YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 6
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • Face: Yüz, cephe, yüzleşmek, bakmak, karşı karşıya

Most of the rooms face the sea.  /  Odaların çoğu denize bakıyor. The company is facing a financial crisis.  /  Şirket finansal bir krizle karşı karşıya.

 • Facility: Tesis, olanak, kolaylık

The hotel has special facilities for welcoming disabled people.  /  Otel engelli insanları karşılamak için özel tesislere sahiptir. the world’s largest nuclear waste facility  /  dünyanın en büyük nükleer atık tesisi

 • Fact: Gerçek, olgu, durum

How do you account for the fact that unemployment is still rising?  /  İşsizliğin hala arttığı gerçeğini siz nasıl açıklarsınız?

 • Factor: Etken, etmen, faktör

The result will depend on a number of different factors.  /   Sonuç, bir dizi farklı etkene bağlı olacaktır.

 • Factory: Fabrika, imalathane

a car factory  /  bir araba fabrikası factory workers / fabrika çalışanları

 • Fail: Başarısız, başarısız olmak, zayıf not, yapmamak

What will you do if you fail?  /  Başarısız olursan ne yapacaksın?

 • Failure: Başarısızlık

The success or failure of the plan depends on you.  /  Planın başarısı ya da başarısızlığı size bağlıdır.

 • Faint: Sönük, soluk, zayıf, baygın, hafif

The walkers were faint from hunger.  /  Yürüyüşçüler açlıktan bayıldı.

 • Fair: Adil, uygun, açık, güzel

In the end, a draw was a fair result.  /  Sonuçta beraberlik adil bir sonuçtu. The new tax is fairer than the old system.  /  Yeni vergi sistemi eski sistemden daha adil.

 • Fairly: Dürüstçe, oldukça

He has always treated me very fairly.  /  O her zaman bana çok dürüstçe davrandı.

 • Faith: İnanç, iman, güven, niyet

We’ve lost faith in the government’s promises.  /  Biz hükümetin vaatlerine olan inancımızı kaybettik.

 • Faithful: Sadık, imanlı, mümin, vefalı

I have been a faithful reader of your newspaper for many years.  /  Ben uzun yıllardır sizin gazetenizin sadık okuyucusuyum.

 • Faithfully: İnançla, içtenlikle, bağlılıkla, doğrulukla, tam olarak

The events were faithfully recorded in her diary.  /  Olaylar tam olarak onun günlüğüne kaydedildi. She promised faithfully not to tell anyone my secret.  /  O benim sırrımı kimseye anlatmayacağına içtenlikle söz verdi.

 • Fall: Düşmek, yıkılmak, dökülmek, sonbahar

I had a bad fall and broke my arm.  /  Ben kötü düştüm ve kolum kırıldı.

 • False: Yanlış, sahte

She gave false information to the insurance company.  /  O sigorta şirketine yanlış bilgi verdi.

 • Fame: Ün, şan, şöhret

She went to Hollywood in search of fame and fortune.   /  O, şöhret ve servet arayışı içinde Hollywood’a gitti.

 • Familiar: Tanıdık, aşina, bilinen

I couldn’t see any familiar faces in the room.  /  Ben odada hiç tanıdık yüz göremedim.

 • Family: Aile, soy, familya

It’s a family tradition.  /  O bir aile geleneği.

 • Famous: Ünlü, meşhur, tanınmış

One day, I’ll be rich and famous.  /  Bir gün, ben zengin ve ünlü olacağım.

 • Fancy: Fantezi, süslü, fahiş

a kitchen full of fancy gadgets  /  süslü araçlar dolu bir mutfak

 • Fan: Fan, yelpaze, vantilatör, hava vermek, hayran, fanatik

a big fan of Madonna  /  Madonna’nın büyük bir hayranı a fan heater  /  ısıtıcı bir fan

 • Far: Uzak, öteki

Who is that on the far left of the photograph?  /  Şu fotoğrafın uzak solundaki kim?

 • Farmer: Çiftçi

Farmers are working very hard. /  Çiftçiler çok sıkı çalışıyor.

 • Farm: Çiftlik, çiftlik evi

a 200-hectare farm  /  200 hektarlık çiftlik

 • Farming: Tarım, çiftçilik

modern farming methods  /  Modern tarım yöntemleri

 • Farther: Daha uzak

the farther shore of the lake  /  gölün daha uzak kıyısı

 • Farthest: En uzak

the part of the garden farthest from the house  /  Bahçenin evden en uzak bölümü

 • Fashionable: Moda, şık, modaya uygun

Such thinking is fashionable among right-wing politicians.  /  Böyle düşünceler sağcı politikacılar arasında moda.

 • Fashion: Moda, popüler giyim stili, popüler davranış,

Jeans are still in fashion.  /  Kot hâlâ moda.

 • Fasten: Tutturmak, bağlamak

Fasten your seatbelts, please.  /  Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız.

 • Fast: Hızlı

Don’t drive so fast!  /  Çok hızlı sürme!

 • Fat: Yağ, yağlı, şişman

This meat has too much fat on it.  /  Bu et üzerinde çok fazla yağ vardır.

 • Father: Baba

Father, I cannot lie to you.  /  Baba, sana yalan söyleyemem.

 • Faucet: Musluk

cold faucet / soğuk musluk

 • Fault: Hata, arıza, kusur, suç

It’s nobody’s fault.  /  Bu kimsenin hatası değil. Why should I say sorry when it’s not my fault?  /  Bu benim hatam değilken neden üzgünüm demeliyim?

 • Favour: İyilik, yardım, desteklemek, lehine

I will never ask for any favours from her.  /  Ben asla ondan herhangi bir yardım istemeyeceğim.

 • Favourite: Favori, gözde

The band played all my old favourites.   /  Grup benim eski favorilerimi çaldı. She loved all her grandchildren but Ann was her favourite.  /  O bütün torunlarını severdi ama Ann onun gözdesiydi.

 • Fear: Korku, korkmak, endişe, endişe etmek

She feared to tell him the truth.  /  Ona gerçeği söylemeye korktu.

 • Feather: Tüy

a peacock feather  /  bir tavus kuşu tüyü

 • Feature: Özellik, önemli bir parça

The latest model features alloy wheels and an electronic alarm.  /  Son model özellikleri alaşım jantlar ve bir elektonik alarm.

 • February: Şubat

I was born in February.  /  Ben Şubat ayında doğdum.

 • Federal: Federal

a federal republic  /  federal bir cumhuriyet

 • Feed: Beslemek, doyurmak

The baby can’t feed herself yet.  /  Bebek henüz kendisini besleyemez.

 • Fee: Ücret

Does the bank charge a fee for setting up the account?  /  Banka hesap ayarları için bir ücret talep ediyor mu?

 • Feel: Hissetmek, duygu

I was feeling guilty.  /  Kendimi suçlu hissediyordum.

 • Feeling: Duygu, duygusal, hassas, his, tutum, tavır

guilty feelings  /  suçluluk duyguları The general feeling of the meeting was against the decision.  /  Toplantının genel tutumu karara karşıydı.

 • Fellow: Aynı durumda veya aynı yolda olan kişiler için kullanılır, yoldaş, dost, arkadaş, ortak, adam

 

 • Female: Kadın, dişi, kız

More females than males are employed in the factory.  /  Fabrikada erkeklerden daha çok kadınlar istihdam edilmektedir.

 • Fence: Çit ile çevirmek, parmaklık, çit

 

 • Festival: Festival, şenlik

the Cannes film festival  /  Cannes film festivali

 • Fetch: Almak, getirmek, çekmek

She’s gone to fetch the kids from school.  /  O, çocukları okuldan almaya gitti.

 • Fever: Ateş, hararet, heyecan

He has a high fever.  /  Onun yüksek ateşi var.

 • Few: Azıcık, az, kıt, birkaç

Very few of his books are worth reading.  /  Onun kitaplarının çok azı okumaya değer.

 • Field: Alan, saha, tarla

People were working in the fields.  /  İnsanlar tarlada çalışıyordu.

 • Fifteen: On beş

He’s in the first fifteen.  /  O ilk on beş içinde.

 • Fifth: Beşinci

This is my fifth car. /  Bu benim beşinci arabam.

 • Fifty: Elli

She was born in the fifties.  /  O ellilerde doğdu.

 • Fight: Kavga, dövüş, savaş, dövüşmek, mücadele, tartışma

Did you have a fight with him?  /  Onunla dövüştün mü?

 • Figure: Şekir, rakam, resim, figür

 

 • File: Dosya, klasör

A stack of files awaited me on my desk.   /  Bir yığın dosya masamda beni bekliyordu.

 • Fill: Doldurmak

Smoke filled the room.  /  Oda duman doldu.

 • Film: Film, film çekmek

They are filming in Moscow right now.  /  Onlar şu anda Moskova’da film çekiyor.

 • Final: Final, son, nihai

She reached the final of the 100m hurdles.  /  O, 100 metre engellinin finaline yükseldi.

 • Finally: Son olarak, nihayet, sonunda

The performance finally started half an hour late.  /  Gösteri nihayet yarım saat gecikmeyle başladı. I finally managed to get her attention.  /  Sonunda onun dikkatini çekmeyi başardı.

 • Finance: Finanse etmek, para sağlamak

The building project will be financed by the government.  /  Bina projesi hükümet tarafından finanse edilecek.

 • Financial: Finansal, parasal, mali

Tokyo and New York are major financial centres.  /  Tokyo ve New York önemli finansal merkezlerdir.

 • Find: Bulmak, keşfetmek

Look what I’ve found!  /  Bak, ne buldum! We’ve found a great new restaurant near the office.  /  Biz ofise yakın yeni muazzam bir restoran bulduk.

 • Fine: Hoş, ince, iyi, güzel, para cezası

The company was fined £20000 for breaching safety regulations.  /  Şirket güvenlik kurallarını ihlal ettiği için 20000 sterlin para cezasına çarptırıldı.

 • Finely: İnce, çok küçük taneler, güzel bir şekilde

a finely furnished room  /  güzel bir şekilde döşenmiş oda

 • Finger: Parmak

The old man wagged his finger at the youths.  /  Yaşlı adam gençlere parmağını salladı.

 • Finished: Bitmiş, tamamlanmış

Their marriage was finished.  /  Onların evlilikleri bitmişti.

 • Finish: Bitirmek, tamamlamak, son, bitiş

The story was a lie from start to finish.  /  Hikaye baştan sona yalandı.

 • Fire: Ateş, yangın, yakmak, ateş açmak

Soldiers fired on the crowd.  /  Askerler kalabalığın üzerine ateş açtı.

 • Firm: Firma, sabit, sert, sıkıca, sağlam

These peaches are still firm.  /  Bu şeftaliler hâlâ sert.

 • Firmly: Sıkıca, sabit bir şekilde
 • First: İlk, birinci

Besiktas is first sports club of Turkey. /  Beşiktaş Türkiye’nin ilk spor kulübüdür.

 • Fish: Balık

I like to eat fish. / Balık yemeyi severim.

 • Fishing: Balık tutma

Let’s go fishing this weekend.  /  Bu hafta sonu balık tutmaya gidelim.

 • Fit: Uygun, formda

Top athletes have to be very fit.  /   Zirvedeki sporcular formda olmak zorundadır.

 • Five: Beş

five of Sweden’s top financial experts  /  İsveç’in en iyi finansal uzmanlarından beşi

 • Fixed: Sabit, değişmez, belirlenmiş

The money has been invested for a fixed period.  /  Belirlenmiş bir dönem için para yatırılmıştır. people living on fixed incomes  /  insanlar sabit gelirlerle yaşıyor.

 • Fix: Düzeltmek, çözmek, takmak, tamir etmek

I’ve fixed the problem. / Ben problemi çözdüm.

 • Flag: Bayrak

the Turkish flag / Türk bayrağı

 • Flame: Alev, parlak kırmızı veya turuncu renk, güçlü duygu

The building was in flames.  /  Bina alevler içindeydi.

 • Flash: Parlama, flaş, ani ışık

 

 • Flat: Düz, yassı, apartman dairesi

Do you live in a flat or a house?  /  Siz bir apartman dairesinde veya bir evde mi yaşıyorsunuz?

 • Flavour: Lezzet, tat

 

 • Flesh: Et, deri, insan ve hayvan vücudundaki deri ile kemik arasındaki yumuşak  doku, meyve ve sebzelerin yumuşak kısmı

Tigers are flesh-eating animals.  /  Kaplanlar et yiyen hayvanlardır.

 • Flight: Uçuş

We’re booked on the same flight.  /  Biz aynı uçuşa rezervasyon yaptırdık. We met on a flight from London to Paris.  /  Biz Londra’dan Paris’e doğru yapılan bir uçuşta karşılaştık.

 • Float: Süzülmek, yüzmek

The smell of new bread floated up from the kitchen.  /  Yeni ekmeğin kokusu mutfaktan yukarı süzüldü.

 • Flood: Sel, taşkın, su ile dolmak

The cellar floods whenever it rains heavily.  /  Ağır bir şekilde yağmur yağdığı zaman kiler ile dolar.

 • Floor: Kat, zemin, taban, döşeme

The alterations should give us extra floor space.  /  Değişiklikler bize ekstra taban alanı vermelidir.

 • Flour: Un

Flour is raw material of bread.  /  Un ekmeğin ham maddesidir.

 • Flower: Çiçek, çiçeklenmek, çiçek açmak

The plant has a beautiful bright red flower.  /  Güzel parlak kırmızı çiçeği olan bir bitki. a garden full of flowers  /  çiçeklerle dolu bir bahçe

  • Flow: Akış, akım, akmak

Blood flowed from a cut on her head. / Onun başındaki kesikten kan aktı.

 • Flu: Grip

The whole family has the flu.  /  Bütün aile grip.

 • Fly: Uçmak, uçuş, böcek

A fly was buzzing against the window.  /  Bir sinek pencereye karşı vızıldıyordu.

 • Flying: Uçuş, uçan, uçma, uçakla seyahat

flying lessons  /  uçuş dersleri

 • Focus: Odak, odak noktası, odaklamak

She was the main focus of attention at the meeting.  /  O, toplantıda ilgi odağıydı. His comments provided a focus for debate.  /  Onun yorumları tartışma için bir odak noktası sağladı.

 • Fold: Katlama, kıvrım, katlamak, kıvırmak, cemaat

the folds of her dress  /  elbisesinin kıvrımları

 • Folding: Katlama, katlanabilir

a folding chair  /  katlanabilir bir sandalye

 • Follow: Takip etmek, izlemek

Follow me please. I’ll show you the way.  /  Lütfen beni takip edin. Size yol göstereceğim.

 • Following: Ardından, müteakip

He took charge of the family company following his father’s death.  /  O babasının ölümüne müteakip aile şirketinin sorumluluğunu aldı.

 • Food: Gıda, yiyecek, yemek

food and drink  /  yiyecek ve içecek Do you like Italian food?  /  İtalyan yemeğini sever misiniz?

 • Football: Futbol

a football match  /  bir futbol maçı

 • Foot: Ayak, adım, hesaplamak, ödemek

My feet are aching.  /  Ayaklarım ağrıyor.

 • Force: Zorlamak, kuvvet, güç

She forced herself to be polite to them.  /  Onlara karşı nazik olmak için kendini zorladı.

 • Forecast: Tahmin

Experts are forecasting a recovery in the economy.  /  Uzmanlar ekonomide bir iyileşme tahmin ediyor.

 • Foreign: Yabancı, dış

a foreign accent-language-student  /  yabancı bir aksan-dil-öğrenci

 • Forest: Orman, ağaçlandırmak

Thousands of hectares of forest are destroyed each year.  /  Her yıl binlerce hektar orman yok oluyor.

 • Forever: Sonsuza dek, ebediyen

I’ll love you forever!  /  Ben seni sonsuza dek seveceğim.

 • For: İçin, dolayı, nedeniyle, adına

There’s a letter for you.   /  Sizin için bir mektup var. Can you translate this letter for me?  /  Benim için bu mektubu çevirir misiniz? I am speaking for everyone in this department.  /  Ben bu departmandaki herkesin adına konuşuyorum.

 • Forget: Unutmak, hatırından çıkarmak

I never forget a face.  /  Ben bir yüzü asla unutmam.

 • Forgive: Affetmek, bağışlamak

We all have to learn to forgive.  /  Hepimiz affetmeyi öğrenmeliyiz.

 • Fork: Çatal, çatalla kaldırmak, bölünmek

to eat with a knife and fork  /  bıçak ve çatal ile yemek

 • Formal: Resmi

She has a very formal manner, which can seem unfriendly.  /  Onun soğuk görünen çok resmi bir tutumu vardı.

 • Former: Eski, önceki

the countries of the former Soviet Union  /  Eski Sovyetler Birliği ülkeleri

 • Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle

Namibia, formerly known as South West Africa   /  Namibya, eskiden Güney Batı Afrika olarak bilinirdi.

 • Form: Biçim, şekil, oluşturmak, kurmak

Storm clouds are forming on the horizon.  /  Ufukta fırtına bulutları oluşuyor.

 • Formula: Formül, reçete

This formula is used to calculate the area of a circle.  /  Bu formül çemberin alanını hesaplamak için kullanılırdı.

 • Fortune: Servet, şans, kısmet

That ring must be worth a fortune.  /  O yüzük bir servet değerinde olmalı.

 • Forty: Kırk

I living İstanbul for 40 years. /  Ben 40 yıldır İstanbul’da yaşıyorum.

 • Forward: İleri, ileriye, ileri doğru

a forward pass  /  ileri doğru bir pas

 • Foundation: Temel, dayanak, vakıf

The builders are now beginning to lay the foundations of the new school.  /  İnşaatçılar şimdi yeni okulun temelini atmaya başlıyor. These stories have no foundation.  /  Bu hikayelerin hiçbir dayanağı yok. The money will go to the San Francisco AIDS Foundation.  /  Para San Francisco AIDS Vakfına gidecek.

 • Found: Temelini atmak, dayandırmak, bulundu

Her family founded the college in 1895.  /  Onun ailesi 1895’te kolejin temelini attı. Their marriage was founded on love and mutual respect.  /  Onların evliliği sevgi ve karşılıklı saygıya dayanıyordu.

 • Four: Dört

a coach and four player  /  bir çalıştırıcı ve dört oyuncu

 • Fourteen: On dört

Her sister is fourteen years old.  /  Onun kız kardeşi on dört yaşındadır.

 • Fourth: Dördüncü

 

 • Frame: Çerçeve, çerçevelemek

The photograph had been framed.  /  Fotoğraf çerçevelenmiş.

 • Freedom: Özgürlük, bağımsızlık, hürriyet

Enjoy the freedom of the outdoors.  /  Açık havada özgürlüğün tadını çıkarın.

 • Free: Ücretsiz, serbest, özgür, kurtarmak, serbest bırakmak, boş

Children under five travel free.  /  Beş yaş altı çocuklara seyahat ücretsiz.

 • Freely: Serbestçe, özgürce

EU citizens can now travel freely between member states.  /  AB vatandaşları şimdi üye ülkeler arasında serbestçe seyahat edebilirler. Freeze: Dondurmak, donmak, don, buz tutmak Water freezes at 0°C.  /  Su 0 santigrat derecede donar.

  • Frequent: Sık, sık görülen, devamlı

He is a frequent visitor to this country.  /  O bu ülkenin devamlı ziyaretçisidir.

  There is a frequent bus service into the centre of town.  /  Şehir merkezine sık otobüs servisi vardır.
 • Frequently: Sık sık, sıkça, çoğunlukla

Buses run frequently between the city and the airport.  /  Otobüs çoğunlukla şehir ve hava alanı arasında çalışır.

 • Fresh: Taze, yeni, serin, tuz içermeyen su

Is this milk fresh?  /  Bu süt taze mi? Eat plenty of fresh fruit and vegetables.  /  Bol bol taze meyve ve sebze yiyin.

 • Freshly: Taze, yeni, taze taze

freshly ironed shirts  /  yeni ütülenmiş gömlek

 • Friday: Cuma

Friday is a holy day.  /  Cuma kutsal bir gündür.

 • Fridge: Buzdolabı

This dessert can be served straight from the fridge.  /  Bu tatlı buzdolabından doğruca servis edilebilir.

 • Friend: Arkadaş, dost, ahbap

This is my friend Tom.  /  Bu benim arkadaşım Tom.

 • Friendly: Dostça, samimi, arkadaşça, dostluk maçı

a warm and friendly person  /  sıcak ve samimi bir kişi

 • Friendship: Dostluk, arkadaşlık

It’s the story of an extraordinary friendship between a boy and a girl.  /  Bir erkek ve bir kız arasında olağanüstü bir dostluk hikayesi. Your friendship is very important to me.  /  Senin arkadaşlığın benim için çok önemli.

 • Frightened: Korkmuş, ürkmüş

a frightened child  /  korkmuş bir çocuk

 • Frighten: Korkutmak, dehşete düşürmek

Sorry, I didn’t mean to frighten you.  /  Seni korkutmak istemedim.

 • Frightening: Korkutucu, ürkütücü

The noise was frightening.  /  Ses korkutucuydu.

 • From:  -den, -dan,

She began to walk away from him.  /  Ondan uzak yürümeye başladı. Is Portuguese very different from Spanish?  /  Portekizce, İspanyolcadan çok mu farklı? a letter from my brother  /  erkek kardeşimden bir mektup documents from the sixteenth century  /  on sekizinci yüzyıldan belgeler I’m from Italy.  /  ben İtalya’danım

 • Front: Ön, öndeki

the front wheels of the car  /  arabanın ön tekerleri

 • Frozen: Dondurulmuş, donmuş, soğuk

frozen peas  /  dondurulmuş bezelye

 • Fruit: Meyve

tropical fruits, such as bananas and pineapples  /  muz ve ananas gibi tropikal meyveler

 • Fry: Kızartma, kızartmak

the smell of bacon frying  /  Pastırma kızartmanın kokusu

 • Fuel: Yakıt, benzin, yakacak, yakıt almak

nuclear fuels  / nükleer yakıtlar

 • Full: Tam, dolu, geniş

My suitcase was full of books.  /  Benim bavulum kitap doluydu.

 • Fully: Tamamen, tam olarak

We are fully aware of the dangers.  /  Biz tehlikelerin tamamen farkındayız.

 • Function: Fonksiyon, işlev, görev

Despite the electric cuts, the hospital continued to function normally.  /  Elektrik kesintilerine rağmen hastane normal olarak işlevine devam etti.

 • Fundamental: Temel, ana, esas

There is a fundamental difference between the two points of view.  /  İki bakış noktası arasında temel bir fark var.

 • Fund: Fon, sermaye, kaynak, finanse edilmek

The museum is privately funded.  /  Müze özel olarak finanse edilmektedir.

 • Funeral: Cenaze, cenaze töreni

Hundreds of people attended the funeral.  /  Cenaze törenine yüzlerce insan katıldı.

 • Fun: Eğlence

This game looks fun!  /  Bu oyun eğlenceli görünüyor.

 • Funny: Komik, eğlenceli

That’s the funniest thing I’ve ever heard.  /  Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şey. a funny story  /  komik bir hikaye

 • Fur: Kürk, post

The animal is hunted for its fur.  /  Hayvan postu için avlandı.

 • Furniture: Mobilya

We need to buy some new furniture.  /  Biraz yeni mobilya satın almamız gerekir.

 • Further: Daha fazla, daha ileri, ek

For further details call this number.  /  Daha fazla detay için bu numarayı arayın.

 • Future: Gelecek, istikbal

future generations  /  gelecek nesillerf

Bu yazı 109567 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun