  Yakında onu görüyor olacağım.

 • Because: Çünkü, dolayı, yüzünden, -dığı için

He walked slowly because of his bad leg.  / Ayağı kötü olduğu için yavaşça yürüdü.

 • Become: Olmak, haline gelmek, -laşmak, -leşmek

The bill will become law next year. / Tasarı gelecek yıl yasalaşacak. She’s studying to become a teacher.  /  O bir öğretmen olmak için çalışıyor.

 • Bed: Yatak, zemin, yatırmak, yatak yapmak

Could you give me a bed for the night?  /  Gece için bana bir yatak verebilir misiniz? There’s a shortage of hospital beds.  /  Hastanede yatak eksikliği var.

 • Bedroom: Yatak odası

Clara is sleeping in bedroom. / Clara yatak odasında uyuyor.

 • Beef: Sığır eti, et, şikayet etmek

Did you eat beef?  /  Sığır eti yedin mi? What’s his latest beef? / Onun en son şikayeti nedir?

 • Beer: Bira

a beer glass / bir bardak bira

 • Before: Önce, önceki

You should have told me so before.  /  Çok önce bana söylemeliydin.

 • Begin: Başlamak, doğmak

Shall I begin?  /  Başlayacak mıyım? She began by thanking us all for coming.  /  O geldiğimiz için hepimize teşekkür ederek başladı. At last the guests began to arrive.  /  Sonunda misafirler gelmeye başladı.

 • Beginning: Başlangıç, baş, kaynak

We missed the beginning of the movie. / Filmin başını kaçırdık. We’re going to Japan at the beginning of July. / Temmuzun başında Japonya’ya gidiyoruz.

 • Behalf: Adına

On behalf of the department I would like to thank you all. / Bölüm adına size teşekkür etmek istiyorum. Mr Jackson isn’t be here, so his wife will accept the prize on his behalf.  /  Bay Jackson burada değil, bundan dolayı ödülü onun adına karısı alacak.

 • Behave: Davranmak, hareket etmek, terbiyeli olmak

They behaved very badly towards their guests. /  Onlar misafirlerine çok kötü bir şekilde davrandı. He behaved like a true gentleman. / Gerçek bir beyfendi gibi davrandı.

 • Behaviour: Davranış, tutum, hareket, tavır

His behaviour towards her was becoming more and more aggressive. / Ona karşı tutumu daha da saldırganlaşıyordu.

 • Behind: Arkasında, geride

 

 • Belief: İnanç, iman, kanı, düşünce

The incident has shaken my belief towards her. / Olay ona karşı inancımı sarstı.

 • Believe: İnanmak, güvenmek

Believe me, she’s not right for you. / İnan bana, o senin için doğru değil. I believed his lies for years. / Yıllardır onun yalanlarına inandım.

 • Bell: Zil, çan, bağırmak

wedding bells / düğün çanları door bell/ kapı zili

 • Belong: Ait, -nin olmak, aidiyet, üyesi olmak, ilgili olmak

to feel a sense of belonging / aidiyet duygusu hissetmek

 • Below: Aşağıda, altında, aşağı, alt, düşük rütbede

They live on the floor below.  /  Onlar alt katta yaşıyor. See below for references. / Referanslar için aşağı bakın.

 •  Belt: Kemer, kayış, kuşak

a belt buckle  /  bir kemer tokası

 • Bend: Viraj, dirsek, eğmek, eğilmek

There is a sharp bend in the road  / Yolda keskin bir viraj var

 • Beneath: Altında, altta

The boat sank beneath the waves.  /  Tekne dalgaların altında battı.

 • Benefit: Yarar, fayda, kazanç, avantaj

We should spend the money for something that will benefit to everyone. / Biz herkese yararlı olacak bir şey için para harcamalıyız.

 • Bent: Bükülmüş, kıvrık, eğilim, yetenek, istek

He was bent double with laughter.  /  O gülmekten iki büklüm oldu.

 • Beside: Yanında, dışında, kıyasla

He sat beside her all night.  /  Bütün gece onun yanında oturdu. My painting looks childish beside yours. / Benim resmim seninkinin yanında çocukça görünüyor.

 • Best: En iyi, en çok, yenmek

We all want the best for our children.  /  Biz çocuklarımız için en iyisini isteriz.

 • Bet: Bahis, iddia

 

 • Better: Daha iyi, daha güzel

I know better him / Onu daha iyi biliyorum

 • Betting: Bahis, bahse girme

illegal betting / yasa dışı bahis

 • Between: Arasında, ortasında

The house was near a park but there was a road in between.  /  Ev bir parkın yakınındaydı; fakat aralarında bir yol vardı.

 • Beyond: Ötesinde, öte, -den öte, ayrıca, öbür dünya

Snowdon and the mountains beyond were covered in snow.  /  Snowdon ve ötesinde dağlar karla kaplıydı.

 •  Bicycle: Bisiklete, bisiklete binmek

He got on his bicycle and went away.  /  O, bisiklete bindi ve uzaklaştı.

 • Bid: Teklif, ihale, teklif vermek, fiyat vermek, deklare etmek, söylemek

I did bid £2000 for the painting.  /  Ben tablo için 2000 sterlin fiyat verdim. A French firm will be bidding for the contract. / Bir Fransız firması anlaşma için teklif verecek.

 • Big: Büyük, önemli, kocaman, çok

This shirt isn’t big enough.  /  Bu gömlek yeterince büyük değil. You’re a big girl now.  /  Şimdi büyük bir kızsın. You are making a big mistake. / Önemli bir hata yapıyorsun.

 • Bike: Bisiklet, motosiklet, bisiklete binmek, motosiklete binmek

I usually go to work by bike.  /  Ben genellikle işe bisiklet ile giderim.

 • Bill: Fatura, tasarı, senet, fatura etmek, fatura çıkarmak

She always pays her bills on time.  /  O, daima faturalarını zamanında öder. Bill of Education Reform /  Eğitim Reformu Tasarısı

 • Billion: Milyar

Worldwide sales reached 2.5 billion.  /  Dünya çapında satışlar 2.5 milyara ulaştı. half a billion dollars / yarım milyar dolar

 • Bin: Çöp kutusu, kova, kutu, ambar, kömürlük

a rubbish bin / bir çöp kutusu a bread bin / bir ekmek kutusu

 • Biology: Biyoloji

How far is human nature determined by biology?  /  İnsan doğası biyoloji tarafından ne kadar belirlenebilir?

 • Bird: Kuş, güdümlü mermi, adam, kız

Eagle a kind of bird.  /  Kartal bir kuş türüdür.

 • Birth: Doğum, doğuş yavrulama, köken, kaynak

Please state your date and place of birth.  /  Lütfen doğum yerinizi ve tarihini belirtiniz. Anne was French by birth but lived most of her life in Italy.  /  Anne köken olarak Fransız ama hayatının çoğunun İtalya’da geçirdi.

 • Birthday: Doğum günü, yaş günü

Oliver’s 13th birthday / Oliver’in 13. doğum günü

 • Biscuit: Bisküvi, kurabiye, çörek, kuru pasta, açık kahverengi

a packet of chocolate biscuits / bir paket çikolatalı bisküvi

 • Bite: Isırmak, sokmak, lokma

The dog gave me a playful bite.  /  Köpek bana eğlenceli bir ısırık verdi. She took a couple of bites of the sandwich. / O, sandviç lokmasından bir çift aldı.

 • Bitter: Acı, sert, keskin, acılı, şiddetli

a long and bitter dispute / uzun ve acı bir tartışma Black coffee leaves a bitter taste in the mouth. / Siyah kahve ağızda acı bir tat bırakır.

 • Bitterly: Acı bir şekilde, acı acı, için için, şiddetle, keskin bir şekilde

They complained bitterly. / Onlar, acı acı şikayet ettiler.

 • Black: Siyah, kara

Everyone at the funeral was dressed in black. / Cenazede herkes siyah giymişti.

 • Blade: Kılıç, bıçak ağzı, yaprak
 • Blame: Suçlamak, sorumlu tutmak

 

 • Blank: Boşluk, açık, yazısız kağıt, silmek

Please fill in the blanks.  /  Lütfen boşlukları doldurunuz. If you can’t answer the question, leave a blank.  /  Soruya cevap vermezseniz boş bırakınız.

 • Blind: Kör, gizli, görmeyen, anlayışsız, düşüncesiz

One of her parents is blind.  /  Onun ebeveynlerinden biri kör.

 • Block: Engellemek, kapanmak, bloke etmek, durdurmak

His way was blocked with two massive rock. / Onun yoldu iki büyük kayak ile kapatıldı.

 • Blonde: Sarışın

Is she a natural blonde?  /  O doğuştan sarışın mı?

 • Blood: Kan, kan bağı, akrabalık, huy

He lost a lot of blood in the accident.  /  O, kazada çok kan kaybetti.

 • Blow: Darbe, üfleme, esinti

She received a severe blow on the head.  /  O, kafasına şiddetli bir darbe aldı. He was knocked out by a single blow to the head. /  O kafasına ladığı bir tek darbe ile nakavt oldu. Blow with your nose / Burnunuzla üfleyin

 • Blue: Mavi

The room was decorated in vibrant blues and yellows.  /  Oda canlı mavi ve sarı renklerle dekore edilmiş. She was dressed in blue. / O mavi giymişti.

 • Board: Binmek, tahta, pano, kurul, komisyon, bir yerde kalmak

Passengers are waiting to board.  /  Yolcular binmeyi bekliyor. He boarded at his aunt’s house until he found a place of his own. /  O, kendisine bir yer bulana kadar teyzesinin evinde kaldı.

 •  Boat: Tekne, kayık, gemi, kayıkla gezmek

a fishing boat  / bir balıkçı teknesi You can take a boat trip along the coast.  /  Sahil boyunca bir tekne gezisi yapabilirsiniz.

 • Body: Vücut, gövde, beden

His whole body was trembling.  /  Bütn vücudu titriyordu. He has a large body, but thin legs. / O iri bir vücuda sahip fakat bacakları ince.

 • Boil: Kaynatmak, kaynamak, haşlamak, kızışma, galeyan, son radde

Water was boiling. / Su kaynıyordu.

 • Bomb: Bomba, fiyasko, başarısızlık, bombalamak, fiyasko ile sonuçlanmak

Terrorists bombed several army barracks.  /  Teröristler birkaç askeri kışla bombaladı.

 • Bone: Kemik, kemikten yapılmış

The dog was gnawing at a bone.  /  Köpek bir kemik kemiriyordu. She had a beautiful face with very good bone structure.  /  O çok iyi bir kemik yapısı ile güzel bir yüze sahipti.

 • Book: Kitap, rezervasyon, yer ayırtmak

Book early to avoid disappointment.  /  Hayal kırıklığını önlemek için erken rezervasyon yaptırın. My favourite book is Nar Ağacı / Benim en sevdiğim kitap Nar Ağacı

 • Boot: Çizme, bot, bagaj, kovalamak, tekme atmak

cowboy boots  /  kovboy çizmeleri Did you lock the boot?  /  Bagajı kilitledin mi?

 • Border: Sınır, kenar, sınır koymak, çerçevelemek

a national park on the border between Kenya and Tanzania / Kenya ve Tanzanya arasındaki sınırda bir milli park.

 • Bore: Sıkmak, sıkıntı, delik, oyuk

 

 • Bored: Sıkılmış, bıkkın, bunalmış

There was a bored expression on her face. / Onun yüzünde bıkkın bir ifade vardı.

 • Boring: Sıkıcı, can sıkıcı

a boring job  / sıkıcı bir iş

 • Born: Doğmuş, doğum

I was born in 1976.   /    Ben 1976’da doğdum. He was born in a small village in northern Spain. /  O, Kuzey İspanya’da bir küçük köyde doğdu.

 • Borrow: Ödünç almak, alıntı yapmak

Can I borrow your umbrella?  /  Şemsiyeni ödünç alabilir miyim?

 • Boss: Patron, iş veren, yönetmek, idare etmek

 

 • Both: İkisi de, her ikisi de

Both women were French. /  Kadınların ikisi de Fransızdı. We were both tired. / İkimiz de çok yorulduk.

 • Bother: Zahmet, sıkıntı, rahatsız etmek, can sıkmak;  Bother! : Allah’ın belası, baş belası

That sprained ankle is still bothering her.   /  Burkulan ayak bileği hâlâ onu rahatsız ediyor.

 • Bottle: Şişe, biberon, içki

A milk bottle / Bir süt şişesi

 • Bottom: En alt, dip, alttaki, dipteki

Put your clothes in the bottom drawer.  /  Elbiselerini alttaki çekmeceye koy.

 • Bound: Bağlı, mecbur, sınır, sınırlamak, sıçramak, zıplamak

 You’re bound to pass the exam.  / Sınavınızı geçmeye mecbursunuz.

 • Bowl: Çanak, kase, tas, yuvarlamak, çevirmek, bovling oynamak

a salad/fruit/sugar bowl / bir salata/meyve/şeker kasesi a bowl of soup / bir kase çorba

 • Box: Kutu, sandık, kulübe, loca, yumruk, kutuya koymak, yumruk atmak

She kept all the letters in a box. / O, tüm mektupları bir kutu içinde tuttu.

 • Boy: Erkek, erkek çocuk, oğlan

I used to play here as a boy.  /  Ben bir çocukken burada oynardım. They have two boys and a girl. / Onların iki erkek ve bir kız çocuğu var.

 • Boyfriend: Erkek arkadaş

My boyfriend is very handsome.  /  Benim erkek arkadaşım çok yakışıklı.

 • Brain: Beyin, akıl, zeka, kafa

She died of a brain tumour. / O bir beyin tümörü yüzünden hayatını kaybetti.

 • Branch: Şube, dal, kol, branş

She climbed the tree and hid in the branches.  /  O ağaca tırmandı ve dallarına saklandı.

 •  Brand: Marka, damga, damgalamak, derin etki bırakmak

Which brand of toothpaste do you use?  /  Sen hangi diş macunu markasını kullanıyorsun?

 • Brave: Cesur, yiğit, kahraman

Be brave!  /  Cesur ol! I wasn’t brave enough to tell her what I thought of her.  /  Ben onun için düşündüğümü, ona söylemek için yeterince cesur değilim.

 • Bread: Ekmek, para

wholemeal bread  /  kepek ekmeği

 • Break: Kırmak, kesmek, mola, ara

She worked all day without a break. / O, bütün gün aralıksız çalıştı.

 • Breakfast: Kahvaltı

Do you want bacon and eggs for breakfast?  /  Kahvaltı için pastırma ve yumurta ister misiniz? They were having breakfast when I arrived.  / Ben vardığımda onlar kahvaltı yapıyordu.

 • Breast: Göğüs, meme, göğüslemek

She put the baby to her breast.   /   O, bebeği göğsüne koydu.

 • Breath: Nefes, soluk, esinti

I took a deep breath. / Derin bir nefes aldım.

 • Breathe: Nefes almak

The air was so cold we could hardly breathe.  /  Hava çok soğuktu ve biz güçlükle nefes alabiliyorduk.

 • Breed: Cins, tür, nesil

a breed of sheep / bir koyun cinsi

 • Brick: Tuğla, tuğladan yapılmış

The school was built of brick. / Okul tuğladan inşa edildi.

 • Bridge: Köprü, köprü kurmak, briç

Who was on the bridge when the collision took place?  /  Çarpışma gerçekleştiği zaman köprüde kim vardı?

 • Brief: Kısa, özet

a brief visit  /  Kısa bir ziyaret.

 • Briefly: Kısa bir zaman için, kısaca, özetle

Let me tell you briefly what happened.  /  Kısaca bana ne olduğunu anlat.

 • Bright: Aydınlık, parlak, zeki

a bright room / aydınlık bir oda I like bright colours.  /  Parlak renkleri severim.

 • Brilliant: Parlak, zeki, görkemli, çok başarılı, pırlanta

What a brilliant idea!  /  Ne parlak bir fikir.

 • Bring: Getirmek, kazandırmak, neden olmak,

Don’t forget to bring your books  /  Kitaplarını getirmeyi unutma. She brought her boyfriend to the party.  /  O, partiye erkek arkadaşını getirdi.

 • Broad: Geniş, genel, yaygın

broad shoulders  /  geniş omuzlar two metres broad and one metre high  /  iki metre genişliğinde ve bir mete yüksekliğinde

 • Broadcast: Yayın

We watched a live broadcast of the speech.  /  Konuşmanın canlı yayınını izledik.

 • Broadly: Geniş, geniş olarak, genel olarak, açık olarak

 

 • Broken: Bozuk,kırık, arızalı

pieces of broken glass  /  kırık cam parçaları

 • Brother: Kardeş, erkek kardeş

He’s my brother.  /  O benim erkek kardeşim.

 • Brown: Kahverengi

My mom has brown eyes.  /  Annemin gözlerin kahverengidir.

 • Brush: Fırçalamak, süpürmek, değmek

You must brush your teeth for  oral and dental health.  /  Ağız ve diş sağlığınız için dişinizi fırçalamalısınız.

 • Bubble: Kabarcık, baloncuk, fokurdamak, köpürmek

water bubbles  /  Su kabarcıkları

 • Budget: Bütçe, stok

a big-budget movie  /  büyük bütçeli bir film. We decorated the house on a tight budget.  /  Dar bir bütçe ile evi dekore ettik.

 • Build: Yapmak, inşa etmek, yapı

They have permission to build 200 new houses.  /  Onlar 200 yeni konut inşa etmek hakkına sahip.

 • Building: Bina, inşa, yapı

A structure such as a house or school that has a roof and walls  /  çatı ve duvarları olan ev veya okul gibi bir bina.

 • Bullet: Mermi, kurşun

He was killed by a bullet in the head.  /  O kafasına bir kurşun sıkılarak öldürüldü.

 • Bunch: Demet, grup, salkım, deste yapmak

She picked me a bunch of flowers.  /  O, bana bir demet çiçek topladı.

 •  Burn: Yakmak, yanmak

A welcoming fire was burning in the fireplace.  /  Şöminede bir karşılama ateşi yanıyordu.

 • Burnt: Yanmış, kavrulmuş

Your hand looks badly burnt.  /  Eliniz fena yanmış görünüyor.

 • Brust: Patlamak, infilak etmek

That balloon will burst if you blow it up any more.  /  Biraz daha üflerseniz balon patlayacak.

 • Bury: Gömmek, gizlemek

He was buried in Highgate Cemetery.  /  O Highgate mezarlığına gömüldü.

 • Bus: Otobüs, otobüsle taşımak

Shall we walk or go by bus?  /  Biz yürüyecek miyiz; yoksa otobüsle mi gideceğiz? a school bus  /  bir okul otobüsü

 • Bush: Çalı, çalılık arazi

 

 • Business: İş, faaliyet, ticaret

a business investment  /  Bir iş yatırımı

 • Businessman: İş adamı

My uncle is a businessman.  /  Benim amcam bir iş adamı.

 • Busy: Meşgul, yoğun, istek

a very busy life / çok yoğun bir hayat Are you busy tonight? / Bu akşam meşgul müsün?

 • But: Fakat, lakin, ama, ancak, sadece, yalnızca, itiraz

His mother won’t be there, but his father might.  /  Annesi orada olamayacak; fakat babası olabilir. I’d asked everybody but only two people came.  /  Ben herkese rica ettim ama sadece iki kişi geldi.

 • Butter: Tereyağı, yağcılık

Fry the onions in butter.  /  Tereyağda soğan kızartma. Do you want butter or margarine on your toast?  /  Tostunuza tereyağı veya margarin ister misiniz?

 • Button: Düğme, buton, düğmelemek

shirt buttons  /  gömlek düğmeleri Ahmet pressed a button and waited for the lift.  /  Ahmet bir düğmeye bastı ve asansör için bekledi.

 • Buy: Satın almak, almak

Where did you buy that dress?  /  Bu elbiseyi nereden satın aldınız? He bought me a new coat.  /  O, bana yeni bir ceket satın aldı.

 •  Buyer: Alıcı

Have you found a buyer for your house?  /  Evin için bir alıcı buldun mu?

 • By: Tarafından, göre, ile, yoluyla, aracılığı ile, yakın

He came by bus.  /  Otobüs ile geldi. Mary is respected by everyone.  /  Mary’ye herkes tarafından saygı duyulur. I need to know your answer by Friday. /  Cumaya kadar senin cevabını bilmem gerekir.   Bye: Hoşça kal, güle güle Bye! See you next week.  /  Güle güle! Haftaya görüşürüz.  

Bu yazı 109566 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun