YDS'de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler | ÖSYM Kılavuzu - Part 9
 

YDS’de En Çok Çıkan 3000 Kelime ve Örnek Cümleler

 • ice cream: dondurma

Who wants an ice cream?  /  Kim dondurma ister?

 • ice: buz

There was ice on the windows.  /  Pencerede buz vardı. My hands are as cold as ice.  /  Benim ellerim bu kadar soğuktur.

 • idea: fikir, düşünce, görüş

The surprise party was Jane’s idea.  /  Sürpriz parti Jane’in fikriydi.

 • ideal: ideal, amaç, mükemmel, kusursuz

political ideals  /  siyasi idealler

 • identify: belirlemek, tanımak, saptamak, kimliğini belirlemek

First of all we must identify the problem areas.  /  Her şeyden ön sorunlu alanları belirlemeliyiz.

 • if: eğer, ise, -se, -sa

If you see him, give him this note.  /  onu görürseniz, ona bu notu verin.

 • ignore: aldırmamak, görmezlikten gelmek, önemsememek

He ignored all the ‘No Smoking’ signs and lit up a cigarette.  /  O bütün ‘Sigara İçilmez’ işaretlerini görmezden geldi ve bir sigara yaktı.

 • I: ben

He and I are old friends.  /  O ve ben eski arkadaşız.

 • illegal: yasa dışı, kaçak, kanunsuz

illegal immigrants  /  kaçak göçler

 • ill: hasta, kötü,

He fell ill and died soon after.  /  O hastalandı ve kısa zaman sonra öldü.

 • illness: hastalık, rahatsızlık, hastalık dönemi

He died after a long illness.  /  Uzun bir hastalık döneminden sonra öldü.

 • illustrate: örneklemek, resimlemek, örneklerle açıklamak, tanımlamak, göstermek

Last year’s sales figures are illustrated in Figure 2.   /   Geçen yılın satış rakamları şekil 2’de gösterilmiştir.

 • image: resim, görüntü, imaj

The advertisements are intended to improve the company’s image.   /  Reklamlar şirketin imajını geliştirmeye yönelik. He stared at his own image reflected in the water.   /  O suya yansıyan kendi görüntüsüne baktı.

 • imaginary: hayali, sanal, gerçek dışı

We must listen to their problems, real or imaginary.   /  Gerçek ya da hayali, onların sorunlarını dinlemeliyiz.

 • imagination: hayal, hayal etme, tasavvur, hayal gücü

 

 • imagine: hayal etmek, düşünmek

I can’t imagine life without the children now.  /  Ben şimdi çocuklarsız bir hayat düşünemem. Close your eyes and imagine that you are in a forest.  /  Gözlerini kapat ve bir ormanda olduğunu hayal et.

 • immediate: hemen, acil, derhal, anında

RAM stores information for immediate access.   /  RAM anında erişim için bilgileri depolar.

 • immediately: hemen, derhal, acil olarak

She answered immediately.   /  Hemen cevap verdi.

 • immoral: ahlaksız, terbiyesiz

an immoral act   /   ahlaksız bir hareket

 • impact: etki, darbe, çarpma

the environmental impact of tourism  /  turizmin çevresel etkisi

 • impatient: sabırsız, aceleci

I’d been waiting for twenty minutes and I was getting impatient.   /  Yirmi dakikadır bekliyorum ve sabırsızlanmaya başlamıştım.

 • implication: etki, sonuç, ima etme, dolaylı anlatma

The development of the site will have implications for the surrounding countryside.   /  Sitenin gelişimi kırsal çevre için etkili olacaktır.

 • imply: ima etmek

Are you implying (that) I am wrong?  /  Benim hatalı olduğumu mu ima ediyorsunuz?

 • importance: önem, itibar, ehemmiyet

She stressed the importance of careful preparation.  /  O dikkatli hazırlığın önemini vurguladı.

 • important: önemli, mühim

Money plays an important role in his life.  /  Para onun hayatında önemli bir rol oynar. an important decision  /  önemli bir karar

 • import: ithalat, ithal etmek, ithal

goods imported from Japan into the US   /  mal Japonya’dan Amerika’ya ithal edildi. The country has to import most of its raw materials.  /  Ülke hammaddenin çoğunu ithal ediyor.

 • impose: uygulamaya koymak, zorlamak, yüklemek, empoze etmek, dayatmak

A new tax was imposed on fuel.  /  Yakıtta yeni bir vergi uygulamaya konuldu. The time limits are imposed on us by factors outside our control.   /  Zaman sınırları bizim kontrolümüz dışındaki faktörler tarafından bize dayatılır.

 • impossible: imkansız

It’s impossible for me to be there before eight.   /  Sekizden önce orada olmak benim için imkansız. one of the most impressive novels of recent years  /  son yılların en etkileyici romanlarından biri

 • improve: geliştirmek, iyileştirmek, düzeltmek

His quality of life has improved dramatically since the operation.   /  Onun yaşam kalitesi ameliyattan beri önemli ölçüde gelişmiştir.

 • improvement: gelişme, iyileşme, düzelme

Sales figures continue to show signs of improvement.   /  Satış rakamları iyileşme belirtileri göstermeye devam etmektedir.

 • impressed: etkilenmek, etkilenen, etkilenmiş

I must admit I am impressed.   /  Ben etkilendiğimi itiraf etmeliyim.

 • impress: etkilemek, etki, iz

He impressed her with his sincerity.  /  O samimiyeti ile onu etkiledi.

 • impression: izlenim, etki, intiba

My first impression for him was favourable.  /  Onun için ilk izlenimim olumluydu.

 • impressive: etkileyici

an impressive building with a huge tower   /  muazzam kuleli etkileyici bir bina

 • inability: yetersizlik, acizlik

the government’s inability to provide basic services   /  hükümetin temel hizmetleri sağlamak için yetersizliği

 • inch: inç, 2.54 santimetrelik bir uzunluk ölçü birimi

She’s a few inches taller than me.   /   o benden birkaç inç daha uzun.

 • incident: olay, hadise, kaza

His bad behaviour was just an isolated incident.   /  Onun kötü davranışı sadece münferit bir hadiseydi.

 • include: dahil, içermek

Does the price include tax?  /  Fiyata vergi dahil mi?

 • income: gelir, kazanç

a rise in national income  /  milli gelirde bir artış They receive a proportion of their income from the sale of goods and services.   /  Onlar mal ve hizmet satışından el edilen kazancın bir kısmını alır.

 • increase: arttırmak, artış, yükseltmek

an increase of nearly 20%   /  yaklaşık % 20 artış

 • increasingly: giderek, artan bir şekilde, gitgide artarak

It is becoming increasingly clear that this problem will not be easily solved.   /   Bu sorun kolayca çözülemez olduğu giderek daha açık hale gelmektedir.

 • indeed: gerçekten, aslında, doğrusu

I was very sad indeed to hear of your father’s death.   /  Babanızın öldüğünü duymak gerçekten çok üzüntü vericiydi.

 • independence: bağımsızlık, özgürlük

Cuba gained independence from Spain in 1898.   /  Küba 1898 yılında İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

 • independent: bağımsız, serbest

Mozambique became independent in 1975.   /  Mozambik 1975’te bağımsızlaştı.

 • index: indeks, endeks, işaret, gösterge, içindekiler

Author and subject indexes are available on a library database.   /   Yazar ve konu indeksleri kütüphane veritabanlarından mevcut.

 • indicate: belirtmek, göstermek

Research indicates that eating habits are changing fast.  /  Araştırma yeme alışkanlıklarının hızla değiştiğini gösteriyor.

 • indication: belirti, gösterge, işaret

There are clear indications that the economy is improving.   /  Ekonominin düzelmekte olduğunun açık göstergeleri var.

 • indirect: dolaylı, kinayeli, dolambaçlı

The building collapsed as an indirect result of the heavy rain.   /  Şiddetli yağmurun dolaylı bir sonucu olarak bina çöktü.

 • individual: bireysel, birey

The competition is open to both teams and individuals.   /  Yarışma hem takımlara hem de bireylere açıldı.

 • indoor: içeri, iç mekan, kapalı

an indoor swimming pool   /  kapalı bir yüzme havuzu

 • indoors: içeriye, eve

 

 • industrial: endüstriyel, sanayi

industrial output  /  sanayi üretimi

 • industry: sanayi, endüstri

the needs of Turkish industry  /  Türk sanayisinin ihtiyaçları

 • inevitable: kaçınılmaz, malum

It was an inevitable consequence of the decision.   /  O, kararın kaçınılmaz bir sonucuydu.

 • inevitably: kaçınılmaz olarak, beklenildiği gibi

Inevitably, it rained on the day of the wedding.   /  Beklenildiği gibi, düğün gününde yağmur yağdı.

 • infected: zararlı bakteri içeren, bakteriden ya da virüsten etkilenen

an infected water supply   /  bakterili bir su kaynağı

 • infect: bulaştırmak

Disease is not possible to infect another person through kissing.   /   Hastalığı öpüşme ile başka bir kişiye bulaştırmak mümkün değildir.

 • infection: enfeksiyon, bulaşma

a throat infection  /  bir boğaz enfeksiyonu

 • infectious: bulaşıcı

Flu is highly infectious.   /   grip yüksek derecede bulaşıcıdır.

 • influence: etki, nüfuz, etilemek

Research shows that most young smokers are influenced by their friends.  /  Araştırmalar en genç sigara içenlerin arkadaşları tarafından etkilendiğini gösterir. I don’t want to influence you.  /  Ben seni etkilemek istemiyorum.

 • informal: resmi olmayan, rahat ve arkadaşça

The aim of the trip was to make informal contact with potential customers.   /   Gezinin amacı potansiyel müşterilerle arkadaşça bir bağlantı kurmaktı.

 • information: bilgi

a source of information   /   bir bilgi kaynağı

 • inform: bildirmek, bilgi vermek

He went to inform them of his decision.   /  O kararını onlara bildirmeye gitti.

 • ingredient: bileşen, unsur, malzeme, bir şeyin yapılmasını sağlayan maddelerden biri

Mix all the ingredients in a bowl.   /   Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın.

 • in: içinde, -de, -da, içine

The kids were playing by the river and one of them fell in.   /   Çocuklar nehir kenarında oynuyorlardı ve onlardan biri içine düştü.

 • initial: ilk, baştaki, baş harf

John Fitzgerald Kennedy was generally known by his initials JFK.   /  John Fitzgerald Kennedy genellikle baş harfleri JFK ile bilinirdi.

 • initially: başlangıçta, ilk olarak

Initially, the system worked well.  /  Başlangıçta sistem iyi çalıştı.

 • initiative: girişim, ilk adım, ilk

a government initiative to combat unemployment   /   işsizlik ile mücadele için bir hükümet girişimi

 • injured: yaralı, zarar görmüş, sakat

Luckily, she isn’t injured.  /  Neyse ki, o yaralı değil. Ambulance took the injured to a nearby hospital.  /  Ambulans yaralıyı yakındaki bir hastaneye götürdü.

 • injure: yaralamak, incitmek, sakatlamak

Three people were killed and five injured in the crash.  /  Kazada üç kişi öldü ve beş kişi yaralandı. She injured herself during training.  /  o antrenman sırasında kendini sakatladı

 • injury: hasar, zarar, yara, sıyrık

The passengers escaped with only minor injuries.   /   Yolcular hafif sıyrıklarla kurtuldu.

 • ink: mürekkep

different coloured inks   /  farklı renkli mürekkepler

 •  inner: iç, dahili, içteki

inner London   /   iç Londra

 • innocent: masum, suçsuz, saf

Thousands of innocent civilians have been killed in this conflict.   /   Binlerce masum insan bu çatışmada öldürüldü.

 •  insect: böcek, haşere

The pesticide is lethal to all insect life.   /   Böcek zehiri tüm böceklerin yaşamı için öldürücüdür.

 • insert: eklemek, sokmak, yerleştirmek, takmak

They inserted a tube in his mouth to help him breathe.   /   Onlar onun nefesine yardımcı olmak için onun ağzına bir tüp taktı.

 • inside: içinde, içine, dahili, iç

the inside pages of a newspaper    /   bir gazetenin iç sayfaları

 • insist: ısrar etmek, dayatmak, diretmek

I didn’t really want to go but he insisted.   /   Ben gerçekten gitmek istemedim ama o ısrar etti.

 • install: kurmak, yerleştirmek, monte etmek

The hotel chain has recently installed a new booking system.   /   Otel zinciri son zamanlarda yeni bir rezervasyon sistemi kurmuştur.

 • instance: örnek, durum

The report highlights a number of instances of injustice.   /     Rapor bir dizi adaletsizlik olayını vurgulamaktadır.

 •  instead: yerine

Lee was ill so I went instead.  /  Lee hastaydı, bu yüzden yerine ben gittim.

 • institute: enstitü

a research institute   /   bir araştırma enstitüsü

 • institution: kurum, kuruluş, tesis, tanınan kimse

an educational institution  /  bir eğitim kurumu

 • instruction: talimat, yönerge

Always read the instructions before you start.   /   Daima başlamadan önce talimatları oku.

 • instrument: enstrüman, alet, araç

the flight instruments  /  uçuş aletleri

 • insulting: aşağılayıcı, onur kırıcı

She was really insulting to me.   /   O gerçekten bana karşı onur kırıcıydı.

 • insult: hakaret, aşağılama, hakaret etmek, onurunu kırmak

His comments were seen as an insult to the president.  /  Onun yorumları başkana hakaret olarak görüldü.

 • insurance: sigorta

travel insurance  /  seyahat sigortası

 • intelligence: zekâ, akıl, istihbarat

intelligence reports  /  istihbarat raporları

 • intelligent: akıllı, zeki

highly intelligent child   /   son derece akıllı bir çocuk

 • intended: yönelik, istenilen, amaçlanan, tasarlanmış

The bullet missed its intended target.   /   Kurşun amaçlanan hedefi kaçırdı. The book is intended for children.   /   Kitap çocuklar için tasarlanmıştır.

 • intend: niyet, amaçlamak, niyet etmek

The writer clearly intends his readers to identify with the main character.   /   Yazar ana karakteri açıkça okurlarına tanıtmaya niyetlenir. I don’t intend staying long.   /  Ben uzun kalmak niyetinde değilim.

 • intention: niyet, amaç, kasıt, plan

He has announced his intention to retire.   /   O emekliliğe niyetini açıkladı.

 • interested: ilgili, meraklı

I’m very interested in history.   /   Ben tarihe çok ilgiliyim. an interested audience  /  ilgili bir seyirci

 • interesting: ilginç, ilgi çekici, enteresan

an interesting question  /  ilginç bir soru Can’t we do something more interesting?   /  Daha ilgi çekici bir şey yapamaz mıyız?

 • interest: ilgi, faiz, çıkar, ilgisini çekmek, ilgilendirmek

Politics doesn’t interest me.   /   Politika beni ilgilendirmez.

 • interior: iç, dahili, içişleri

interior walls   /   iç duvarlar

 • internal: iç, dahili

the internal structure of a building   /   bir binanın iç yapısı

 • international: uluslararası

a pianist with an international reputation   /   uluslararası üne sahip bir piyanist

 • internet: internet

You can buy our goods over the Internet.   /   İnternet üzerinden bizim mallarımızı satın alabilirsiniz.

 • interpretation: yorumlama

Dreams are open to interpretation   /  Rüyalar yoruma açıktır.

 • interpret: yorumlamak, değerlendirmek

The data can be interpreted in many different ways.   /   Bu veriler çok farklı şekillerde yorumlanabilir.

 • interrupt: kesmek, yarıda kesmek, ara vermek, sözünü kesmek

I hope I’m not interrupting you.  /   Umarım seni bölmüyorum.

 • interruption: kesinti, ara, durdurma

The birth of her son was a minor interruption to her career.   /   Onun oğlunun doğumu kariyeri için küçük bir kesintiydi.

 • interval: aralık, ara

The interval between major earthquakes might be 200 years.  /   Büyük depremler arası 200 yıl olabilir.

 • interview: görüşme, mülakat, röportaj

We interviewed ten people for the job.   /   Biz iş için on kişi ile görüştük.

 • into: içine, -e, -ye

Come into the house.  /  Eve gel. He threw the letter into the fire.   /  O mektubu ateşin içine attı.

 • introduce: tanıtmak, tanıştırmak

Can I introduce my wife?  /  Karımı tanıtabilir miyim? He introduced me to a Greek girl at the party.  /  O, partide beni bir Yunan kızla tanıştırdı.

 • introduction: giriş, tanıtım, başlangıç

the introduction of new manufacturing methods   /  yeni üretim yöntemlerinin tanıtımı

 • invent: icat etmek, bulmak

Who invented the steam engine?  /  Buhar makinesini kim icat etti?

 • invention: icat, buluş

Such changes have not been seen since the invention of the printing press.   /  Böyle değişiklikler matbaanın icadından bu yana görülmemiş.

 • investigate: araştırmak, incelemek

What was that noise?’ ‘I’ll go and investigate.’  /   O ses neydi?  Ben gideceğim ve araştıracağım.

 • investigation: soruşturma, araştırma, inceleme

She is still under investigation.  /  O hâlâ soruşturma altında.

 • invest: yatırım yapmak, yatırmak

Now is a good time to invest in the property market.  /  Şimdi emlak piyasasında yatırım yapmak için iyi bir zaman.

 • investment: yatırım, kuşatma

to encourage foreign investment  /  yabancı yatırımı teşvik etmek için

 • invitation: davet, davetiye

an invitation to the party  /  partiye davet

 • invite: davet etmek, çağırmak

Have you been invited to their party?  /   Onları partiye davet ettiniz mi?

 • involved: ilgili, kapsayan, ilişkili, karışmış, dahil

Some people tried to stop the fight but I didn’t want to get involved.   /  Bazı insanlar kavgayı durdurmaya çalıştı fakat ben dahil olmak istemedim.

 • involvement: katılım, ilgi, karışma

 

 • iron: demir, demirden yapılmış, ütü, ütülemek

He was ironing when I arrived.   /  Ben geldiğimde o ütülüyordu.

 • irritated: tedirgin, kızgın, sinirli

 

 • irritate: kızdırmak, rahatsız etmek, sinirlendirmek, tahrik etmek

I found her extremely irritating.  /  Ben onu son derece rahatsız edici buldum.

 • -ish: imsi, imtrak, -çe, -ça, millet ifadesi bildirirken kullanılır

Turkish / Türk Irish / İrlandalı childish / çocukça reddish / kırmızımsı

 • island: ada

We spent a week on the Greek island  /  Biz Yunan adasında bir hafta geçirdik.

 • issue: konu, sorun, mesele

 

 • item: madde, parça

Can I pay for each item separately?   /  Ben her parça için ayrı ayrı ödeme yapabilir miyim?

 • it: o, onu, ona (hayvanlar, cansız varlıklar ve bazen cinsiyeti bilinmeyen bebekler için)

‘Where’s your car?’ ‘It’s in the garage.’  /  Senin araban nerede?  O, garajda.

 • itself: kendisi, kendi

The cat was washing itself.  /  Kedi kendini yıkıyordu.

 • its: onun, kendi

The baby threw its food on the floor.  /  Bebek kendi yemeğini yere attı.

Bu yazı 103145 kere okundu.
 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

102 adet yorum var.

 1. Eser dedi ki:

  Teşekkürler güzel bir site ama “M” harfinden sonraki kelimeler neden yok acaba?

 2. The Jordan dedi ki:

  ARKADAŞIM SAGOL AMA M HARFİNDEN SONRAKİLER YOK. KAYNAK SİTEYİ YAYINLA DA ORADAN BAKALIM. YARI YOLDA KOYMAYIN BİZİ.

 3. Cem dedi ki:

  M harfinden devamını bekliyoruz hocam teşekkür ederim

 4. merve dedi ki:

  Merhabalar,güzel bir çalışma olmuş fakat devamını da yayınlar mısınız. Eğer mümkünse klasör halinde bulunuyorsa mail hesabıma atmanızı rica etsem ?

 5. karakuzu dedi ki:

  devamııııııııııııııııı

 6. Yılmaz ÇETİN dedi ki:

  Merhabalar her şeyden önce büyük emek harcayarak, toplum yararına böyle bir çalışmayı paylaştığınız için bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Ben Doktora eğitimi için önümüzdeki YDS’ye kendi imkan ve olanaklarımla hazırlanıyorum. Kelime sorularında neye dikkat etmeliyim ve nasıl bir tavsiyeniz olur, ayrıca kelimeler “M”den sonra yok bana rica etsem eposta adresime bu yapmış olduğunuz çalışmanın devamını atarmısınız. Saygılarımla…

 7. yakup dedi ki:

  admin lütfen m harfinden sonrasını yayınlarmısın.

 8. biyolog dedi ki:

  güzel çalışma ellerinize sağlık. M harfinden sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

 9. kelebak dedi ki:

  çok güzel bir paylaşım lakin M’den sonraki kelimeleride bir an önce paylaşırsanız çok büyük hayır duası alırsınız.

 10. gizem dedi ki:

  lütfen M harfinden sonrasını da yayınla

 11. Seyit dedi ki:

  Gerçekten Çoooook güzel bi çalisma olmuş hazirlayanlardan Allah razi olsun…Lütfen bizi yari yolda birakmayin M harfindan sonrakilari da yayinlarsaniz cooook seviniriz…sinava az kaldi… Tekrar Teşekkur ederim….

 12. elif funda kuru dedi ki:

  lütfen en kısa zamanda m harfinden sonraki kelimeleri ekleyebilir misiniz?kelimeler çok güzel ve rahat çalışılıyordu.sınava az kaldı.diğer kaynaklar bu kadar rahat çalışılmıyor.

 13. bilal ÇUN dedi ki:

  Tebrikler çok iyi olmuş emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 14. ALİ ATEŞ dedi ki:

  EMEĞİNİZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM BU ÇALIŞMANIN EMEĞİ OLAN HERKEZE TEŞEKKÜRLER.

  M OLAYDI İYİYDİ 🙂

 15. yasir dedi ki:

  yaz aylarına girdik. Beklemedeyiz..

 16. burak dedi ki:

  devamı yayınlanacak mı acaba?

 17. MEHMET İNCE dedi ki:

  çok güzel birkaynak elinize sağlık allah razı olsun m harfinden sonrasını da gönderebilirseniz çok mutlu olacağız şimdiden teşekkürler

 18. gökhan dedi ki:

  M harfinden sonraki bütün harflerinde eklenmesini rica ediyorum ,nezaman yüklersiniz acaba tam dosyası varsa gmail hesabıma atmanızı istiyorum mümkünse . bu tür çalışmalarınızın çoğalması ile birlikte iyi çalışmalar

 19. yusuf dedi ki:

  admin N harfini bekliyoruz , lütfen ….

 20. Huseyin dedi ki:

  Çok güzel olmuş, fakat yarıda kalmış.

 21. Murat dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma Allah razı olsun M den sonrasını da bekliyoruz

 22. gamze dedi ki:

  yaz bitiyor siz daha paylaşmadınız

  • admin dedi ki:

   15 Ağustosta hepsi tamamlanmış olacak efendim.

   • Allah razı olsun admin sonunda tamamliyorsunuz galeba bayadır sizi takip ediyordum ne zaman tamamlicaksiniz diye…bugün farkettim N ve O harfini de eklemiişsiniz…15 ağostusta tamamlarsaniz süper olacak…şimdide emeği geçen herkese teşekkürler ederim….ellerinize sağlık

    • admin dedi ki:

     Rica ederim. Sizden de Allah razı olsun… En kısa zamanda tamamlayacağız inşallah. Saygılar, iyi çalışmalar…

     • Pardon 07.Eylül’e kadar tamamlarsaniz sevinirim diye yazacaktım 15 Ağustos yazmışım 🙂 bi düzeltme yapım istedim 🙂 yine de çok teşekkürler bugün baktım R harfına kadar tamamlamişsiniz….inşallah yakın zamanda tamamlanacaktır….Ellerinize tekrar sağlık

     • admin dedi ki:

      Tamamlayacağız inşallah. Teşekkürler, sağ olun 🙂

 23. benzin dedi ki:

  Admin paylaşım için teşekkürler hepsi tamamlanınca mükemmel olacak herkese iyi çalışmalar.

 24. onur dedi ki:

  Güzel bir çalışma umarım hepsi tamamlanır teşekkürler.

 25. benzin dedi ki:

  15 ağustosta tamamlanacak demiştiniz acaba devamı gelecek mi?

 26. serkan dedi ki:

  sayın admin, elinize emeğinize sağlık. çok yararlı bir paylaşım olmuş ayrıca sitede çok güzel..Allah razı olsun.

 27. Ebru dedi ki:

  Hakkaten cok faydali olmus ya emege saglik kim ya da kimler hazirladiysa, cok tesekkurler. Takipteyim devami da gelir umarim yakinda.

 28. aysu dedi ki:

  Emeğinize sağlık, çok faydalı bi çalışma olmuş.

 29. yunus emre alper dedi ki:

  hiç sevmedim ben bu siteyi şikayiçiyim iyreç aradan cümeleri bulamıyom 1 saat tir dolaşıyom

 30. jeff buckley dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek acaba?

 31. ilgili dedi ki:

  S’den sonrası ne zaman gelecek?

 32. enes dedi ki:

  Emeğinize sağlık.gerçekten çok özel ve güzel bir çalışma herkesin işine yarayacak bir çalışma.Acaba bu kelimelerin word dosyası olarak indire bileceğimiz bir alternatif var mı ? Şimdiden teşekkür ederim.Kolay gelsin 🙂

 33. gunay dedi ki:

  Emeği geçenlere Tesekkurler, guzel çalışmalarınızin devamini dilerim. Cok faydali bir calisma oldu benim için. Sevgiler,,

 34. Zafer(victory) dedi ki:

  Bu kelimelerin çok yararlı olacağına inanıyorum fakat A-Z’ye tüm kelimeler olursa daha iyi olur. Emeğinize sağlık 🙂

 35. ozay dedi ki:

  kelimeler cok asagi seviyede.gunluk konusma yada okumada karsina cok ciktigindan hepsini biliyorum, ahim sahim bilinmeyecek bi kelime yok

 36. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Merhaba bende sizi kutluyorum elinize saglık

 37. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Elinize sağlık …

 38. Aydoğan dedi ki:

  Ellerinize kollarınıza sağlık çok güzel olmuş Allah razı olsun

 39. hulya dedi ki:

  S harfinden sonrakiler ne zaman eklenecek acaba? tamamlarsanız çok memnun olurum.

 40. kerem dedi ki:

  kim ne derse desin böylesi bir çalışma başka hiçbir yerde bedava yok. i. hakkı mirici nin kitabı var ama bedava değil. helal size arkadaşlar. yds için birebir. “t” harfinden sonrasını da bekliyorum. emeğinize, elinize kolunuza sağlık…

 41. Aysel :) dedi ki:

  Merhaba. Çok değerli bir paylaşımda bulumuşsunuz teşekkür ediyorum.T harfinden sonrakileri de yayınlarsanız YDS için bulunmaz bir kaynak olacaktır. Bahardaki YDS ye hazırlanan biri olarak dört gözle bekliyorum.

 42. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  Tesekkür ederim

 43. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  inşallah hepimize yararlı olur.sayglarımı sunarım

 44. Zafer BEKTAŞ dedi ki:

  çok teşekkürler

 45. Erkan dedi ki:

  Bunlar YDS kelimeleri değil. Neredeyse hepsi pre-intermediate seviyesi. İnsanların vaktini çalmayın YDS yazarak. Ama ingilizceye yeni başlayanlar için güzel bir kaynak.

 46. Turgay Selim CANGARLI dedi ki:

  Çok güzel bir çalışma… Hepinizin ellerine ve emeklerine
  sağlık..

 47. enigma teras dedi ki:

  Admin S’den sonrası ne zaman yayınlanacak?

 48. kerem dedi ki:

  hocam bu işi yarım bıraktınız. oldu mu şimdi? bir o kadar da takipçiniz olmasına rağmen acaba çalışmanızı tamamlama konusunda çekimser kalmanızın geçerli bir sebebi var mı?

 49. Kubilay dedi ki:

  Merhaba. Çalışma çok iyi! Çok teşekkür ediyorum.

 50. kazim dedi ki:

  Harika bir çalışma olmuş çok dua alıyorsunuz. Haberiniz olsun.

 51. alamarat dedi ki:

  kardeş ellerine sağlık.
  harikasın sen.

 52. Taner dedi ki:

  Bunları buraya koyandan Allah Razı olsun. Süpersiniz. Bu emek takdiri hak eder. o kadar işime yaradı ki… püüüü …. kelimeler kifayetsiz.

 53. zugo32 dedi ki:

  merhaba acaba ne zaman tamamlarsınız diye sorucaktım da çünkü bu yıl son senem ve sınava gireceğim ?

 54. Zehra Aktan dedi ki:

  Merhaba,
  T harfinden sonraki kelimeler nerede ?

 55. Umut dedi ki:

  Allah razı olsun yapandan yaptırandan. YDS’de emek veren bütün arkadaşlara başarılar.

 56. ahmet dedi ki:

  Elinize emeğinize sağlık , umarım en kısa zamanda t harfinden sonrası da gelir.

 57. fatma sönmez dedi ki:

  Çok güzel bir kaynak olmuş hakkınızı helal edin.

 58. okan dedi ki:

  Merhabalar. Bunun rusça icin olan versiyonunu da yaparsaniz cok buuk sevap islersiniz 🙂

 59. Melike Akdoğan dedi ki:

  Merhaba; T harfinden sonrasını da sabır ve dua ile bekliyoruz. 🙂

 60. Bilgehan dedi ki:

  Merhaba. Lütfen ”M” harfinden sonrasınıda yayınlar mısınız sınav kapıda , yaklaştı. Bu arada çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

 61. hazelitam dedi ki:

  eksik harflerin devamını ne zaman yayınlıycaksınız acaba dört gözle beklemekteyiz saol çok saolun yardımlarınız için :)))

 62. Caner İLİDİ dedi ki:

  çok başarılı fakat pdf halinde dosya olarak yokmu indirebilmek için

 63. sait dedi ki:

  lütfen t den sonrasını da eklermisiniz

 64. yeşim özbek dedi ki:

  Admin Lütfen U harfinden sonrasını da ekleyebilirmisin lütfen çok çok ihtiyacım var teşekkür ederim

 65. Adem dedi ki:

  Rica etsem T den sonrasin eklermisiniz? Tesekkurler

 66. bekir çelik dedi ki:

  Teşekkürler, çok başarılı bir çalışma olmuş, U harfinden sonrasını da tamamlarsanız çok iyi olur, kolay gelsin, iyi çalışmalar…

 67. Nur dedi ki:

  Elinize saglik peki sadece bu kadar mı?

 68. AZİZMERCAN dedi ki:

  Ellerinize sağlık .Çok güzel ve faydalı olmuş.Teşekkürler

 69. esin dedi ki:

  Allah razı olsun çok faydalı oldu emeğinize sağlık.

 70. emin akbalık dedi ki:

  admin v harfinden sonrasını da koyabilirmisin???

 71. nehir okay dedi ki:

  Merhaba. V harfinden sonrası da eklenecek mi acaba? Şimdiden teşekkürler.

 72. fatih dedi ki:

  Ellerinize sağlık bu güzel ve yararlı paylaşım için, ‘U’ dan sonrasını da sabırsızlıkla bekliyoruz , teşekkürler 🙂

 73. bülent dedi ki:

  Elinize sağlık, hadi son bir gayret, w,x,y,z’yi bekliyoruz.

 74. ÇETİN dedi ki:

  NASIL İNDİREBİLİRİZ.HARİKA BİR ÇALIŞMA ELİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK

 75. Ahmet dedi ki:

  Çalışma için Allah razı olsun

 76. Şafak dedi ki:

  EMEĞİNİZE sağlık.X,Y,Z bekliyoruz.

 77. urgan dedi ki:

  merhaba, elinize sağlık harika bir çalışma olmuş

 78. Jerfi dedi ki:

  abi bu ne ya! bence bunlar klasik sözlükteki ilk bilmem kaç kelime

 79. Istanbul ithalat - ithal Çin ürünleri dedi ki:

  Pardon adminim. Gördüm. Cevap için çok çok teşekkür ederim.

 80. Oguz dedi ki:

  Hocam iyi günler. Ben bu yayınladığınız kelimelerin çıktısını alıp çalışabilir miyim sizin için bir mahsuru yoksa?

 81. Alper dedi ki:

  Çok kıymetli bir çalışma. Hakkınızı helal edin. Elinize kolunuza zihninize sağlık. Allah razı olsun

 82. ceros dedi ki:

  hocam mrb. YDS altyapım buradaki kelimeleri kopyalayıp cıktısını almam lazım ızın verır mısınız?

 83. Leyla dedi ki:

  Çok teşekkür ederim çok faydalı Allah razı olsun emeklerinize sağlık 😊

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun