Yeni Açılacak Okullara Abdesthane ve Mescit Zorunluluğu Getirildi

Paylaş
 

Milli Eğitim Bakanlığı yeni açılacak kurumlar için abdesthane ve mescit zorunluluğu getirdi. Yeni açılacak kurumlar için aranılan şartların yer aldığı madde aşağıdaki gibi güncellendi.

MADDE 5 – (1) Kurumların açılabilmesi için;

a) Devlet veya il yatırım programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, kurumun açılacağı yerleşim biriminde yatırım programıyla yapılmış bina bulunmaması halinde ise kurumun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması,

b) Engelli öğrencilerin erişimi için binaların ilgili mevzuata uygun olması,

c) Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın; imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonu bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması,

ç) Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekanda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/ yemekhane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması,

d) Her okulda yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, okul türü ve programına uygun bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması,

e) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması,

f) Örgün eğitim kurumları için mahallen temin edilen binada; anaokulu açılabilmesi için etkinlik/oyun odasında öğrenci başına en az 2.40 m², ilkokul açılabilmesi için dersliklerde en az 1.60 m², ortaokul veya lise açılabilmesi için dersliklerde en az 1.85 m² kullanım alanı bulunması,

g) Mahallen temin edilen binada eğitim kurumu açılabilmesi için binaya ait mimari projenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra özel eğitim kurumları hariç olmak üzere açılma teklifinin valilikçe Bakanlığa gönderilmesi,

ğ) Özel eğitim kurumu için mahallen temin edilen arsa veya binanın merkezi yerleşim birimlerinde ve ulaşım imkanlarından faydalanılabilecek yerde olması,

h) Tüm kurumların bu Yönetmelik ile sınırlı olmamak üzere; 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliğine, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine, engellilerle ilgili mevzuatta belirtilen standartlara, Bakanlığın eğitim yapıları standartlarına uygun olması,

ı) Tüm projeler için Bakanlık Onayı alınması ve Bakanlıkça hazırlanan proje programlarına uygun olması,

i) Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler özel öğretim kurumları için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Bu yazı 837 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun